Państwowa Rada Nieruchomości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2005.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie Państwowej Rady Nieruchomości

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:
§  1.
Państwowa Rada Nieruchomości, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zwanego dalej "Ministrem", w sprawach gospodarki nieruchomościami.
§  2.
Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych Radzie przez Ministra oraz formułowanie wniosków i dokonywanie ocen w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz funkcjonowania rynku nieruchomości, a także inicjowanie prac badawczych w tym zakresie.
§  3.
W skład Rady wchodzą następujący osoby:
1)
Przewodniczący - Henryk Gawron;
2)
Wiceprzewodniczący:
a)
Piotr Mync,
b)
Jan Władysław Brzeski;
3)
Członkowie:
a)
Kazimierz Bujakowski,
b)
Marek Bryx,
c)
Jan Maciej Czajkowski,
d)
Leszek Kałkowski,
e)
Elżbieta Mączyńska,
f)
Sławomir Najnigier,
g)
Witold Werner,
h)
Zygmunt Ziobrowski.
§  4.
1.
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący tworzą Prezydium Rady.
2.
Przewodniczący może tworzyć zespoły problemowe spośród osób wchodzących w skład Rady dla analizy wybranych problemów z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz funkcjonowania rynku nieruchomości.
§  5.
1.
Rada pracuje na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Prezydium Rady.
2.
Posiedzenia plenarne i posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wiosek Ministra.
3.
Posiedzenia plenarne zwoływane są nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.
4.
Posiedzenia plenarne zwoływane są w celu wyrażania opinii i formułowania wniosków w sprawach, o których mowa w § 2 zarządzenia.
5.
Posiedzenia Prezydium Rady zwoływane są w razie potrzeby, w celu omówienia spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń plenarnych Rady, a także w innych sprawach nie wymagających udziału wszystkich osób wchodzących w skład Rady.
6.
W posiedzeniach Rady uczestniczą, z głosem doradczym:
1)
Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, o której mowa w art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
3)
Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości.
7.
W posiedzeniach Rady i pracach jej zespołów problemowych mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego lub Ministra eksperci nie wchodzący w skład Rady.
§  6.
1.
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
organizowanie oraz kierowanie pracami Rady i Prezydium Rady;
2)
reprezentowanie Rady, w tym składanie wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem Rady;
3)
zwoływanie posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium Rady oraz kierowanie zaproszeń do udziału w posiedzeniach Rady;
4)
przewodniczenie posiedzeniom plenarnym i posiedzeniom Prezydium Rady;
5)
przedstawianie Ministrowi uchwał, zawierających opinie i wnioski Rady.
2.
Do zadań Wiceprzewodniczących należy zastępowanie Przewodniczącego w sprawach określonych w ust. 1, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego.
§  7.
1.
Zawiadomienia o posiedzeniach Rady doręcza się osobom wchodzącym w skład Rady co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2.
Wraz z zawiadomieniem przekazuje się planowany porządek posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Rady.
§  8.
1.
Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Rady.
3.
Z przebiegu posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.
4.
W przypadkach wymagających pilnego zajęcia stanowiska przez Radę Przewodniczący może zasięgać opinii osób wchodzących w skład Rady lub wyznaczonych zespołów problemowych, w trybie roboczym i na podstawie uzyskanych opinii przedstawić stanowisko w sprawie. Stanowisko sformułowane w tym trybie powinno zostać przedstawione Radzie na najbliższym posiedzeniu.
§  9.
Obsługę posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium Rady zapewnia Departament Regulacji Rynku Nieruchomości, w szczególności poprzez:
1)
protokołowanie przebiegu posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium Rady;
2)
przechowywanie uchwał oraz opinii podjętych przez Radę;
3)
przechowywanie dokumentacji związanej z działaniem Rady;
4)
wysyłkę korespondencji związanej z działaniem Rady.
§  10.
Uczestnikom posiedzeń Rady niebędącym pracownikami ministerstwa obsługującego Ministra przysługuje:
1)
zwrot kosztów podróży na zasadach obowiązujących pracowników jednostek państwowej sfery budżetowej;
2)
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady i posiedzeniach Prezydium Rady, w wysokości:
a)
300 zł - Prezydium Rady,
b)
200 zł - pozostałym uczestnikom posiedzeń Rady.
§  11.
1.
Przewodniczący lub wskazana przez niego inna osoba wchodząca w skład Rady może reprezentować Ministra na konferencjach krajowych lub zagranicznych albo w innych gremiach, na zasadach i w zakresie ustalonym przez Ministra.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty udziału Przewodniczącego lub innej osoby wchodzącej w skład Rady na konferencjach krajowych lub zagranicznych albo w innych gremiach pokrywa ministerstwo obsługujące Ministra.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).