Departmental acts

Zakres i tryb współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z niektórymi organami wojskowymi.

Dz.Urz.MON.2004.18.191 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.19.237 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.28 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Poziomy bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Poziomy bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wszczęcie postępowań mających na celu zawieranie umów na 2005 r., których przedmiotem jest uzbrojenie.

Dz.Urz.MON.2004.17.185 | decyzja z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.18.137 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Leonardo da Vinci.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.27 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.25 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

Dz.Urz.MON.2004.16.180 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

Dz.Urz.MON.2004.16.180 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących warunków eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.Urz.MI.2004.21.222 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2004.17.181 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2004.17.190 | decyzja z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2004.16.175 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Cetelem Bank Spółka Akcyjna.

Dz.Urz.NBP.2004.19.37 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.16.178 | decyzja z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.18.235 | komunikat z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.18.236 | komunikat z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.15.56 | komunikat z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie zastępcy szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.21 | decyzja z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.9.38 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.12.74 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2004.15.55 | decyzja z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2005.

Dz.Urz.KGPSP.2004.2.6 | decyzja z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.134 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.18.234 | komunikat z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Orzecznictwo lekarskie w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.23.149 | wytyczne z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Orzecznictwo lekarskie w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.23.149 | wytyczne z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Orzecznictwo lekarskie w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.23.149 | wytyczne z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dz.Urz.MI.2004.20.214 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.12.68 | komunikat z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Dz.Urz.MKul.2004.8.44 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana prewencyjna.

Dz.Urz.KGP.2004.23.145 | decyzja z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2005.1.2 | decyzja z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2005.1.5 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wzoru i trybu wydawania przepustki specjalnej "W".

Dz.Urz.KGP.2004.23.144 | decyzja z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.MI.2004.20.213 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie pilotażowego programu kursu uzupełniającego dla policjantów komórek organizacyjnych ds. werbunków.

Dz.Urz.KGP.2004.22.142 | decyzja z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2004.18.232 | komunikat z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.18.231 | komunikat z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.18.233 | komunikat z dnia 24 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do symulacji rozwoju pożaru w trybie z wolnej ręki.

B.I.LP.2004.11.73 | decyzja z dnia 24 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKul.2004.8.50 | decyzja z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2004.

Dz.Urz.NBP.2004.18.35 | uchwała z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2005.

Dz.Urz.NBP.2004.18.34 | uchwała z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.17.228 | komunikat z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Interpretacja w sprawie ulgi uczniowskiej.

Dz.Urz.MF.2004.17.229 | interpretacja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2004.22.141 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2004.22.141 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2004.22.139 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący