Art. 11. - [Kontrole przeprowadzane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  11.  [Kontrole przeprowadzane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
1. 
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:
1)
realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów;
2)
spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;
3)
zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3;
4)
realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń;
5)
spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;
6)
sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;
7)
zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.
1a. 
(uchylony).
2. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
2a. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).
12. 
(uchylony).