Jak rozumieć zwrot "nie wcześniej" w kontekście prawa do obniżenia podstawy opodatkowania? - OpenLEX

Jak rozumieć zwrot "nie wcześniej" w kontekście prawa do obniżenia podstawy opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt. 4 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) - dalej u.p.t.u. w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy będzie posiadał udokumentowaną próbę doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji będzie wynikało, iż kontrahent wie że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami wynikającymi z faktury korygującej. Zgodnie z ust. 16 obniżenie podstawy opodatkowania następuje "nie wcześniej" niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt. 4.

Czy zatem zwracając uwagę na zwrot "nie wcześniej" możliwe jest ujęcie transakcji również później?

Może zdarzyć się, iż moment spełnienia dwóch przesłanek zostanie przeoczony i ponowna analiza dokumentacji po np. 2 miesiącach wykaże, iż został on spełniony już 2 miesiące wcześniej.

Czy zatem podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty za okres, w którym przesłanki zostały spełnione, czy też może rozliczyć transakcję na bieżąco, w okresie w którym doszedł do wniosku, iż już od 2 miesięcy w zasadzie posiada dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku wynikającego z art. 29a ust. 15 i 16 u.p.t.u.?

Wydaje się, iż użyty zwrot "nie wcześniej" nie daje w tym przypadku pola do interpretacji - jest jasny i czytelny. Ustawodawca niejednokrotnie w ustawie używa precyzyjnych zwrotów co do okresu rozliczeniowego, w którym transakcja powinna być rozliczona, zatem trudno wnioskować, iż w tym przypadku miał coś innego na myśli, niż zostało napisane. Zwrot "nie wcześniej" użyty w celu określenia przestrzeni czasowej, w której może zostać transakcja wykazana obejmuje swoim zakresem zarówno okres spełnienia przesłanek, jak i wszystkie okresy późniejsze (przynajmniej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

Proszę o analizę i informację, czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX