Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.9.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2009 r.

DECYZJA NR 155
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów

W związku z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji i mając na względzie utrzymywanie przez policjantów odpowiedniej zdolności fizycznej do służby w Policji, postanawiam, co następuje.
§  1.
Wprowadzam do użytku służbowego "Instrukcję o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów", stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów

§  1. 1
Ocenę poziomu sprawności fizycznej policjanta przeprowadza się w celu określenia aktualnego poziomu ogólnej sprawności fizycznej, warunkującej zdolność do efektywnego wykonywania zadań służbowych.
§  2.
1.
Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:
1)
siła eksplozywna: rzut piłką lekarską zza głowy w przód - mężczyźni 3 kg,

- kobiety 2 kg,

2)
siła mięśni brzucha: siady z leżenia w ciągu 30 s,
3)
zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku "koperta",
4)
wytrzymałość: bieg 1.000 m - mężczyźni, 800 m - kobiety.
2.
Opis testu sprawności fizycznej znajduje się w załączniku nr 1 do instrukcji.
§  3.
1.
Ocenę poziomu sprawności fizycznej przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych w czterech próbach sprawnościowych.
2. 2
Ocena końcowa testu wynika ze średniej arytmetycznej z czterech ocen uzyskanych w próbach sprawnościowych. Wystawia się ocenę końcową:
1)
6 - wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;
2)
5 - bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;
3)
4 - dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
4)
3 - poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;
5)
2 - dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;
6)
1 - niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.
2a. 3
Ocena końcowa niedostateczna jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie testu. Policjant nie zalicza testu także w przypadku, gdy otrzyma ocenę niedostateczną z więcej niż jednej próby.
3.
Normy wykonania prób sprawnościowych przez kobiety w zależności od grupy wiekowej określa załącznik nr 2 do instrukcji, zaś normy wykonania prób sprawnościowych przez mężczyzn - załącznik nr 3 do instrukcji.
§  4.
1.
Ocenie poziomu sprawności fizycznej podlegają policjanci bez względu na płeć i rodzaj pełnionej służby (nie dotyczy funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych uczestniczących w specjalistycznych testach sprawnościowych) w następujących grupach wiekowych:
1)
grupa I do 29 lat,
2)
grupa II 30-39 lat,
3)
grupa III 40-45 lat - kobiety,

40-50 lat - mężczyźni.

2.
Policjanci, którzy przekroczyli wiek określony w ust. 1 pkt 3, są zwolnieni z testu sprawności fizycznej.
3. 4
Z testu zwalnia się policjanta, który w roku jego przeprowadzania ukończył szkolenie zawodowe podstawowe.
§  5.
O kwalifikacji do grupy wiekowej, o której mowa w § 4, decyduje rok urodzenia bez uwzględnienia dni i miesięcy.
§  6.
1. 5
Do testu przystępuje policjant, który posiada aktualne badania profilaktyczne.
2. 6
Listę policjantów zwolnionych z testu, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, sporządza się w komórce organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia jednostki organizacyjnej Policji i dostarcza przewodniczącemu komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu.
3.
Imienny wykaz osób nieprzystępujących do testu z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn sporządzają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych właściwej jednostki Policji i dostarczają przewodniczącemu komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do instrukcji.
§  7.
Policjanci zobowiązani do poddania się testowi, którzy nie przystąpili do niego w terminie wyznaczonym, zaliczają test po ustaniu przyczyny absencji.
§  8.
Test sprawności fizycznej dla policjantów przeprowadza się raz w roku w dogodnym terminie, jednak nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego. Należy przewidzieć termin poprawkowy.
§  9. 7
1.
Test sprawności fizycznej przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji - kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia.
2.
W skład komisji powinna wchodzić w szczególności osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego oraz przedstawiciel komórki właściwej w sprawach szkolenia.
§  10.
1.
Wyniki testu odnotowywane są w karcie sprawności fizycznej policjanta, której wzór określa załącznik nr 5 do instrukcji.
2.
Za wypełnienie kart sprawności fizycznej w części dotyczącej uzyskanych wyników i ocen odpowiedzialna jest komisja, o której mowa w § 9 instrukcji.
3. 8
Karty sprawności fizycznej policjantów przechowuje się w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach szkolenia właściwej jednostki organizacyjnej Policji.
§  11.
1.
Sprawozdanie roczne z przeprowadzonego testu sprawności fizycznej, w postaci zestawienia ocen policjantów w zależności od grupy wiekowej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do instrukcji oraz w postaci danych dotyczących policjantów, którzy nie przystąpili do testu sprawności fizycznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do instrukcji.
2. 9
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przesyła się do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.
§  12.
Za właściwe przeprowadzenie testu sprawności fizycznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji.

Załącznik Nr 1

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTA

1. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ (siła eksplozywna)

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko

Sprzęt i pomoce: dwie piłki lekarskie 3 kg (mężczyźni), dwie piłki lekarskie 2 kg (kobiety), taśma miernicza, wyznaczona linia rzutów oraz pole rzutów w formie pasa o szerokości co najmniej 2 m, oznakowane co 0,5 m.

Sposób wykonania:

Postawa w rozkroku przodem do kierunku rzutu, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz za głową (fot. 1). Ćwiczący wykonuje rzut piłką z miejsca w przód zza głowy - mężczyźni piłką 3 kg, kobiety piłką 2 kg. Podczas rzutu dozwolone jest oderwanie stóp od podłoża (wspięcie na palce, podskok). W trakcie rzutu oraz po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutów ani też podeprzeć się rękoma za linią (fot. 2). Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: ćwiczący wykonuje dwa rzuty - lepszy uznaje się za wynik próby. Wynik podaje się z dokładnością do 0,5 m (na niekorzyść ćwiczącego - np. rzut w przedziale 7,0 m - 7,49 m zapisujemy jako, 7,0 m; w przedziale 7,5 - 7,99 m jako 7,5 m).

grafika

Fot. 1. Pozycja wyjściowa do próby - rzut piłką lekarską

grafika

Fot. 2. Pozycja po rzucie piłka lekarską - stopy przed linią

2. SIADY Z LEŻENIA (siła mięśni brzucha)

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.

Sprzęt i pomoce: materac, stoper.

Sposób wykonania:

Potrzebna pomoc partnera. Pozycja wyjściowa (fot. 3): w leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem 90°, stopy rozstawione na odległość około 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie (fot. 4) - partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca (fot. 3). Leżący na sygnał "start" wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (fot. 5) i natychmiast powraca do leżenia, tak by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem (fot. 6) i znowu wykonuje siad. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Badani ćwiczą parami. Po wykonaniu zadania przez pierwszego ćwiczącego następuje zmiana ról. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 s.

grafika

Fot. 3. Pozycja wyjściowa w próbie - siady z leżenia

grafika

Fot. 4. Prawidłowe ułożenie rąk na głowie w próbie - siady z leżenia

grafika

Fot. 5. Prawidłowy siad z leżenia

grafika

Fot. 6. Powrót do leżenia po siadzie - splecione palce rąk maja kontakt z podłożem

3. BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU "KOPERTA" (zwinność, koordynacja ruchowa)

grafika

Ryc. 1. Schemat rozstawienia sprzętu do przeprowadzenia próby - bieg ze zmiana kierunku "koperta"

grafika

Fot. 7. Oznakowanie trasy biegu do próby - bieg ze zmianą kierunku "koperta"

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.

Sprzęt i pomoce: pięć stojaków o wysokości minimum 160 cm, gwizdek, stoper, taśma miernicza, kreda. Trasa biegu, linia startu i mety oraz obrys podstawy stojaków powinny być oznaczone za pomocą kredy (fot. 7).

grafika

Fot. 8. Start do próby - bieg ze zmiana kierunku "koperta"

grafika

Fot. 9. Bieg ze zmianą kierunku "koperta"

Sposób wykonania:

Na komendę "na miejsca" ćwiczący przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu (fot. 8). Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg (fot. 9), pokonując trzykrotnie bez przerwy dystans "po kopercie" o wymiarach 3 x 5 m, omijając w określonej kolejności stojaki (wg schematu - ryc. 1. W kolejności A-B-E-C-D-E-A), których nie wolno przewrócić - w momencie przewrócenia stojaka próba jest przerywana. Przy omijaniu chorągiewki "A" ćwiczący informowany jest: "jeszcze dwa razy ... jeszcze jeden raz". Po trzeciej rundzie przekroczenie linii mety powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą czas. Prośbę wykonuje się jeden raz. W przypadku przewrócenia stojaka dopuszcza się jedną dodatkową próbę. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas (z dokładnością do 0,1 s).

4. BIEG: 1.000 m - MĘŻCZYŹNI, 800 m - KOBIETY (wytrzymałość)

Miejsce: próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sprzęt i pomoce: gwizdek (dla startera), stoper, taśma miernicza - do wytyczenia trasy, 2 chorągiewki (jedna dla startera i jedna dla mierzącego czas - jeśli start i meta znajdują się w innym miejscu).

Sposób wykonania:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję wykroczną przed linią startową - start wysoki (fot. 10). Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas (z dokładnością do 1 s na niekorzyść ćwiczącego - np. 3;25,2 zapisujemy jako 3;26,0).

grafika

Fot. 10. Start do biegu na 800 m - kobiety, 1.000 m - mężczyźni

Załącznik Nr 2

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTEK

Lp.Badana zdolność motorycznaNazwa próbyJMGrupa wiekowaOCENY
654321
1Siła eksplozywnaRzut piłką lekarską[m]I [do 29 lat]9,5 i więcej9,08,07,06,0*
2 kg w przód zza głowyII [30-39 lat]9,0 i więcej8,57,56,55,5*
III [40-45 lat]7,5 i więcej7,06,05,04,0*
2Siła mięśni brzuchaSiady z leżenia[n]I [do 29 lat]29 i więcej27242118*
tyłem w ciągu 30 sII [30-39 lat]27 i więcej25221916*
III [40-45 lat]24 i więcej22191613*
3Zwinność, koordynacja ruchowaBieg ze zmianą kierunku "koperta"[s]I [do 29 lat]24,9 i mniej25,627,028,429,8*
II [30-39 lat]26,4 i mniej27,128,529,931,3*
III [40-45 lat]27,9 i mniej28,630,031,432,8*
4WytrzymałośćBieg na 800 m[min]I [do 29 lat]3;15,0 i mniej3;25,03;40,03;55,04;10,0*
II [30-39 lat]3;35,0 i mniej3;45,04;00,04;15,04;30,0*
III [40-45 lat]4;00,0 i mniej4;10,04;25,04;40,04;55,0*
* uzyskany wynik słabszy niż określony w rubryce z oceną "2".

Załącznik Nr 3

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTÓW

Lp.Badana zdolność motorycznaNazwa próbyJMGrupa wiekowaOCENY
654321
1Siła eksplozywnaRzut piłką lekarską[m]I [do 29 lat]11,5 i więcej11,010,09,08,0*
3 kg w przód zza głowyII [30-39 lat]11,0 i więcej10,59,58,57,5*
III [40-50 lat]10,0 i więcej9,58,57,56,5*
2Siła mięśni brzuchaSiady z leżenia[n]I [do 29 lat]32 i więcej30272421*
tyłem w ciągu 30 sII [30-39 lat]29 i więcej27242118*
III [40-50 lat]26 i więcej24211815*
3Zwinność, koordynacja ruchowaBieg ze zmianą kierunku "koperta"[s]I [do 29 lat]23,5 i mniej24,025,026,027,0*
II [30-39 lat]24,0 i mniej24,525,526,527,5*
III [40-50 lat]24,7 i mniej25,226,227,228,2*
4WytrzymałośćBieg na 1.000 m[min]I [do 29 lat]3;30,0 i mniej3;40,03;55,04;10,04;25,0*
II [30-39 lat]3;45,0 i mniej3;55,04;10,04;25,04;40,0*
III [40-50 lat]4;15,0 i mniej4;25,04;40,04;55,05;10,0*
* uzyskany wynik słabszy niż określony w rubryce z oceną "2".

Załącznik Nr 4

IMIENNY WYKAZ POLICJANTÓW NIEPRZYSTĘPUJĄCYCH DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W TERMINIE .........

Lp.Stopień służb.NazwiskoImięRok urodz.Grupa wiekowaPłećKomórka organizacyjnaPowód nieobecności*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* w przypadku zwolnienia lekarskiego podać okres zwolnienia

.......................................

(opracował, stopień, imię i nazwisko)

..............................

(pieczątka kierownika, podpis)

Data ................

Telefon .............

Załącznik Nr 5

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTA

1. Nazwisko i imię: ...................................

2. Data urodzenia: ....................................

Lp.Data testuStopień policyjnyJednostka organizacyjnaGrupa wiekowaNr ćwicz.WynikOcenaOcena końcowa (średnia arytm. z 4 ocen)Podpis osoby prowadzącej test
11
2
3
4
21
2
3
4
31
2
3
4
41
2
3
4

Ćwiczenie nr 1 - siła eksplozywna: rzut piłką lekarską 3 kg - mężczyźni, 2 kg - kobiety;

Ćwiczenie nr 2 - siła mięśni i brzucha: siady z leżenia w ciągu 30 s;

Ćwiczenie nr 3 - zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku "koperta";

Ćwiczenie nr 4 - wytrzymałość: bieg: 1.000 m mężczyźni, 800 m kobiety.

Załącznik Nr 6

..................................

(jednostka organizacyjna Policji)

ZESTAWIENIE OCEN POLICJANTÓW Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W ROKU ........

PŁEĆGRUPY WIEKOWELICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO SPRAWDZIANUOCENA KOŃCOWAŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN
"6""5""4""3""2""1"w grupie wiekowejw całej grupie
MDO 29 LAT
30 - 39 LAT
40 - 50 LAT
KDO 29 LAT
30 - 39 LAT
40 - 45 LAT
RAZEM

.......................................

(opracował, stopień, imię i nazwisko)

Data ..............

Załącznik Nr 7

...................................

(jednostka organizacyjna Policji)

DANE DOTYCZĄCE POLICJANTÓW, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

POWÓD NIEOBECNOŚCILICZBA OSÓBI GRUPAII GRUPAIII GRUPA
KMKMKM
DO 29 LATDO 29 LAT30 - 39 LAT30 - 39 LAT40 - 45 LAT40 - 50 LAT
Mężczyźni powyżej 50 roku życia------
Kobiety powyżej 45 roku życia------
Zwolnienie lekarskie
Skierowanie do szkoły
Inne powody
Razem

Uwaga: K - kobiety; M - mężczyźni

Stan osobowy jednostki na dzień 31 października danego roku

kalendarzowego ........... w tym:

Mężczyzn ...............

Kobiet .................

.......................................

(opracował, stopień, imię i nazwisko)

Data ..............

Telefon ...........

1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
2 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
3 Załącznik § 3 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
4 Załącznik § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
5 Załącznik § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
6 Załącznik § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
7 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
8 Załącznik § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.
9 Załącznik § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 65 z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.Urz.KGP.09.4.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 lutego 2009 r.