Art. 3. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  3

WYZNACZENIE I UPOWAŻNIENIE

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo, w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną, wyznaczyć przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku oraz wyznaczyć inne przedsiębiorstwo lotnicze w celu zastąpienia przedsiębiorstwa lotniczego uprzednio wyznaczonego.
2. 
Po otrzymaniu takiego zawiadomienia każda Umawiająca się Strona powinna niezwłocznie udzielić przedsiębiorstwu lotniczemu tak wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiednich zezwoleń eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami tego Artykułu.
3. 
Po otrzymaniu zezwolenia eksploatacyjnego zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może w każdym czasie rozpocząć eksploatowanie uzgodnionych linii, w części lub w całości, pod warunkiem, że spełnia postanowienia niniejszej Umowy oraz że taryfy dla tych linii zostały ustalone zgodnie z postanowieniami Artykułu 7 niniejszej Umowy.
4. 
W celu przyznania odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu władza lotnicza jednej Umawiającej się Strony może żądać od przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę wykazania, że posiada ono kwalifikacje potrzebne do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych zgodnie z postanowieniami Konwencji.
5. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówienia przyznania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, albo przyznania takiego zezwolenia z zastrzeżeniem warunków, jakie może uznać za potrzebne w odniesieniu do wykonywania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli nie uzyska dowodu, że przeważająca część własność i i rzeczywista kontrola przedsiębiorstwa lotniczego należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze albo do osób fizycznych lub prawnych posiadających jej przynależność państwową, albo do tej Umawiającej się Strony i tych osób.