Nadanie statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Monitor Polski

M.P.1995.68.762

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SEJMU
z dnia 20 grudnia 1995 r.
w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 604), na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, zarządza się, co następuje:
Krajowemu Biuru Wyborczemu nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
Traci moc zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie statutu Krajowego Biura Wyborczego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

§  1.
1.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego kieruje jego działalnością przy pomocy zastępcy.
2.
Siedzibą Krajowego Biura Wyborczego jest Warszawa.
3.
Organizacja Krajowego Biura Wyborczego jest jednostopniowa; zespoły i delegatury wojewódzkie są równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi.
§  2.
1.
Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego, zapewniającymi organizacyjno-techniczne warunki wykonywania na obszarze kraju zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendów, są następujące zespoły:
1)
Zespół Organizacji Wyborów i Badań Systemowych,
2)
Zespół Informatyki Wyborczej,
3)
Zespół Finansowy,
4)
Zespół Prezydialny.
2.
Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego, zapewniającymi organizacyjno-techniczne warunki wykonywania na obszarze województwa zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendów, są delegatury wojewódzkie, których siedziby określa załącznik do niniejszego statutu.
§  3.
W jednostkach organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego mogą być tworzone wydziały lub samodzielne stanowiska pracy.
§  4.
Jednostki organizacyjne Krajowego Biura Wyborczego używają nazw:
1)
"Krajowe Biuro Wyborcze Zespół ...",
2)
"Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w ...".
§  5.
1.
Pracami jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego, o których mowa w § 2, kierują:
1)
dyrektorzy zespołów,
2)
dyrektorzy delegatur wojewódzkich.
2.
Dyrektor Zespołu Organizacji Wyborów i Badań Systemowych jest z urzędu zastępcą kierownika Krajowego Biura Wyborczego.
§  6.
1.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego współdziała z właściwymi naczelnymi organami państwa oraz ministrami i kierownikami urzędów centralnych.
2.
Dyrektorzy zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1, współdziałają z kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych urzędów naczelnych organów państwa oraz naczelnych organów administracji państwowej.
3.
Dyrektorzy delegatur wojewódzkich współdziałają z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
§  7.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć do wykonania określonego zadania jednostkę organizacyjną z pominięciem jej właściwości rzeczowej lub terytorialnej.
§  8.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego może, w formie pisemnej, upoważnić zastępcę oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych do załatwiania spraw w jego imieniu; w uzasadnionym przypadku takie upoważnienie może być wydane także innemu pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego.
§  9.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego może powoływać, złożone z pracowników Krajowego Biura Wyborczego i innych osób, zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, jako jednostki opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
§  10.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego określa, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego oraz ich właściwość, a także wprowadza zmiany w tym zakresie.

Załącznik

WYKAZ DELEGATUR WOJEWÓDZKICH KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO ORAZ ICH SIEDZIB

1. Delegatura Wojewódzka w Warszawie

2. Delegatura Wojewódzka w Białej Podlaskiej

3. Delegatura Wojewódzka w Białymstoku

4.Delegatura Wojewódzka w Bielsku-Białej

5. Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy

6. Delegatura Wojewódzka w Chełmie

7. Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie

8. Delegatura Wojewódzka w Częstochowie

9. Delegatura Wojewódzka w Elblągu

10. Delegatura Wojewódzka w Gdańsku

11. Delegatura Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim

12. Delegatura Wojewódzka w Jeleniej Górze

13. Delegatura Wojewódzka w Kaliszu

14. Delegatura Wojewódzka w Katowicach

15. Delegatura Wojewódzka w Kielcach

16. Delegatura Wojewódzka w Koninie

17. Delegatura Wojewódzka w Koszalinie

18. Delegatura Wojewódzka w Krakowie

19. Delegatura Wojewódzka w Krośnie

20. Delegatura Wojewódzka w Legnicy

21. Delegatura Wojewódzka w Lesznie

22. Delegatura Wojewódzka w Lublinie

23. Delegatura Wojewódzka w Łomży

24. Delegatura Wojewódzka w Łodzi

25. Delegatura Wojewódzka w Nowym Sączu

26. Delegatura Wojewódzka w Olsztynie

27. Delegatura Wojewódzka w Opolu

28. Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce

29. Delegatura Wojewódzka w Pile

30. Delegatura Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim

31. Delegatura Wojewódzka w Płocku

32. Delegatura Wojewódzka w Poznaniu

33. Delegatura Wojewódzka w Przemyślu

34. Delegatura Wojewódzka w Radomiu

35. Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie

36. Delegatura Wojewódzka w Siedlcach

37. Delegatura Wojewódzka w Sieradzu

38. Delegatura Wojewódzka w Skierniewicach

39. Delegatura Wojewódzka w Słupsku

40. Delegatura Wojewódzka w Suwałkach

41. Delegatura Wojewódzka w Szczecinie

42. Delegatura Wojewódzka w Tarnobrzegu

43. Delegatura Wojewódzka w Tarnowie

44. Delegatura Wojewódzka w Toruniu

45. Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu

46. Delegatura Wojewódzka we Włocławku

47. Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu

48. Delegatura Wojewódzka w Zamościu

49. Delegatura Wojewódzka w Zielonej Górze.