Art. 2. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  2

PRZYZNANIE PRAW

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie, z wyjątkami określonymi w Załączniku, następujące prawa w celu wykonywania międzynarodowego przewozu lotniczego przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony:
a)
prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;
b)
prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych; i
c)
przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, prawo lądowania na wymienionym terytorium w celu zabierania lub pozostawiania pasażerów, towarów i poczty, będących w ruchu międzynarodowym, oddzielnie lub łącznie.
2. 
Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego Artykułu nie będzie uznane jako przyznanie przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa do uczestniczenia w przewozie lotniczym między punktami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,
3. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawo ustanowienia linii lotniczych na trasach określonych w odpowiedniej części Załącznika.