Utworzenie ośrodków szkolenia Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.9.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 326
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Ośrodki Szkolenia Poznaniu i Gdańsku.
§  2.
Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania ośrodka szkolenia Policji oraz rodzaj prowadzonych w nim szkoleń określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji oraz w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.

_________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.