§ 1. - Zm.: regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1998.27.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 1998 r.
§  1.
W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw",

2)
w § 4 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "wojewódzkich komisarzy wyborczych" dodaje się wyrazy "i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych",
3)
w § 13 w pkt 4 dwukropek zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "rad powiatów i sejmików województw:",
4)
w § 14 po wyrazach "wojewódzkich komisarzy wyborczych" dodaje się wyrazy "i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych",
5)
w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac wojewódzkim komisjom wyborczym i zastępcom wojewódzkich komisarzy wyborczych.",

6)
w § 19 skreśla się kropkę i dopisuje wyrazy "i ich zastępcom".