Art. 1. - Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

Monitor Polski

M.P.2020.920

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
Artykuł  1

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:

a)
wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku, i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 tej Konwencji i każdą zmianę Załączników do Konwencji, dokonaną zgodnie z jej Artykułami 90 i 94, jeżeli te Załączniki i zmiany wejdą w życie w odniesieniu do obydwu Umawiających się Stron lub zostaną przez nie ratyfikowane;
b)
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza: dla Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, dla Republiki Południowej Afryki - Ministra Transportu, Poczty i Telekomunikacji, lub w obydwu przypadkach każdą osobę lub organ, uprawnione do pełnienia jakichkolwiek funkcji wykonywanych przez wymienionego Ministra;
c)
wyrażenia "uzgodniona linia" i "określona trasa" oznaczają międzynarodową linię lotniczą objętą Artykułem 2 niniejszej Umowy i trasę wyszczególnioną w odpowiedniej części Załącznika do niniejszej Umowy;
d)
wyrażenie "Umowa" oznacza niniejszą Umowę, Załącznik do niej sporządzony w jej wykonaniu oraz wszelkie zmiany Umowy lub Załącznika;
e)
wyrażenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;
f)
i wyrażenie "wyposażenie statku powietrznego" oznacza przedmioty, inne niż zapasy i części zamienne o charakterze przenośnym, przeznaczone do użycia na pokładzie statku powietrznego w czasie lotu, łącznie z wyposażeniem pierwszej pomocy i ratunkowym;
g)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze", oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z Artykułem 3 niniejszej Umowy;
h)
wyrażenie "części zamienne" oznacza przedmioty przeznaczone do naprawy lub wymiany w samolocie, w tym silniki i śmigła;
i)
wyrażenie "zapasy" oznacza przedmioty zużywalne, przeznaczone do użycia lub sprzedaży na pokładzie statku powietrznego w czasie lotu, łącznie z artykułami, komisjonowanymi;
j)
wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do Umawiającej się Strony ma znaczenie określone w Artykule 2 Konwencji; i
k)
wyrażenie "taryfa" oznacza każdą kwotę pobraną lub do pobrania przez przedsiębiorstwa lotnicze, bezpośrednio lub za pośrednictwem ich agentów, od każdej osoby fizycznej lub prawnej za międzynarodowy przewóz lotniczy pasażerów /i ich bagażu/ i ładunku /z wyłączeniem poczty/, jak również:
i)
warunki regulujące dostępność i zastosowanie taryfy oraz
ii)
należności i warunki odnoszące się do wszelkich pomocniczych usług związanych z tym przewozem, które oferowane są przez przedsiębiorstwa lotnicze.