Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1995.68.771

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 1995 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654), art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704) ogłasza się, że w roku 1996 wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b)-f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość kwoty, o której mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - nie może przekroczyć kwoty 64.400 zł.