Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników kolejowych w zakresie kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.9.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2005 r.

DECYZJA NR 134
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 marca 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników kolejowych w zakresie kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 182, poz. 1784 i z 2004 r. Nr 27, poz. 243) postanawiam, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 67 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników kolejowych w zakresie kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych § 2 otrzymuje brzmienie:

"Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.