Questions and answers

Jakie warunki należy spełnić aby grunty podlegały zwolnieniu od podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze zbycia nieruchomości w przypadku likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku nienależnego pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na wynajmującego koszty połączeń telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować transakcję, z tytułu której kontrahent wpłacił przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaliczyć w koszty prowadzonej działalności zakup węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zaliczki wpłacone na poczet sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymanie próbek o wartości 15 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak w 2014 r. należy rozliczać VAT należny w budownictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wyliczyć współczynnik odliczenia VAT za 2013 r. i tym samym wstępną proporcję na 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla usługi administracji obiektu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostawy gazu przewodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi przedłużenia ważności domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy zakończy się okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny na córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć fakturę VAT kosztową wystawioną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Praca na jakich stanowiskach kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób należy uregulować przyznawanie osobom niepełnosprawnym ryczałtów na używanie własnego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym w zamkniętej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy wykazać w deklaracji VAT eksport towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla VAT w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy powołana spółka komandytowo-akcyjna może mieć inny niż kalendarzowy rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sp. z o.o. ma prawo do rozliczenia straty wygenerowanej z okresu gdy funkcjonowała jeszcze jako SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy społeczny inspektor pracy ma obowiązek przedstawiać dyrektorowi szkoły plany pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Do którego okresu należy zaliczyć korektę kosztów związaną z brakiem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu ciężarowego wykupionego uprzednio z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób wykazywać w CIT-8 dotacje otrzymane ze środków europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymana od ubezpieczyciela kwota z przeznaczeniem na zakup fartuchów stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy protokół powypadkowy może być wysłany pracownikowi pocztą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wystąpią w przypadku pokrycia straty niewypłaconą dywidendą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy bank jest zobowiązany do kontroli przekazów zgodności nazwy odbiorcy z nazwą rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Nogaj Maria | Nieaktualne

Czy budynek letniskowy może zostać uznany za budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy droga gminna, która nie ma nadanego numeru i jest zlokalizowana w osiedlu mieszkaniowym, jest drogą publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy kontenery adaptacyjne przy stacjach BTS podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można usługi doradztwa zawodowego opodatkować 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą do faktur, w których zaniżono VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zakupów części, materiałów eksploatacyjnych podatnik będzie mógł odliczać 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłata depozytowa za brak zwrotu używanego akumulatora podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik, inny niż rozliczający się metodą kasową, może wybrać składanie deklaracji za okresy kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podział nieruchomości pomiędzy wspólników spółki jawnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedszkole może pełnić funkcję usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy przepisy o urlopach rodzicielskich obejmują wszystkie dzieci urodzone w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rodzice to zakład pracy w rozumieniu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy sporadyczne polecanie pracownikowi pracy w domu oznacza zatrudnienie go w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne