Art. 17. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. 
Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami, co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między sobą.
2. 
Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony, przedstawić spór do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów /zwanemu dalej Trybunałem/, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni, przy czym ten trzeci arbiter nie powinien być obywatelem żadnej z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron powinna wyznaczyć arbitra w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od dnia otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony noty dyplomatycznej żądającej rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w ciągu następnych sześćdziesięciu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu dni albo, jeżeli nie osiągnięto zgody co do trzeciego arbitra we wskazanym okresie, każda Umawiająca się Strona może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów.
3. 
Trybunał określi swoją własną procedurę.
4. 
Z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji Trybunału, Umawiające się Strony będą ponosić w równej części wstępne koszty arbitrażu.
5. 
Umawiające się Strony zastosują się do każdej tymczasowej i ostatecznej decyzji Trybunału.
6. 
Jeśli, i jak długo, jedna z Umawiających się Stron nie wykonuje decyzji Trybunału wydanej stosownie do niniejszego Artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, wstrzymać lub cofnąć każde prawa lub przywileje, jakich udzieliła na mocy niniejszej Umowy Umawiającej się Stronie nie wywiązującej się z zobowiązań.