Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2005.4.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2005 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

1.
Informuje się, że w dniu 17 grudnia 2004 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Panu inż. Leszkowi Bielińskiemu, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758), uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w:
1)
pkt 3.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655);
2)
§ 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2255);
3)
§ 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962 oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 212).
2.
Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, są ważne do dnia 31 grudnia 2007 r.