Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1994.2.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 grudnia 1993 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465 oraz z 1993 r. Nr 45, poz. 205), art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227 i z 1993 r. Nr 45, poz. 205) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski Nr 31, poz. 326).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK  1

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Regulamin określa zasady organizacji pracy państwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej "Komisją", oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o organach wyborczych niższego stopnia, należy przez to rozumieć:
1)
wojewódzkie komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami do Sejmu i Senatu,
3)
wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin.
§  2.
1.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialne sprawy należące do jej właściwości.
2.
Komisja uchwala akty prawne w zakresie określonym w ustawach, ogłasza je w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości.
§  3.
1.
Komisja działa na podstawie okresowych planów pracy oraz planów szczegółowych dotyczących wykonania określonych zadań.
2.
Projekty planów, o których mowa w ust. 1, przygotowuje Sekretarz Komisji i przedstawia je Komisji.

Rozdział  2

Organizacja pracy Komisji

§  4.
1.
Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności:
1)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
2)
zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,
3)
podpisuje w imieniu Komisji uchwały, wytyczne i wyjaśnienia oraz wnioski Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych, a także pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 13,
4)
nadzoruje wykonanie uchwał i wytycznych Komisji,
5)
zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i czuwa nad ich wykonaniem,
6)
wykonuje czynności zlecone przez Komisję.
2.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni zastępca Przewodniczącego.
§  5.
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcom Przewodniczącego, członkom Komisji i Sekretarzowi Komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.
§  6.
Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności:
1)
przedstawianie na posiedzeniach Komisji projektów uchwał, wytycznych i wyjaśnień Komisji oraz innych materiałów przygotowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
2)
przedkładanie Komisji w celu rozstrzygnięcia odwołań od orzeczeń właściwych organów wyborczych niższego stopnia oraz skarg na ich działalność,
3)
kierowanie inspekcją Państwowej Komisji Wyborczej,
4)
dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji państwowej w sprawie wydawania - w zakresie ich właściwości - niezbędnych aktów prawnych w sprawach wyborczych,
5)
występowanie do wojewodów, zarządów gmin oraz kierowników wojewódzkich biur wyborczych w sprawach organizacyjnych wyborów,
6)
organizowanie na zlecenie Komisji narad i szkolenia z organami wyborczymi niższego stopnia oraz kierownikami wojewódzkich biur wyborczych.

Rozdział  3

Posiedzenia Komisji

§  7.
Komisja odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w planie pracy; doręczenie zawiadomień o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie, zapewnia Sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowanie do udziału w obradach, chyba że posiedzenie zostało zwołane w szczególnym trybie.
§  8.
1.
Członkowie Komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pracach.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, należy powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
3.
W posiedzeniach Komisji stale uczestniczy Sekretarz Komisji i wyznaczone przez niego osoby z Krajowego Biura Wyborczego.
§  9.
1.
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
2.
Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków Komisji.
§  10.
1.
Komisja obraduje w obecności co najmniej 5 osób ze swojego składu, w tym Przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
2.
Uchwały, orzeczenia i inne rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§  11.
1.
Wybory Przewodniczącego Komisji oraz oddzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
2.
Na wniosek członka Komisji przeprowadza się głosowanie tajne.
§  12.
1.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad,
2)
imiona i nazwiska uczestników,
3)
zwięzłą treść wystąpień,
4)
podjęte rozstrzygnięcia.
2.
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały, wydane orzeczenia oraz wytyczne i wyjaśnienia.
3.
Uchwały, wytyczne i wyjaśnienia Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji.
5.
Sekretarz Komisji przygotowuje komunikat prasowy z posiedzenia i przedkłada go do aprobaty przewodniczącego posiedzenia.
§  13.
Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji i obecne na posiedzeniu podpisują następujące dokumenty:
1)
w wyborach Prezydenta:
a)
protokoły rejestracji kandydatów, listę wyborczą kandydatów, protokół głosowania i protokół wyników wyborów,
b)
orzeczenia dotyczące zgłoszenia i rejestracji kandydatów,
c)
obwieszczenie o wynikach głosowania i wyborów,
d)
sprawozdanie z wyborów;
2)
w wyborach do Sejmu i Senatu:
a)
protokoły rejestracji ogólnopolskich list kandydatów, ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju, wyboru posłów z ogólnopolskich list kandydatów,
b)
orzeczenia wydane w wyniku rozpoznania odwołań od orzeczeń okręgowych komisji wyborczych,
c)
orzeczenia dotyczące zgłoszenia i rejestracji list ogólnopolskich,
d)
uchwały w sprawie ponownego ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych,
e)
obwieszczenia o wynikach wyborów,
f)
sprawozdania z wyborów;
3)
w wyborach do rad gmin:
a)
obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów na obszarze kraju,
b)
informację o przebiegu i wynikach wyborów.
§  14.
Dokumenty, o których mowa w § 13, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz - stosownie do decyzji Przewodniczącego Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.

Rozdział  4

Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego

§  15.
1.
Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, wydaje wytyczne i wyjaśnienia oraz informacje o przepisach prawa wyborczego.
2.
Komisja przeprowadza inspekcję w zakresie działalności organów wyborczych niższego stopnia oraz organów administracji rządowej i samorządowej wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów, uchyla uchwały i inne postanowienia organów wyborczych podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania, a także rozpatruje skargi na działalność tych organów wyborczych.
3.
Komisja może żądać od organów wyborczych niższego stopnia okresowych informacji o wykonaniu ich zadań.
4.
Komisja analizuje problemy związane ze stosowaniem prawa wyborczego oraz przedstawia właściwym organom państwowym odpowiednie wnioski.
§  16.
1.
W wykonaniu zadań, o których mowa w § 15 ust. 2, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego oraz korzystać z pomocy pracowników naczelnych organów państwowych delegowanych na okres wyborów do jej dyspozycji na wniosek Sekretarza Komisji, tworząc inspekcję Państwowej Komisji Wyborczej, zwaną dalej "inspekcją".
2.
O utworzeniu inspekcji Komisja rozstrzyga niezwłocznie po zarządzeniu wyborów.
§  17.
1.
Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.
2.
Osoby wchodzące w skład inspekcji są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i obwodowych komisji wyborczych oraz wojewódzkich biur wyborczych, a także w dokumentację związaną z wyborami znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te upoważnione są do uczestniczenia w posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania, a także do udzielania tym organom bieżących wyjaśnień.
3.
Sprawozdania z działalności inspekcyjnej przedstawiane są niezwłocznie Komisji.

Rozdział  5

Postanowienia szczególne i końcowe

§  18.
W okresie między wyborami Komisja wykonuje swoje zadania według odrębnie ustalonego planu pracy. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§  19.
1.
W wypadku konieczności dokonania zmian w składzie Komisji, Przewodniczący Komisji powiadamia o tym niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób pełniących funkcje Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy, Komisja po uzupełnieniu swojego składu dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub zastępcy. Przepisy § 11 regulaminu stosuje się odpowiednio.
3.
Informację o zmianach na stanowisku Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy podaje się do publicznej wiadomości w komunikacie prasowym z posiedzenia Komisji.
§  20.
Przewodniczący wydaje członkom Komisji legitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w Komisji funkcje, a także legitymacje wojewódzkim komisarzom wyborczym.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 24 lipca 1995 r. (M.P.95.39.471) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 lipca 1995 r.