Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 12 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022 (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 4) w załączniku nr 2 w pkt II "Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną" w lit. A "W ekosystemach leśnych" dodaje się tabelę:
"Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Unaturalnienie leśnych zbiorowisk zastępczych przez kształtowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów starszych klas (II i III) zgodnego z naturalnym składem gatunkowym drzewostanów lub do niego zbliżonym, eliminacja osobników niewłaściwych gatunków drzew, wspomaganie naturalnego odnowienia i nasadzenia gatunków właściwych (buku zwyczajnego (Fagus sylvatica) oraz dębu szypułkowego (Quercus robur) i dębu bezszypułkowego (Quercus petrea)), na siedliskach kwaśnych buczyn i kwaśnych dąbrów w latach:49,96 ha
1) 2020; 1. 92k, 94d, 137d, 137l.
2) 2021;2. 123a, 101lx, 44h,
66Am, 128Ac.
3) 20223. 101bx
2Zapewnienie trwałości zbiorowisk leśnych przez:

1) inicjowanie odnowień naturalnych lub wprowadzenie odnowień sztucznych w miejscach luk w drzewostanach, także po drzewach martwych lub wywróconych;

2) grodzenia fragmentów lasu oraz naprawę ogrodzeń istniejących;

3) monitorowanie stanu sanitarnego lasu

Według potrzebObszary objęte ochroną czynną
3Zahamowanie odpływu wody oraz regulacja uwodnienia podłoża dla utrzymania optymalnych stosunków wodnych w borach i lasach bagiennych przez budowanie zastawek piętrzących oraz nieodnawianie i niekonserwowanie lub likwidację rowów odwadniającychOkoło 2000 haObwody ochronne -Rowy, Smołdziński Las, Kluki, Żarnowska, Rąbka, Smołdzino
4Rozluźnianie drzewostanów wtórnych, wytworzonych z samosiewów, do uzyskania zwarcia koron drzew na poziomie 50% - 60%, na powierzchni torfowisk w przeszłości eksploatowanych górniczo lub rolniczo z możliwością zagospodarowania drewna lub z pozostawieniem drewna na gruncieWedług potrzeb46Ac, 46Ag, 46Ah, 46Ai, 46Aj, 46Al, 46Ak, 46Am, 46Ap, 46Ar, 46As, 46Bc, 46Bi, 65n, 65m, 65z, 65ax, 65bx, 65An, 83hx"
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej -środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266)