Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2016.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543 i 749) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.
§  2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) proponowanie inicjatyw mających na celu cyfrową transformację gospodarki, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
2) przedstawianie propozycji działań mających na celu cyfrowy rozwój przemysłu i usług okołoprzemysłowych, w szczególności opracowywanie propozycji założeń oraz rozwiązań systemowych służących cyfrowej transformacji przemysłu.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Minister Rozwoju;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie sprawy związane z podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencji oraz innowacyjności polskiej gospodarki;
3) członkowie:
a) po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Energii,
Ministra Finansów,
Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Polską Agencję Kosmiczną,
Polski Komitet Normalizacyjny,
b) dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju,
c) dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju;
4) sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
2. Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, po jednym przedstawicielu reprezentującym:
1) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji;
2) Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii;
3) Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń Zespołu.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia Zespołu zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.
3. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§  5.
1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisują osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
§  6. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7.
1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).