Art. 10. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  10

PODATKI, CŁA I OPŁATY

1. 
Statki powietrzne używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz ich zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/ znajdujące się na pokładach tych statków powietrznych, będą przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od wszelkich opłat celnych, opłat inspekcyjnych oraz innych państwowych lub lokalnych opłat i należności, pod warunkiem, że wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu.
2. 
Co do normalnego wyposażenia, części zapasowych, zapasów materiałów pędnych i smarów oraz zapasów pokładowych, wwożonych na terytorium jednej Umawiającej się Strony przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony lub w jego imieniu, albo załadowanych na pokład statków powietrznych eksploatowanych przez takie wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze i przeznaczonych wyłącznie do użycia na pokładzie statków powietrznych przy eksploatacji służb międzynarodowych, nie będą stosowane żadne opłaty i należności, włączając w to opłaty celne i inspekcyjne nakładane na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony, nawet wtedy, jeżeli materiały te miałyby być częściowo zużyte podczas lotu ponad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały załadowane. Artykuły wyżej wymienione mogą być poddane nadzorowi i kontroli władz celnych.
3. 
Postanowienia ustępu 2 niniejszego Artykułu nie mogą być interpretowane w taki sposób, żeby Umawiająca się Strona mogła być zobowiązana do zwrotu opłat celnych wcześniej pobranych od przedmiotów wymienionych wyżej.
4. 
Normalne wyposażenie pokładowe, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe, znajdujące się na statkach powietrznych którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą jej władz celnych, które mogą zażądać aby te materiały zostały poddane jej nadzorowi, aż do czasu, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie zgodne z przepisami celnymi.