Art. 12. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  12

TRANSFER DOCHODÓW

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony prawo do swobodnego transferu nadwyżek wpływów ponad wydatki, uzyskanych przez to wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, ładunku i poczty, jak również z wszelkiej innej działalności dotyczącej transportu lotniczego, która może być dozwolona zgodnie z przepisami krajowymi. Takie transfery powinny być wykonane według oficjalnego kursu, zgodnie z odpowiednimi ustawami i przepisami krajowymi regulującymi bieżące płatności, jeżeli jednak nie ma oficjalnego kursu, transfery takie powinny być wykonywane według aktualnego kursu rynkowego dla bieżących płatności.
2. 
W przypadku, jeżeli forma płatności pomiędzy Umawiającymi się Stronami jest regulowana w specjalnym porozumieniu, należy stosować takie porozumienie.