Zm.: regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2000.23.485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2000 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487 i z 2000 r. Nr 43, poz. 488), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), w związku z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 8 i z 1998 r. Nr 27, poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 w pkt 1 wyraz "wojewódzkie" zastępuje się wyrazem "okręgowe";
2)
w § 6:
a)
w pkt 4 wyraz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządowej",
b)
w pkt 5 wyrazy "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "organów jednostek samorządu terytorialnego";
3)
w § 10 w ust. 2 i w § 12 w ust. 2 po wyrazie "orzeczenia" dodaje się wyraz "(postanowienia)";
4)
w § 13 w pkt 1:
a)
lit. a)-c) otrzymują brzmienie:

"a) uchwały w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji komitetów wyborczych kandydatów,

b) protokoły rejestracji kandydatów, uchwały o odmowie rejestracji kandydatów, listę kandydatów i uchwałę o skreśleniu kandydata z listy kandydatów,

c) protokół głosowania, uchwałę o wyniku wyborów oraz obwieszczenia o wynikach głosowania i wyborów,"

b)
dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych;"

5)
w § 15 w ust. 2 wyrazy "organów administracji rządowej i samorządowej" zastępuje się wyrazami "terenowych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego";
6)
w § 16 w ust. 3 wyrazy "wojewódzkim komisjom wyborczym i zastępcom wojewódzkich komisarzy wyborczych" zastępuje się wyrazami "organom wyborczym niższego stopnia".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.