Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.6.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2006 r.

DECYZJA Nr 107
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie wzmocnienia komórek patrolowych i patrolowo-interwencyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji

W celu zwiększenia udziału policjantów pełniących służbę patrolową i patrolowo-interwencyjną postanawiam, co następuje:
§  1.
1. W służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym udział stanowisk policyjnych w województwie (terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji) nie może przekraczać 4%.
2. Stan powyższy należy osiągnąć poprzez przesunięcia etatowe i racjonalne wykorzystanie pracowników cywilnych i policjantów w tej służbie.
3. Wygospodarowane etaty należy przesunąć do komórek patrolowych lub patrolowo-interwencyjnych.
4. W przypadku braku możliwości zrealizowania wskaźnika określonego w ust. 1 w terminie wskazanym w § 2 komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Głównemu Policji pisemnej informacji o przyczynach niewykonania decyzji, podjętych działaniach i niezbędnych środkach umożliwiających jej wykonanie.
§  2. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie określonymi w § 1 należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2006 r.
§  3. Policjantów pełniących służbę patrolową lub patrolowo-interwencyjną nie należy kierować do wykonywania innych zadań.
§  4. Policjantów w służbie przygotowawczej w pierwszej kolejności należy kierować do pełnienia służby patrolowej lub patrolowo-interwencyjnej.
§  5. W miarę możliwości wolne etaty w służbie kryminalnej i innych komórkach organizacyjnych służby prewencyjnej należy przesuwać do komórek patrolowych lub patrolowo-interwencyjnych.
§  6. W przypadku wolnych etatów w komórkach patrolowych lub patrolowo-interwencyjnych należy dążyć w pierwszej kolejności do uzupełniania braku etatowego.
§  7. Koordynację nad działaniami związanymi ze wzmacnianiem komórek patrolowych i patrolowo-interwencyjnych powierzam zastępcom komendantów nadzorującym służbę prewencyjną.
§  8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.