Departmental acts

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.18.139 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.18.139 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.18.139 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.18.193 | decyzja z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.244 | komunikat z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Kreowanie rynku usług leśnych przez Lasy Państwowe.

B.I.LP.2004.12.82 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.12.69 | komunikat z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.12.67 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.12.66 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie instrukcji służbowych leśniczego, podleśniczego i gajowego.

B.I.LP.2004.12.81 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2004.21.39 | uchwała z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2004.21.39 | uchwała z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2004.21.39 | uchwała z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2004.12.62 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2004.12.63 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska".

B.I.LP.2004.12.78 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska".

B.I.LP.2004.12.78 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.78 | decyzja z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.78 | decyzja z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.Urz.MZ.2004.18.138 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad oceny nasion w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.12.80 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.242 | komunikat z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.242 | komunikat z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego.

Dz.Urz.MF.2004.19.243 | komunikat z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania służbowej pałki wielofunkcyjnej typu "Tonfa".

Dz.Urz.KGP.2004.24.150 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania służbowej pałki wielofunkcyjnej typu "Tonfa".

Dz.Urz.KGP.2004.24.150 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania służbowej pałki wielofunkcyjnej typu "Tonfa".

Dz.Urz.KGP.2004.24.150 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.23.148 | decyzja z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.63 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.64 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.65 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.65 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.62 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.240 | komunikat z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.240 | komunikat z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.19.241 | komunikat z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.19.239 | komunikat z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2004.23.147 | decyzja z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.

Dz.Urz.MZ.2004.16.135 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.17.186 | decyzja z dnia 8 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zakres i tryb współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z niektórymi organami wojskowymi.

Dz.Urz.MON.2004.18.191 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.19.237 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.28 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Poziomy bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Poziomy bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wszczęcie postępowań mających na celu zawieranie umów na 2005 r., których przedmiotem jest uzbrojenie.

Dz.Urz.MON.2004.17.185 | decyzja z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.18.137 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Leonardo da Vinci.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.27 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Dz.Urz.MENiS.2004.4.25 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

Dz.Urz.MON.2004.16.180 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

Dz.Urz.MON.2004.16.180 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących warunków eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.Urz.MI.2004.21.222 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2004.17.181 | decyzja z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2004.17.190 | decyzja z dnia 2 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc