Official Gazette

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1989.5.50 | uchwała z dnia 23 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1989.5.48 | uchwała z dnia 24 lutego 1989 r. | Akt nienormatywny

Zasady uprawiania lotniarstwa.

M.P.1989.4.47 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektroenergetycznej.

M.P.1989.4.46 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1989.4.44 | uchwała z dnia 23 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.1989.4.39 | uchwała z dnia 20 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

M.P.1989.4.37 | uchwała z dnia 20 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

M.P.1989.4.36 | uchwała z dnia 20 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.

M.P.1989.3.34 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 1989 r. | Akt nienormatywny

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej i sferze produkcji materialnej w roku 1988.

M.P.1989.3.33 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 1989 r. | Akt nienormatywny

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku 1988.

M.P.1989.3.32 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 1989 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z wystawy pn. "Międzynarodowe Targi Wynalazków - 89".

M.P.1989.3.31 | zarządzenie z dnia 2 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

M.P.1989.3.29 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Podwyżka emerytur i rent przyznanych w 1988 r.

M.P.1989.3.28 | uchwała z dnia 13 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.

M.P.1989.3.27 | uchwała z dnia 24 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1989.

M.P.1989.3.25 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Plan Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1989 r.

M.P.1989.3.24 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1989 r.

M.P.1989.3.23 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Plan kredytowy oraz założenia polityki pieniężno-kredytowej na 1989 r.

M.P.1989.3.22 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1989 r.

M.P.1989.3.21 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Bilans płatniczy państwa na 1989 r.

M.P.1989.3.20 | uchwała z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra - kierownika Centralnego Urzędu Planowania.

M.P.1989.3.19 | uchwała z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

M.P.1989.2.16 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 20.000 zł.

M.P.1989.2.15 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1989 r.

M.P.1989.2.14 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych resortowych zarządzeń ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

M.P.1989.2.13 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco i taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1989.1.9 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Głogowa.

M.P.1989.1.7 | uchwała z dnia 20 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach rękojmi i gwarancji.

M.P.1989.1.6 | uchwała z dnia 30 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

M.P.1989.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż samochodów osobowych w latach 1989-1992.

M.P.1989.1.3 | uchwała z dnia 23 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Zakres egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych w akademiach medycznych.

M.P.1988.37.346 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

M.P.1988.37.345 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady przyjęć na I rok studiów dziennych w szkołach wyższych.

M.P.1988.37.343 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Wysokość najniższego wynagrodzenia na rok 1989 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1988.36.340 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Lublina.

M.P.1988.36.338 | uchwała z dnia 7 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Koszalina.

M.P.1988.36.337 | uchwała z dnia 29 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.

M.P.1988.36.336 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Najem kolejowych wagonów towarowych.

M.P.1988.36.333 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu.

M.P.1988.36.332 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Wysokość dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.

M.P.1988.36.331 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.

M.P.1988.36.330 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

M.P.1988.36.329 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy w 1989 roku.

M.P.1988.36.326 | uchwała z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopów i wagi monet nominalnej wartości 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł i 1 zł.

M.P.1988.35.325 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.

M.P.1988.35.324 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym.

M.P.1988.35.321 | zarządzenie z dnia 29 października 1988 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.

M.P.1988.35.319 | uchwała z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Rady Państwa.

M.P.1988.35.316 | uchwała z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

M.P.1988.34.314 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1988.34.313 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie rolników.

M.P.1988.34.312 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.

M.P.1988.34.310 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie taryfy składek za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

M.P.1988.34.309 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc