Art. 16. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  16

KONSULTACJE I ZMIANA

1. 
Władze lotnicze Umawiających się Stron, w duchu ścisłej współpracy będą się konsultować wzajemnie od czasu do czasu w celu zapewnienia wykonywania i należytego stosowania postanowień niniejszej Umowy oraz będą się konsultować w razie konieczności wniesienia do niej zmiany.
2. 
Każda Umawiająca się Strona może zażądać konsultacji, które powinny rozpocząć się w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania żądania, chyba że obie Umawiające się Strony zgodzą się na przedłużenie lub skrócenie tego okresu. Takie konsultacje mogą być prowadzone w formie ustnej lub pisemnej.
3. 
Każda poprawka lub zmiana niniejszej Umowy uzgodniona przez Umawiające się Strony będzie dokonana w drodze wymiany not dyplomatycznych i będzie uzależniona od realizacji wymaganych krajowych procedur prawnych,
4. 
Każda poprawka lub zmiana Załącznika do niniejszej Umowy powinna być uzgadniana w drodze pisemnej między władzami lotniczymi i wejdzie w życie w dniu, który będzie określony przez władze lotnicze.