Art. 5. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  5

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron będą uprawnione do organizowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony biur w celu propagowania transportu lotniczego oraz sprzedaży biletów lotniczych, jak również innych udogodnień dla wykonywania transportu lotniczego.
2. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony będzie uprawnione do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swojego personelu kierowniczego, handlowego, eksploatacyjnego i technicznego, jaki może być potrzebny w związku z wykonywaniem transportu lotniczego.
3. 
Te potrzeby dotyczące personelu mogą być, zależnie od woli wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, zaspokajane przy pomocy swojego własnego personelu lub przez wykorzystanie usług jakiejkolwiek innej organizacji, towarzystwa lub przedsiębiorstwa lotniczego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a upoważnionych do wykonywania danych usług na terytorium tejże Umawiającej się Strony.
4. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje prawo wykonywania na swoim terytorium sprzedaży usług transportu lotniczego przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, w zależności od jego woli, poprzez jego agentów.
5. 
Powyższe działania będą wykonywane zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony.
6. 
Obydwie Umawiające się Strony nie będą wymagać zezwoleń na zatrudnienie ani wiz przyjazdowych lub innych podobnych dokumentów dla personelu wykonującego określone usługi lub funkcje czasowo, z wyjątkiem szczególnych okoliczności określonych przez właściwe władze państwowe. Jeżeli takie zezwolenia, wizy lub dokumenty są wymagane, będą one wydawane w trybie pilnym, ażeby nie opóźniać przyjazdu wymienionego personelu do danego Państwa.