Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego policjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej - uzyskiwanie informacji z Internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.9.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2005 r.

DECYZJA NR 153
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego policjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej - uzyskiwanie informacji z Internetu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 177, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Program programu kursu specjalizacyjnego policjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej - uzyskiwanie informacji z Internetu", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.
Traci moc decyzja nr 626 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego policjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej - uzyskiwanie informacji z Internetu (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 146).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.