Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami,
podpisana w Warszawie dnia 3 września 1993 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Południowej Afryki, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

będąc Stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku;

uznając znaczenie transportu lotniczego jako środka sprzyjającego tworzeniu i podtrzymywaniu przyjaźni, porozumienia i współpracy między narodami obu krajów;

pragnąc przyczynić się do rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego;

pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami;

uzgodniły, co następuje:

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a)
wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku, i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 tej Konwencji i każdą zmianę Załączników do Konwencji, dokonaną zgodnie z jej Artykułami 90 i 94, jeżeli te Załączniki i zmiany wejdą w życie w odniesieniu do obydwu Umawiających się Stron lub zostaną przez nie ratyfikowane;
b)
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza: dla Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, dla Republiki Południowej Afryki - Ministra Transportu, Poczty i Telekomunikacji, lub w obydwu przypadkach każdą osobę lub organ, uprawnione do pełnienia jakichkolwiek funkcji wykonywanych przez wymienionego Ministra;
c)
wyrażenia "uzgodniona linia" i "określona trasa" oznaczają międzynarodową linię lotniczą objętą Artykułem 2 niniejszej Umowy i trasę wyszczególnioną w odpowiedniej części Załącznika do niniejszej Umowy;
d)
wyrażenie "Umowa" oznacza niniejszą Umowę, Załącznik do niej sporządzony w jej wykonaniu oraz wszelkie zmiany Umowy lub Załącznika;
e)
wyrażenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;
f)
i wyrażenie "wyposażenie statku powietrznego" oznacza przedmioty, inne niż zapasy i części zamienne o charakterze przenośnym, przeznaczone do użycia na pokładzie statku powietrznego w czasie lotu, łącznie z wyposażeniem pierwszej pomocy i ratunkowym;
g)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze", oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z Artykułem 3 niniejszej Umowy;
h)
wyrażenie "części zamienne" oznacza przedmioty przeznaczone do naprawy lub wymiany w samolocie, w tym silniki i śmigła;
i)
wyrażenie "zapasy" oznacza przedmioty zużywalne, przeznaczone do użycia lub sprzedaży na pokładzie statku powietrznego w czasie lotu, łącznie z artykułami, komisjonowanymi;
j)
wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do Umawiającej się Strony ma znaczenie określone w Artykule 2 Konwencji; i
k)
wyrażenie "taryfa" oznacza każdą kwotę pobraną lub do pobrania przez przedsiębiorstwa lotnicze, bezpośrednio lub za pośrednictwem ich agentów, od każdej osoby fizycznej lub prawnej za międzynarodowy przewóz lotniczy pasażerów /i ich bagażu/ i ładunku /z wyłączeniem poczty/, jak również:
i)
warunki regulujące dostępność i zastosowanie taryfy oraz
ii)
należności i warunki odnoszące się do wszelkich pomocniczych usług związanych z tym przewozem, które oferowane są przez przedsiębiorstwa lotnicze.

PRZYZNANIE PRAW

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie, z wyjątkami określonymi w Załączniku, następujące prawa w celu wykonywania międzynarodowego przewozu lotniczego przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony:
a)
prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;
b)
prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych; i
c)
przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, prawo lądowania na wymienionym terytorium w celu zabierania lub pozostawiania pasażerów, towarów i poczty, będących w ruchu międzynarodowym, oddzielnie lub łącznie.
2. 
Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego Artykułu nie będzie uznane jako przyznanie przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa do uczestniczenia w przewozie lotniczym między punktami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,
3. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawo ustanowienia linii lotniczych na trasach określonych w odpowiedniej części Załącznika.

WYZNACZENIE I UPOWAŻNIENIE

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo, w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną, wyznaczyć przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku oraz wyznaczyć inne przedsiębiorstwo lotnicze w celu zastąpienia przedsiębiorstwa lotniczego uprzednio wyznaczonego.
2. 
Po otrzymaniu takiego zawiadomienia każda Umawiająca się Strona powinna niezwłocznie udzielić przedsiębiorstwu lotniczemu tak wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiednich zezwoleń eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami tego Artykułu.
3. 
Po otrzymaniu zezwolenia eksploatacyjnego zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może w każdym czasie rozpocząć eksploatowanie uzgodnionych linii, w części lub w całości, pod warunkiem, że spełnia postanowienia niniejszej Umowy oraz że taryfy dla tych linii zostały ustalone zgodnie z postanowieniami Artykułu 7 niniejszej Umowy.
4. 
W celu przyznania odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu władza lotnicza jednej Umawiającej się Strony może żądać od przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę wykazania, że posiada ono kwalifikacje potrzebne do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych zgodnie z postanowieniami Konwencji.
5. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówienia przyznania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, albo przyznania takiego zezwolenia z zastrzeżeniem warunków, jakie może uznać za potrzebne w odniesieniu do wykonywania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli nie uzyska dowodu, że przeważająca część własność i i rzeczywista kontrola przedsiębiorstwa lotniczego należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze albo do osób fizycznych lub prawnych posiadających jej przynależność państwową, albo do tej Umawiającej się Strony i tych osób.

COFNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE ZEZWOLENIA EKSPLOATACYJNEGO

1. 
Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić wykonywanie praw przyznanych na podstawie niniejszej Umowy przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę lub też nałożyć takie warunki wykonywania tych praw, jakie uzna za niezbędne:
a)
w przypadku nie wykazania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze władzom lotniczym tej Umawiającej się Strony, że posiada ono kwalifikacje zgodne z ustawami i przepisami normalnie i rozsądnie stosowanymi przez te władze lotnicze zgodnie z Konwencją;
b)
w przypadku, nieprzestrzegania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze ustaw lub przepisów tej Umawiającej się Strony;
c)
w przypadku, gdy władze te nie uzyskają dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze albo do osób fizycznych lub prawnych, posiadających jej przynależność państwową;
d)
w przypadku, gdy to przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób narusza warunki eksploatacji określone zgodnie z niniejszą Umową,
2. 
Prawa wyszczególnione w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą mogły być wykonane jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, chyba że niezwłoczne działanie będzie niezbędne dla zapobieżenia dalszym naruszeniom wymienionych wyżej ustaw lub przepisów.

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron będą uprawnione do organizowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony biur w celu propagowania transportu lotniczego oraz sprzedaży biletów lotniczych, jak również innych udogodnień dla wykonywania transportu lotniczego.
2. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony będzie uprawnione do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swojego personelu kierowniczego, handlowego, eksploatacyjnego i technicznego, jaki może być potrzebny w związku z wykonywaniem transportu lotniczego.
3. 
Te potrzeby dotyczące personelu mogą być, zależnie od woli wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, zaspokajane przy pomocy swojego własnego personelu lub przez wykorzystanie usług jakiejkolwiek innej organizacji, towarzystwa lub przedsiębiorstwa lotniczego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a upoważnionych do wykonywania danych usług na terytorium tejże Umawiającej się Strony.
4. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje prawo wykonywania na swoim terytorium sprzedaży usług transportu lotniczego przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, w zależności od jego woli, poprzez jego agentów.
5. 
Powyższe działania będą wykonywane zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony.
6. 
Obydwie Umawiające się Strony nie będą wymagać zezwoleń na zatrudnienie ani wiz przyjazdowych lub innych podobnych dokumentów dla personelu wykonującego określone usługi lub funkcje czasowo, z wyjątkiem szczególnych okoliczności określonych przez właściwe władze państwowe. Jeżeli takie zezwolenia, wizy lub dokumenty są wymagane, będą one wydawane w trybie pilnym, ażeby nie opóźniać przyjazdu wymienionego personelu do danego Państwa.

ZASADY REGULUJĄCE EKSPLOATACJĘ UZGODNIONYCH LINII

1. 
Wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym obydwu Umawiających się Stron zapewnione będzie słuszne i sprawiedliwe traktowanie tak, ażeby mogły korzystać z jednakowych możliwości przy eksploatacji uzgodnionych linii. Każda Umawiająca się Strona podejmie wszelkie właściwe działania w zakresie swojej kompetencji ażeby wyeliminować jakiekolwiek formy dyskryminacji lub nieuczciwe praktyki konkurencyjne wpływające niekorzystnie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Przy eksploatacji uzgodnionych linii oraz ustalaniu całkowitej zdolności przewozowej na każdej z określonych tras należy brać pod uwagę aktualne i rozsądnie przewidywane zapotrzebowanie na przewozy.

TARYFY

1. 
Taryfy, które mają być stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo jednej z Umawiających się Stron do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich elementów oceny, łącznie z kosztem eksploatacji, słusznym zyskiem oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.
2. 
Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, będą w miarę możliwości uzgadniane między zainteresowanymi wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi obu Umawiających się Stron przy konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi eksploatującymi całość lub część trasy. Porozumienie takie, w miarę możliwości, będzie osiągane przy zastosowaniu procedury ustanawiania taryf Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
3. 
Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane władzom lotniczym Umawiających się Stron do zatwierdzenia co najmniej na czterdzieści pięć (45) dni przed datą przewidzianą dla wejścia ich w życie. W przypadkach specjalnych termin ten będzie mógł być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.
4.  1
 Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek innego powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego artykułu okresu czterdziestu pięciu (45) dni władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, władze lotnicze obydwu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
5. 
Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
6. 
Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami tego artykułu.

ROZKŁAD LOTÓW

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie przedstawiać do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony z wyprzedzeniem sześćdziesięciu (60) dni rozkłady swoich planowanych lotów, określające częstotliwość, typy statków powietrznych, konfigurację i ilość miejsc pasażerskich oddanych do dyspozycji publiczności.
2. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze zamierza wykonywać loty uzupełniające lub dodatkowe, oprócz lotów przewidzianych w zatwierdzonych rozkładach, powinno ono uzyskać wcześniej zgodę władzy lotniczej zainteresowanej Umawiającej się Strony.
3. 
Wszystkie późniejsze zmiany zatwierdzonych rozkładów, wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego powinny być przedłożone do zatwierdzenia władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony.

DOSTARCZANIE INFORMACJI

Władza lotnicza każdej Umawiającej się Strony będzie dostarczała władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie tej drugiej, informacje dotyczące przewozów wykonanych na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze pierwszej Umawiającej się Strony.

Takie informacje będą zawierać dane statystyczne i wszelkie inne dane potrzebne do ustalenia wielkości przewozów wykonywanych przez te przedsiębiorstwa na uzgodnionych liniach.

PODATKI, CŁA I OPŁATY

1. 
Statki powietrzne używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz ich zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/ znajdujące się na pokładach tych statków powietrznych, będą przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od wszelkich opłat celnych, opłat inspekcyjnych oraz innych państwowych lub lokalnych opłat i należności, pod warunkiem, że wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu.
2. 
Co do normalnego wyposażenia, części zapasowych, zapasów materiałów pędnych i smarów oraz zapasów pokładowych, wwożonych na terytorium jednej Umawiającej się Strony przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony lub w jego imieniu, albo załadowanych na pokład statków powietrznych eksploatowanych przez takie wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze i przeznaczonych wyłącznie do użycia na pokładzie statków powietrznych przy eksploatacji służb międzynarodowych, nie będą stosowane żadne opłaty i należności, włączając w to opłaty celne i inspekcyjne nakładane na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony, nawet wtedy, jeżeli materiały te miałyby być częściowo zużyte podczas lotu ponad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały załadowane. Artykuły wyżej wymienione mogą być poddane nadzorowi i kontroli władz celnych.
3. 
Postanowienia ustępu 2 niniejszego Artykułu nie mogą być interpretowane w taki sposób, żeby Umawiająca się Strona mogła być zobowiązana do zwrotu opłat celnych wcześniej pobranych od przedmiotów wymienionych wyżej.
4. 
Normalne wyposażenie pokładowe, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe, znajdujące się na statkach powietrznych którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą jej władz celnych, które mogą zażądać aby te materiały zostały poddane jej nadzorowi, aż do czasu, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie zgodne z przepisami celnymi.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE

1. 
Wpływy i zyski z eksploatacji statków powietrznych w ruchu międzynarodowym będą opodatkowane tylko w Państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa.
2. 
Statki powietrzne i inna własność ruchoma niezbędna do ich eksploatacji będą w podobny sposób zwolnione z jakichkolwiek form opodatkowania kapitałowego.
3. 
Postanowienia ustępu 1 niniejszego Artykułu będą również stosowane do wpływów i zysków z udziału w poolu, wspólnym przedsięwzięciu lub międzynarodowej agencji eksploatacyjnej.

TRANSFER DOCHODÓW

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony prawo do swobodnego transferu nadwyżek wpływów ponad wydatki, uzyskanych przez to wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, ładunku i poczty, jak również z wszelkiej innej działalności dotyczącej transportu lotniczego, która może być dozwolona zgodnie z przepisami krajowymi. Takie transfery powinny być wykonane według oficjalnego kursu, zgodnie z odpowiednimi ustawami i przepisami krajowymi regulującymi bieżące płatności, jeżeli jednak nie ma oficjalnego kursu, transfery takie powinny być wykonywane według aktualnego kursu rynkowego dla bieżących płatności.
2. 
W przypadku, jeżeli forma płatności pomiędzy Umawiającymi się Stronami jest regulowana w specjalnym porozumieniu, należy stosować takie porozumienie.

STOSOWANIE USTAW, PRZEPISÓW I PROCEDURY

1. 
Ustawy, przepisy i procedury każdej Umawiającej się Strony odnoszące się do dopuszczenia na jej terytorium lub opuszczenia jej terytorium przez statki powietrzne używane w międzynarodowej służbie powietrznej, albo do eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych, będą przestrzegane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony przy wlocie na to terytorium, w czasie przebywania na nim i wylocie z niego.
2. 
Ustawy, przepisy i procedury każdej Umawiającej się Strony, odnoszące się do imigracji, paszportów lub innych dopuszczonych dokumentów podróży, wjazdu, odprawy, cła i wymagań sanitarnych, będą miały zastosowanie wobec załogi, pasażerów, ładunku i poczty, przewożonych przez statki powietrzne przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę przy wejściu na terytorium tej Umawiającej się Strony, przebywania na nim i wyjścia z niego.
3. 
Pasażerowie, bagaż i ładunek w tranzycie bezpośrednim przez terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony i nie opuszczający obszaru portu lotniczego wyznaczonego w tym celu, będą poddawani uproszczonej kontroli, z wyjątkiem kontroli pod względem środków ochrony przeciwko aktom przemocy i piractwa powietrznego.

Bagaż i ładunek w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione z opłat celnych i innych podobnych obciążeń.

4. 
Opłaty i obciążenia stosowane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony wobec operacji przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, związane z eksploatacją portów lotniczych i innych urządzeń lotniczych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony, nie będą wyższe niż stosowane wobec innego przedsiębiorstwa lotniczego wykonującego podobne operacje.
5. 
Żadna z Umawiających się Stron nie będzie preferować innego przedsiębiorstwa lotniczego w stosunku do wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony przy stosowaniu przepisów dotyczących cła, imigracji, kwarantanny i tym podobnych albo w zakresie korzystania z portów lotniczych, korytarzy lotniczych i służb ruchu lotniczego oraz związanych z tym udogodnień, będących pod jej kontrolą.

UZNAWANIE ŚWIADECTW I LICENCJI

1. 
Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa uzdolnienia i licencje wydane lub potwierdzone przez jedną Umawiającą się Stronę i nadal pozostające w mocy, będą uznane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, pod warunkiem, że zawsze takie świadectwa lub licencje będą wydane lub potwierdzone zgodnie z wymaganiami ustanowionymi według Konwencji.
2. 
Jednakże każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo odmowy uznania za ważne, w odniesieniu do lotów nad jej własnym terytorium, świadectw uzdolnienia i licencji wydanych jej własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.

OCHRONA LOTNICTWA

1. 
Umawiające się Strony potwierdzają, że. ich zobowiązania odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji, w ich wzajemnych stosunkach stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.
2. 
Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia prywatnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, pasażerów, załóg, portów lotniczych oraz lotniczych urządzeń nawigacyjnych, a także innym zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa.
3. 
Umawiające się Strony będą działały zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku, oraz Protokółu o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, podpisanego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 roku.
4. 
We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Stron. Umawiające się Strony będą wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
5. 
Każda Umawiająca się Strona zgadza się przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy przybyciu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony i stosować odpowiednie środki kontroli pasażerów, załóg, bagażu ręcznego, jak również ładunku przed wejściem na pokład lub załadowaniem. Każda Umawiająca się Strona będzie pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa dotyczących jej statków powietrznych i pasażerów w razie szczególnego zagrożenia.
6. 
W przypadku zaistnienia lub groźby zaistnienia bezprawnego zawładnięcia cywilnym statkiem powietrznym albo innego bezprawnego aktu przeciwko bezpieczeństwu pasażerów, załogi, statków powietrznych, portów lotniczych oraz lotniczych urządzeń nawigacyjnych, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
7. 
W przypadku gdyby Umawiająca się Strona odstąpiła od przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa lotniczego zawartych w niniejszym Artykule, władza lotnicza drugiej Umawiającej się Strony może zażądać natychmiastowych konsultacji z władzą lotniczą tamtej Strony zgodnie z Artykułem 16 niniejszej Umowy.

Nie osiągnięcie zadawalającego porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni może stwarzać podstawy do zastosowania Artykułu 17 niniejszej Umowy.

KONSULTACJE I ZMIANA

1. 
Władze lotnicze Umawiających się Stron, w duchu ścisłej współpracy będą się konsultować wzajemnie od czasu do czasu w celu zapewnienia wykonywania i należytego stosowania postanowień niniejszej Umowy oraz będą się konsultować w razie konieczności wniesienia do niej zmiany.
2. 
Każda Umawiająca się Strona może zażądać konsultacji, które powinny rozpocząć się w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania żądania, chyba że obie Umawiające się Strony zgodzą się na przedłużenie lub skrócenie tego okresu. Takie konsultacje mogą być prowadzone w formie ustnej lub pisemnej.
3. 
Każda poprawka lub zmiana niniejszej Umowy uzgodniona przez Umawiające się Strony będzie dokonana w drodze wymiany not dyplomatycznych i będzie uzależniona od realizacji wymaganych krajowych procedur prawnych,
4. 
Każda poprawka lub zmiana Załącznika do niniejszej Umowy powinna być uzgadniana w drodze pisemnej między władzami lotniczymi i wejdzie w życie w dniu, który będzie określony przez władze lotnicze.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. 
Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami, co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między sobą.
2. 
Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony, przedstawić spór do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów /zwanemu dalej Trybunałem/, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni, przy czym ten trzeci arbiter nie powinien być obywatelem żadnej z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron powinna wyznaczyć arbitra w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od dnia otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony noty dyplomatycznej żądającej rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w ciągu następnych sześćdziesięciu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu dni albo, jeżeli nie osiągnięto zgody co do trzeciego arbitra we wskazanym okresie, każda Umawiająca się Strona może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów.
3. 
Trybunał określi swoją własną procedurę.
4. 
Z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji Trybunału, Umawiające się Strony będą ponosić w równej części wstępne koszty arbitrażu.
5. 
Umawiające się Strony zastosują się do każdej tymczasowej i ostatecznej decyzji Trybunału.
6. 
Jeśli, i jak długo, jedna z Umawiających się Stron nie wykonuje decyzji Trybunału wydanej stosownie do niniejszego Artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, wstrzymać lub cofnąć każde prawa lub przywileje, jakich udzieliła na mocy niniejszej Umowy Umawiającej się Stronie nie wywiązującej się z zobowiązań.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Każda Umawiająca się Strona może zawiadomić w każdym czasie drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy. Takie zawiadomienie będzie równocześnie przekazane do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę zawiadomienia o zamiarze rozwiązania Umowy, chyba że w drodze porozumienia się między Umawiającymi się Stronami takie zawiadomienie będzie wycofane przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, uważać się będzie że otrzymała je ona po upływie czternastu (14) dni od otrzymania zawiadomienia przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

REJESTRACJA UMOWY I ZMIAN

Niniejsza Umowa i każde jej późniejsze zmiany będą zarejestrowane przez Umawiające się Strony w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

STOSOWANIE POROZUMIEŃ WIELOSTRONNYCH

1. 
Postanowienia niniejszej Umowy będą podporządkowane postanowieniom Konwencji.
2. 
Jeżeli porozumienie wielostronne, przyjęte przez obie Umawiające się Strony, dotyczące jakiejkolwiek sprawy regulowanej niniejszą Umową wejdzie w życie, odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy będą dostosowane do postanowień tego porozumienia wielostronnego.

WEJŚCIE W ZYCIE

1. 
Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony, w drodze pisemnej poinformują się wzajemnie, że zostały spełnione odpowiednie formalne wymagania konstytucyjne w ich krajach.
2. 
Niniejsza Umowa będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 3 września 1993 roku, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

ZAŁĄCZNIK

I. 

WYKAZ TRAS

A. TRASY POLSKIE
Punkty początkowePunkty pośredniePunkty w Republice Południowej AfrykiPunkty położone dalej
Punkty w PolsceBędą określone w późniejszym czasieJohannesburgBędą określone w późniejszym czas i e

B. TRASY POŁUDNIOWO - AFRYKAŃSKIE

Punkty początkowePunkty pośredniePunkty

w Rzeczpospolitej Polskiej

Punkty położone dalej
Punkty w Republice Południowej AfrykiBędą określone w późniejszym czasieWarszawaBędą określone w późniejszym czas i e

Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, może ominąć jeden lub więcej punktów na określonych Iranach pod warunkiem, że punkt początkowy na trasie jest położony na terytorium Umawiającej się Strony wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego.

II. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Porozum i en i e między dwoma wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi odnośnie częstotliwości będzie przedstawione do zatwierdzenia władzom lotniczym obu Umawiających się Stron,

III. 

PRAWA 5-TEJ WOLNOŚCI

Zagadnienie wykonywania praw piątej wolności jak również lotów dodatkowych i specjalnych, będzie uzgodnione pomiędzy wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi Umawiających się Stron.

Takie porozumienie będzie przedstawione do zatwierdzenia władzom lotniczym Umawiających się Stron.

1 Art. 7 ust. 4 zmieniony obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. (M.P.2020.1173).