Art. 18. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  18

ROZWIĄZANIE UMOWY

Każda Umawiająca się Strona może zawiadomić w każdym czasie drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy. Takie zawiadomienie będzie równocześnie przekazane do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę zawiadomienia o zamiarze rozwiązania Umowy, chyba że w drodze porozumienia się między Umawiającymi się Stronami takie zawiadomienie będzie wycofane przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, uważać się będzie że otrzymała je ona po upływie czternastu (14) dni od otrzymania zawiadomienia przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.