Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2007.6.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 12 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 15) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 13 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 25 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 29 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 5 grudnia 2006 r. oraz zarządzeniem nr 3 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 stycznia 2007 r., w § 29 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 skreśla się pkt 1;
2)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Rynku Pocztowego wchodzą:

1) Wydział Kontroli Pocztowej WKP;

2) Wydział Analiz i Sprawozdawczości WAS;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Zezwoleń i Rejestru SZR.".

§  2.
1.
Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Zezwoleń i Rejestru w Departamencie Rynku Pocztowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się odpowiednio sprawami Samodzielnego Stanowiska do spraw Zezwoleń i Rejestru oraz Wydziału Kontroli Pocztowej w Departamencie Rynku Pocztowego.
2.
Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Kontroli Działalności Pocztowej oraz Wydziału Kontroli Usług Powszechnych w Departamencie Rynku Pocztowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się sprawami Wydziału Kontroli Pocztowej w Departamencie Rynku Pocztowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.