Art. 4. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  4

COFNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE ZEZWOLENIA EKSPLOATACYJNEGO

1. 
Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić wykonywanie praw przyznanych na podstawie niniejszej Umowy przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę lub też nałożyć takie warunki wykonywania tych praw, jakie uzna za niezbędne:
a)
w przypadku nie wykazania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze władzom lotniczym tej Umawiającej się Strony, że posiada ono kwalifikacje zgodne z ustawami i przepisami normalnie i rozsądnie stosowanymi przez te władze lotnicze zgodnie z Konwencją;
b)
w przypadku, nieprzestrzegania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze ustaw lub przepisów tej Umawiającej się Strony;
c)
w przypadku, gdy władze te nie uzyskają dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze albo do osób fizycznych lub prawnych, posiadających jej przynależność państwową;
d)
w przypadku, gdy to przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób narusza warunki eksploatacji określone zgodnie z niniejszą Umową,
2. 
Prawa wyszczególnione w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą mogły być wykonane jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, chyba że niezwłoczne działanie będzie niezbędne dla zapobieżenia dalszym naruszeniom wymienionych wyżej ustaw lub przepisów.