Sprostowanie błędów.

Monitor Polski

M.P.2020.1173

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 grudnia 2020 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) obwieszcza się, że w art. 7 ust. 4 polskiego tekstu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisanej w Warszawie dnia 3 września 1993 r. (M.P. z 2020 r. poz. 920) prostuje się następujące błędy:
zamiast wyrazów:

"Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek innego powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego artykułu okresu czterdziestu pięciu dni władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu, władze lotnicze obydwu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia."

powinny być wyrazy:

"Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek innego powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego artykułu okresu czterdziestu pięciu (45) dni władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, władze lotnicze obydwu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia".

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).