Art. 15. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  15

OCHRONA LOTNICTWA

1. 
Umawiające się Strony potwierdzają, że. ich zobowiązania odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji, w ich wzajemnych stosunkach stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.
2. 
Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia prywatnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, pasażerów, załóg, portów lotniczych oraz lotniczych urządzeń nawigacyjnych, a także innym zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa.
3. 
Umawiające się Strony będą działały zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku, oraz Protokółu o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, podpisanego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 roku.
4. 
We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Stron. Umawiające się Strony będą wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
5. 
Każda Umawiająca się Strona zgadza się przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy przybyciu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony i stosować odpowiednie środki kontroli pasażerów, załóg, bagażu ręcznego, jak również ładunku przed wejściem na pokład lub załadowaniem. Każda Umawiająca się Strona będzie pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa dotyczących jej statków powietrznych i pasażerów w razie szczególnego zagrożenia.
6. 
W przypadku zaistnienia lub groźby zaistnienia bezprawnego zawładnięcia cywilnym statkiem powietrznym albo innego bezprawnego aktu przeciwko bezpieczeństwu pasażerów, załogi, statków powietrznych, portów lotniczych oraz lotniczych urządzeń nawigacyjnych, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
7. 
W przypadku gdyby Umawiająca się Strona odstąpiła od przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa lotniczego zawartych w niniejszym Artykule, władza lotnicza drugiej Umawiającej się Strony może zażądać natychmiastowych konsultacji z władzą lotniczą tamtej Strony zgodnie z Artykułem 16 niniejszej Umowy.

Nie osiągnięcie zadawalającego porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni może stwarzać podstawy do zastosowania Artykułu 17 niniejszej Umowy.