Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.6.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2005 r.

DECYZJA Nr 48
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie zakresu czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) postanawia się, co następuje:
§  1. Ustala się następujący zakres czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządek zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu:
1) sekretarz stanu Anna Fotyga:
a) odpowiada za problematykę konsularną i Polonii,
b) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów,
c) uczestniczy w pracach Rady Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie,
d) zastępuje Ministra Spraw Zagranicznych, stosownie do jego polecenia,
e) zastępuje podsekretarza stanu Janusza Stańczyka w zakresie spraw prawnych i traktatowych,
f) zastępuje podsekretarza stanu Rafała Wiśniewskiego w zakresie spraw dotyczących promocji Polski w świecie, zagranicznej polityki informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej oraz ekonomicznego wymiaru polityki zagranicznej,
g) zastępuje podsekretarza stanu Witolda Waszczykowskiego w zakresie spraw dotyczących kształtowania i realizacji polityki bezpieczeństwa oraz polityki wobec państw Ameryki Północnej i Ameryki Południowej;
2) sekretarz stanu Barbara Tuge-Erecińska:
a) odpowiada za kształtowanie i realizację polskiej polityki wschodniej,
b) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
c) uczestniczy w pracach Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
d) zastępuje Ministra Spraw Zagranicznych stosownie do jego polecenia,
e) zastępuje podsekretarza stanu Stanisława Komorowskiego,
f) zastępuje podsekretarza stanu Janusza Stańczyka w zakresie spraw dotyczących problematyki Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych,
g) zastępuje podsekretarza stanu Witolda Waszczykowskiego w zakresie spraw dotyczących kształtowania i realizacji polityki wobec państw Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku,
h) zastępuje podsekretarza stanu Rafała Wiśniewskiego w zakresie spraw dotyczących międzynarodowej polityki rozwojowej;
3) podsekretarz stanu Stanisław Komorowski:
a) odpowiada za europejskie sprawy polityczne w wymiarze dwustronnym i wielostronnym,
b) pełni funkcję dyrektora politycznego na potrzeby Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE,
c) odpowiada za kwestie związane z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie koordynacji międzyresortowej w dziedzinie integracji europejskiej,
d) odpowiada za sprawy związane z Protokołem Dyplomatycznym,
e) stosownie do polecenia zastępuje sekretarz stanu Barbarę Tuge-Erecińską,
f) zastępuje podsekretarza stanu Witolda Waszczykowskiego;
4) podsekretarz stanu Janusz Stańczyk:
a) odpowiada za sprawy prawne i traktatowe,
b) odpowiada za problematykę Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych,
c) odpowiada za kontakty z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję sekretarza parlamentarnego,
d) prezentuje stanowisko MSZ podczas rozpatrywania projektu ustawy budżetowej,
e) uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Jakości Regulacji Prawnych,
f) uczestniczy w pracach Komisji Konkordatowej,
g) stosownie do polecenia zastępuje sekretarz stanu Annę Fotygę,
h) zastępuje podsekretarza stanu Rafała Wiśniewskiego;
5) podsekretarz stanu Witold Waszczykowski:
a) odpowiada za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej (polityka bezpieczeństwa i obrony), Organizacji Narodów Zjednoczonych (rozbrojenie, nieproliferacja, kontrola eksportu) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
b) odpowiada za kształtowanie i realizację polityki wobec państw Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku,
c) w uzgodnieniu z dyrektorem politycznym zastępuje go w zakresie spraw dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
d) nadzoruje funkcjonowanie zespołu ds. kontaktów i dialogu z diasporą żydowską,
e) uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Przemysłu Obronnego,
f) stosownie do polecenia zastępuje sekretarz stanu Barbarę Tuge-Erecińską,
g) zastępuje podsekretarza stanu Stanisława Komorowskiego;
6) podsekretarz stanu Rafał Wiśniewski:
a) odpowiada za działania związane z włączeniem działu "sprawy europejskie" do działu "sprawy zagraniczne" oraz za integrację zadań polityki zagranicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych,
b) odpowiada za koordynację i programowanie promocji Polski w świecie,
c) odpowiada za ekonomiczny wymiar polityki zagranicznej,
d) odpowiada za zagraniczną politykę informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową,
e) odpowiada za międzynarodową politykę rozwojową, pełniąc funkcję Krajowego Koordynatora ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej,
f) uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju,
g) uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych,
h) uczestniczy w pracach Rady ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej,
i) stosownie do polecenia zastępuje sekretarz stanu Annę Fotygę,
j) zastępuje podsekretarza stanu Janusza Stańczyka.
§  2. Traci moc decyzja nr 47 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie tymczasowego zakresu czynności podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych i podsekretarzy stanu.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.