Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2005.4.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału środków budżetowych ULC na dofinansowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Na podstawie § 1 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się Regulamin rozdziału środków budżetowych ULC na dofinansowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703), stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin rozdziału środków budżetowych ULC na dofinansowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

§  1. Niniejszy Regulamin określa zasady rozdziału, przewidzianych w ustawie budżetowej państwa, środków budżetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) przeznaczonych na:
1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej,
2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie.
§  2. Środki budżetowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przeznaczone na cele określone w § 1, przekazywane są beneficjentom w formie dotacji celowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1480).
§  3.
1. Realizacją zadań związanych z rozdziałem środków budżetowych ULC na cele, o których mowa w § 1, i nadzorem w tym zakresie, zajmuje się powołana decyzją Prezesa Urzędu Komisja.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą pisemnie wyznaczeni, przez dyrektorów, przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych ULC:
a) Departamentu Lotnisk,
b) Departamentu Prawno-Legislacyjnego,
c) Departamentu Rynku Transportu Lotniczego,
d) Departamentu Żeglugi Powietrznej,
e) Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym,

oraz Główny Księgowy.

3. Prezes Urzędu powołuje w skład Komisji osoby wskazane zgodnie z ust. 2 oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Komisja powoływana jest bezterminowo.
4. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, odwołać członka Komisji, powołując jednocześnie nowego członka z tej samej komórki organizacyjnej, co osoba odwoływana.
5. Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej ULC którą reprezentuje, powołuje Sekretarza Komisji nie będącego członkiem Komisji. Sekretarz Komisji odpowiada w szczególności za protokołowanie posiedzeń, powiadamianie członków Komisji o terminach i miejscach posiedzeń oraz za przygotowywanie dla Prezesa Urzędu projektów decyzji o zmianie składu Komisji.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w pełnym składzie.
7. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy.
8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia członka Komisji w posiedzeniu, może on pisemnie upoważnić inną osobę do udziału w pracach Komisji. Osoba ta musi być pracownikiem tej samej komórki organizacyjnej co upoważniający. Upoważnienie, wraz z pisemnym uzasadnieniem zaistnienia wyjątkowych okoliczności, jest przekazywane Przewodniczącemu oraz Dyrektorowi Generalnemu ULC, przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji.
9. Członkowie Komisji odpowiedzialni są za wkład merytoryczny do prac Komisji. Przez wkład merytoryczny rozumie się, w szczególności przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie.
10. Spory kompetencyjne pomiędzy członkami Komisji rozstrzyga Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym.
11. Decyzje Komisji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zapadają jednogłośnie.
§  4.
1. W terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego Komisja przygotowuje projekt komunikatu Prezesa Urzędu w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie, w zakresie przewidzianym w § 1.
2. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie 30 dni od daty publikacji komunikatu w Dzienniku Urzędowym ULC.
3. Składane wnioski muszą spełniać kryteria określone w przepisach, o których mowa w § 2 oraz zawierać następujące informacje:
a) oznaczenie wnioskującego podmiotu, jego siedziby, adresu oraz sposobu reprezentacji,
b) określenie zakresu przedmiotowego wniosku, zgodnie z § 1, w tym wyliczenie i podanie szacowanych kosztów jakie zostałyby poniesione przez przeciętne, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, przy realizacji danego zadania oraz cel realizacji opisywanych zadań,
c) wysokość środków finansowych, o przyznanie których wnioskuje zainteresowany podmiot, a w przypadku wniosku o dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej, także wstępną propozycję rekompensaty zarządzającemu lotniskiem nadwyżki kosztów nad przychodami lub przyznania innych świadczeń ze strony jednostki samorządu terytorialnego,
d) wysokość środków własnych, które podmiot planuje przeznaczyć na zakup sprzętu i urządzeń, ujętych we wniosku,
e) uzasadnienie wskazujące na zasadność przekazania przez Prezesa Urzędu środków finansowych na cel określony we wniosku.
4. W przypadku wniosku o dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest dołączyć do wniosku informacje dotyczące:
a) aktualnego stanu finansowego zarządzającego lotniskiem (w szczególności sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrachunkowy, opinię banku, w którym podmiot ma swój podstawowy rachunek bieżący, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające wysokość zobowiązań publicznoprawnych), wraz z programem naprawczym oraz harmonogramem jego wdrażania,
b) analizy wskazujące na perspektywy funkcjonowania lotniska oraz jego znaczenie dla przyszłości miasta lub regionu,
c) harmonogram pozyskiwania przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zarządzającego lotniskiem środków unijnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju działalności zarządzającego lotniskiem.
5. Ponadto wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego zobowiązania jest dołączyć do wniosku następujące informacje (w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców):
a) zwięzłe określenie na czym ma polegać obowiązek użyteczności publicznej oraz zobowiązanie przedmiotowego zarządzającego portem lotniczym do jego realizacji,
b) określenie, w sposób obiektywny i przejrzysty, metody obliczania wysokości rekompensaty (zarówno wstępnie deklarowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego jak również tej, o którą wnioskuje dana jednostka do Prezesa Urzędu),
c) określenie podwyższonych kosztów zarządzającego portem lotniczym związanych z realizacją obowiązku użyteczności publicznej, z uwzględnieniem racjonalnego zysku,
d) przedstawienie analizy możliwości wykorzystania alternatywnych środków transportu w regionie.
6. Prezes Urzędu może określić w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe kryteria jakie musi spełnić wniosek o dofinansowanie, w zakresie przewidzianym Regulaminem.
7. W terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenie, w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.
8. Najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem Komisji, o którym mowa w ust. 7, Sekretarz Komisji przekazuje członkom Komisji kopie złożonych wniosków.
9. Komisja podejmuje decyzje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu złożonych wniosków. W szczególnych przypadkach Komisja może skierować konkretny wniosek do zaopiniowania, w terminie 7 dni, przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną ULC, w zakresie jej właściwości.
10. Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu, w terminie 7 dni od dnia pierwszego posiedzenia Komisji, przez Departament Prawno-Legislacyjny pod względem formalnoprawnym.
11. Komisja, w swoich pracach, uwzględnia stanowisko Głównego Księgowego w zakresie prognozowanej wysokości środków budżetowych na cele zawarte w § 1 oraz wprowadza ewentualne zmiany w zakresie przyznania dofinansowania, w przypadku gdy prognozowana wysokość środków budżetowych ULC na te cele będzie niższa niż suma wstępnie zaakceptowanego przez Komisję dofinansowania, wynikającego ze złożonych wniosków. Przy wprowadzaniu zmian w zakresie przyznania dofinansowania Komisja kieruje się w szczególności kryteriami, o których mowa w ust. 6.
12. Po zakończeniu prac Komisja przekazuje wykaz wstępnie zaakceptowanych wniosków do komórki organizacyjnej ULC przygotowującej projekt budżetu ULC, w celu uwzględnienia wysokości przyznanego dofinansowania w projekcie budżetu na rok przyszły. Wykaz wstępnie zaakceptowanych, jak również odrzuconych wniosków przekazywany jest Prezesowi Urzędu, wraz z uzasadnieniem, w którym opisane są motywy jakimi kierowała się Komisja przy ocenie poszczególnych wniosków.
13. Uzasadnienie przekazywane jest Prezesowi Urzędu łącznie z projektem budżetu ULC, w ramach procedury zatwierdzania projektu budżetu.
14. Sekretarz Komisji, w terminie 30 dni od dnia publikacji ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, przygotowuje projekt komunikatu Prezesa Urzędu w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w § 1, oraz informuje zainteresowane podmioty o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem, a także o jego wysokości na dany rok. Komunikat jest publikowany w Dzienniku urzędowym ULC. Wraz z informacją o przyznaniu dofinansowania Sekretarz Komisji przesyła projekt umowy o dofinansowanie podpisany przez Prezesa Urzędu, uprzednio uzgodniony przez właściwe komórki organizacyjne ULC, a w szczególności komórkę merytoryczną przygotowującą projekt umowy, Głównego Księgowego (pod względem finansowym) oraz Departament Prawno-Legislacyjny (pod względem formalno-prawnym).
§  5.
1. Środki finansowe przyznane na dofinansowanie przekazywane są zainteresowanym podmiotom w formie dotacji celowej, przez komórkę organizacyjną ULC odpowiedzialną za realizację budżetu, na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Prezesem Urzędu a podmiotem dotowanym.
2. Nadzór nad realizacją dotacji sprawuje Komisja.
3. Podmiot dotowany, któremu przyznano i przekazano dotację celową, zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi Urzędu sprawozdania z jej wykorzystania, na zasadach i w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.
4. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 3 podmiot dotowany zobowiązany jest dołączyć kserokopie rachunków opłaconych ze środków finansowych przekazanych w drodze dofinansowania. Kopie rachunków powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone datą, podpisami i pieczęcią głównego księgowego oraz osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu dotowanego.
5. Sprawozdania z wykorzystania dofinansowania zatwierdza Prezes Urzędu, po uprzedniej akceptacji Komisji.
6. Podmiot dotowany zobowiązany jest zapewnić, aby rachunki lub załączona dokumentacja uzupełniająca (np. protokoły odbioru) zawierały informacje pozwalające zidentyfikować egzemplarz sprzętu lub urządzenia zakupiony ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej Prezesa Urzędu.
7. Sprzęt lub urządzenia, których zakup został dofinansowany, w formie dotacji przez Prezesa Urzędu, podmiot dotowany zobowiązany jest wprowadzić do ewidencji środków trwałych.
8. Środki finansowe niewykorzystane podmiot dotowany obowiązany jest zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w terminie określonym w umowie.
9. Odsetki od środków finansowych pochodzących z dofinansowania za czas pozostawania na rachunku bankowym podmiotu dotowanego, tj. od dnia otrzymania środków dotacji do dnia wydatkowania na cele określone w umowie, podmiot dotowany zobowiązany jest zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w terminie określonym w umowie, zgodnie z rozliczeniem stanowiącym załącznik do umowy.
10. Do środków dotacji celowej, w szczególności w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy, o których mowa w § 2.
§  6.
1. Przy rozpatrywaniu przez Komisję wniosków o dofinansowanie w 2005 r., nie ma zastosowania procedura opisana w § 4 ust. 1-2 i 4 Regulaminu.
2. Przy rozpatrywaniu przez Komisję wniosków o dofinansowanie w 2006 r., nie ma zastosowania procedura opisana w § 4 ust. 1 Regulaminu.