Art. 21. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  21

WEJŚCIE W ZYCIE

1. 
Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony, w drodze pisemnej poinformują się wzajemnie, że zostały spełnione odpowiednie formalne wymagania konstytucyjne w ich krajach.
2. 
Niniejsza Umowa będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 3 września 1993 roku, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.