Zm.: regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1998.27.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 1998 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 95, poz. 472 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 121, poz. 770), art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r.- Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604), art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw",

2)
w § 4 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "wojewódzkich komisarzy wyborczych" dodaje się wyrazy "i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych",
3)
w § 13 w pkt 4 dwukropek zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "rad powiatów i sejmików województw:",
4)
w § 14 po wyrazach "wojewódzkich komisarzy wyborczych" dodaje się wyrazy "i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych",
5)
w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac wojewódzkim komisjom wyborczym i zastępcom wojewódzkich komisarzy wyborczych.",

6)
w § 19 skreśla się kropkę i dopisuje wyrazy "i ich zastępcom".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.