Departmental acts

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2005.11.43 | decyzja z dnia 28 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2005.11.43 | decyzja z dnia 28 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.6.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji miotacza wody "AW - 9000".

Dz.Urz.KGP.2005.12.79 | decyzja z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2005.12.100 | decyzja z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2005 r.

Dz.Urz.KGP.2005.12.83 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze.

Dz.Urz.MSZ.2005.3.48 | decyzja z dnia 24 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.12.78 | decyzja z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.64 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.64 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

Dz.Urz.WUG.2005.6.24 | decyzja z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.6.39 | decyzja z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy.

Dz.Urz.MZ.2005.9.38 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy.

Dz.Urz.MZ.2005.9.38 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.6.25 | komunikat z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.6.22 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MK.2005.3.20 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MK.2005.3.20 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2005.3.31 | decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2005.3.32 | decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2005.3.33 | decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów po służbie kandydackiej.

Dz.Urz.KGP.2005.12.77 | decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.3.21 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zakresu tematycznego obowiązującego na sprawdzianach umiejętności.

Dz.Urz.KPWiG.2005.10.30 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposób prowadzenia akt osobowych.

Dz.Urz.KGP.2018.104 t.j. | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.12.99 | decyzja z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.7.73 | komunikat z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw informacji niejawnych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2005.6.23 | decyzja z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.63 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.8.36 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.8.35 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.46 | komunikat z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.45 | komunikat z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.44 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.62 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2005.10.28 | decyzja z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.78 | komunikat z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.78 | komunikat z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.43 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.12.98 | decyzja z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.6.34 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Szkół Wyższych.

Dz.Urz.MNiI.2005.7.43 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Szkół Wyższych.

Dz.Urz.MNiI.2005.7.43 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.8.37 | komunikat z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2005.1.5 | decyzja z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Leonardo da Vinci.

Dz.Urz.MENiS.2005.2.10 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy