Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1996.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2000 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 95, poz. 472), art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) i art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1994 r. Nr 2, poz. 7 i z 1995 r. Nr 39, poz. 471).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Regulamin określa zasady organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej "Komisją", oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o referendum, należy przez to rozumieć referendum wskazane w art. 1 ustawy o referendum.
3.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o organach wyborczych niższego stopnia, należy przez to rozumieć:
1) 1
okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami do Sejmu i Senatu,
3)
wojewódzkie komisje do spraw referendum, powołane w związku z przeprowadzaniem referendum,
4) 2
wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§  2.
1.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialnie sprawy należące do jej właściwości.
2.
Komisja uchwala akty prawne w zakresie określonym w ustawach, ogłasza je w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości.
§  3.
1.
Komisja działa na podstawie okresowych planów pracy oraz planów szczegółowych, dotyczących wykonania określonych zadań.
2.
Projekty planów, o których mowa w ust. 1, przygotowuje sekretarz Komisji i przedstawia je Komisji.

Rozdział  2

Organizacja pracy Komisji

§  4.
1.
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
2)
zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,
3) 3
podpisuje w imieniu Komisji uchwały, wytyczne, wyjaśnienia oraz wnioski Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 13,
4)
nadzoruje wykonanie uchwał i wytycznych Komisji,
5)
zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i nadzoruje ich wykonanie,
6)
wykonuje czynności zlecone przez Komisję.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni jeden z zastępców przewodniczącego.
§  5.
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcom przewodniczącego, członkom Komisji i sekretarzowi Komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.
§  6.
Do zadań sekretarza Komisji należy w szczególności:
1)
przedstawianie na posiedzeniach Komisji projektów uchwał, wytycznych i wyjaśnień Komisji oraz innych materiałów przygotowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
2)
przedkładanie Komisji w celu rozstrzygnięcia odwołań od orzeczeń właściwych organów wyborczych niższego stopnia oraz skarg na ich działalność,
3)
kierowanie inspekcją Państwowej Komisji Wyborczej,
4) 4
dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji rządowej w sprawie wydawania - w zakresie ich właściwości - niezbędnych aktów prawnych w sprawach dotyczących wyborów i referendum,
5) 5
występowanie do wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach organizacyjnych dotyczących wyborów i referendum,
6)
organizowanie na zlecenie Komisji narad i szkolenia z organami wyborczymi niższego stopnia.

Rozdział  3

Posiedzenia Komisji

§  7.
Komisja odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w planie pracy; doręczenie zawiadomień o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie, zapewnia sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowanie do udziału w obradach, chyba że posiedzenie zostało zwołane w szczególnym trybie.
§  8.
1.
Członkowie Komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pracach.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, należy powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza Komisji.
3.
W posiedzeniach Komisji stale uczestniczą sekretarz Komisji i wyznaczone przez niego osoby z Krajowego Biura Wyborczego.
§  9.
1.
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
2.
Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków Komisji.
§  10.
1.
Komisja obraduje w obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
2. 6
Uchwały, orzeczenia (postanowienia) i inne rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§  11.
1.
Wybory przewodniczącego Komisji oraz oddzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
2.
Na wniosek członka Komisji przeprowadza się głosowanie tajne.
§  12.
1.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad,
2)
imiona i nazwiska uczestników,
3)
zwięzłą treść wystąpień,
4)
podjęte rozstrzygnięcia.
2. 7
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały, wydane orzeczenia (postanowienia) oraz wytyczne i wyjaśnienia.
3.
Uchwały, wytyczne i wyjaśnienia Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.
Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Komisji.
§  13.
Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji i obecne na posiedzeniu podpisują następujące dokumenty:
1)
w wyborach Prezydenta:
a) 8
uchwały w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji komitetów wyborczych kandydatów,
b) 9
protokoły rejestracji kandydatów, uchwały o odmowie rejestracji kandydatów, listę kandydatów i uchwałę o skreśleniu kandydata z listy kandydatów,
c) 10
protokół głosowania, uchwałę o wyniku wyborów oraz obwieszczenia o wynikach głosowania i wyborów,
d)
sprawozdanie z wyborów;
e) 11
uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych;
2)
w wyborach do Sejmu i Senatu:
a)
protokoły rejestracji ogólnopolskich list kandydatów, ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju, wyboru posłów z ogólnopolskich list kandydatów,
b)
orzeczenia wydane w wyniku rozpoznania odwołań od orzeczeń okręgowych komisji wyborczych,
c)
orzeczenia dotyczące zgłoszenia i rejestracji list ogólnopolskich,
d)
uchwały w sprawie ponownego ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych,
e)
obwieszczenia o wynikach wyborów,
f)
sprawozdania z wyborów;
3)
w referendum:
a)
uchwały w sprawie uchylenia uchwał wojewódzkich komisji do spraw referendum,
b)
protokół o wyniku referendum,
c)
zarządzenie, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o referendum,
d)
sprawozdanie z przebiegu referendum;
4) 12
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:
a)
obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów na obszarze kraju,
b)
informację o przebiegu i wynikach wyborów.
§  14. 13
Dokumenty, o których mowa w § 13, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz - stosowanie do decyzji przewodniczącego Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.

Rozdział  4

Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego

§  15.
1.
Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, wydaje wytyczne i wyjaśnienia oraz informacje o przepisach prawa wyborczego.
2. 14
Komisja przeprowadza inspekcję działalności organów wyborczych niższego stopnia oraz terenowych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów i referendum, uchyla uchwały i inne postanowienia organów wyborczych podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania, a także rozpatruje skargi na działalność tych organów wyborczych.
3.
Komisja może żądać od organów wyborczych niższego stopnia okresowych informacji o wykonaniu ich zadań.
4.
Komisja analizuje problemy związane ze stosowaniem prawa wyborczego oraz przedstawia właściwym organom państwowym odpowiednie wnioski.
§  16.
1.
W wykonaniu zadań, o których mowa w § 15 ust. 2 Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego, korzystać z pomocy pracowników naczelnych organów państwowych delegowanych na okres wyborów do jej dyspozycji na wniosek sekretarza Komisji, a także innych osób zaproponowanych przez sekretarza Komisji, tworząc inspekcję Państwowej Komisji Wyborczej, zwaną dalej "inspekcją".
2.
O utworzeniu inspekcji Komisja rozstrzyga niezwłocznie po zarządzeniu wyborów lub referendum.
3. 15
Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac organom wyborczym niższego stopnia.
§  17.
1.
Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.
2.
Osoby wchodzące w skład inspekcji są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i komisji obwodowych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum, znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania, a także są upoważnione do udzielania tym organom bieżących wyjaśnień.
3.
Sprawozdania z działalności inspekcyjnej przedstawiane są niezwłocznie Komisji.
4.
Komisja może przyznawać nagrody pieniężne osobom wchodzącym w skład inspekcji oraz innym osobom ze szczególnie duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów lub referendum.

Rozdział  5

Postanowienia szczególne i końcowe

§  18.
1.
W wypadku konieczności dokonania zmian w składzie Komisji przewodniczący Komisji powiadamia o tym niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób pełniących funkcje przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy, Komisja - po uzupełnieniu swojego składu - dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub zastępcy. Przepisy § 11 regulaminu stosuje się odpowiednio.
3.
Informację o zmianach na stanowisku przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy podaje się do publicznej wiadomości w komunikacie prasowym z posiedzenia Komisji.
§  19. 16
Przewodniczący wydaje członkom Komisji legitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w Komisji funkcje, a także legitymacje wojewódzkim komisarzom wyborczym i ich zastępcom.
1 § 1 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
2 § 1 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.
4 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
5 § 6 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
6 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
7 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
8 § 13 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
9 § 13 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
10 § 13 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
11 § 13 pkt 1 lit. e) dodana przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
12 § 13 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.
14 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.
15 § 16 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 31 lipca 2000 r. (M.P.00.23.485) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 2000 r.

16 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 12 sierpnia 1998 r. (M.P.98.27.385) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 1998 r.