§ 2. - Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1996.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2000 r.
§  2.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1994 r. Nr 2, poz. 7 i z 1995 r. Nr 39, poz. 471).