Postępowanie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTiB.2006.5.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2006 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie opublikowania regulacji w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK 

ZARZĄDZENIE Nr 7

DYREKTORA GENERALNEGO

MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Transportu i Budownictwa, zwanego dalej "Ministerstwem", z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej "podmiotami wykonującymi działalność lobbingową", przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Ministrowi Transportu i Budownictwa, zwanemu dalej "Ministrem".
§  2.
1.
Pracownicy Ministerstwa podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dokumentowanie kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową związanych z przedłożeniem:
1)
wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
2)
opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;
3)
propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
4)
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
3.
Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:
1)
informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingową była podejmowana;
2)
wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową;
3)
określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4)
określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
§  3.
W przypadku gdy do Ministerstwa wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, właściwa merytorycznie ze względu na przedmiot wystąpienia komórka organizacyjna Ministerstwa:
1)
rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2)
sprawdza, czy podmiot od którego pochodzi wystąpienie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

o niestwierdzeniu wpisu informuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3)
dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Ministra, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego;
4)
dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra;
5)
przesyła do Biura Informacji i Promocji informację o:
a)
wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi,
b)
treści wystąpienia oraz podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane

– celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku, gdy wystąpienie dotyczy projektu aktu normatywnego ujętego w programie prac legislacyjnych Ministra lub projektu aktu normatywnego skierowanego do uzgodnień międzyresortowych.

§  4.
1.
Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową.
2.
W razie potrzeby właściwa merytorycznie komórka organizacyjna może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej, stosownie do wymagań określonych w § 2 ust. 3.
3.
W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie aktu normatywnego lub w razie ich nieprzyjęcia - poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.
§  5.
1.
Każda komórka organizacyjna Ministerstwa, w której podejmowane były kontakty, o których mowa w § 2, prowadzi odrębny rejestr tych wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2.
W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2)
jego numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - jeżeli został wpisany do tego rejestru;
3)
datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;
4)
określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5)
wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingową jest wykonywana;
6)
opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej.
3.
Zbiorczy rejestr, na podstawie danych przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, prowadzi Departament Kontroli, Skarg i Wniosków.
4.
Komórki organizacyjne Ministerstwa obowiązane są do przekazywania danych z rejestru, o którym mowa w ust. 1, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w terminie do końca stycznia za rok ubiegły.
5.
Na podstawie otrzymanych informacji Departament Kontroli, Skarg i Wniosków opracowuje raz w roku, do końca lutego, informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.