Powołanie na podstawie art. 11 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. Komisji do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1996.1.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 stycznia 1996 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 1995 r.
w sprawie powołania na podstawie art. 11 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. Komisji do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 11 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym i art. 20 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala, co następuje:

Powołuje się Komisję do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku - zwaną dalej "Komisją".

Zobowiązuje się Ministra Spraw Wewnętrznych do udostępnienia Komisji pełnej dokumentacji dotyczącej działań wymienionych w art. 1.

Do uprawnień i trybu działania Komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także art. 74b ust. 1, 2 i 4, art. 74c ust. 1 i 3 oraz art. 74e ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do składu Komisji wybiera się następujących posłów: Bogdana Borusewicza, Ryszarda Bugaja, Jerzego Ciemniewskiego, Andrzeja Grzyba, Tadeusza Iwińskiego, Włodzimierza Nieporęta, Waldemara Pawlaka, Lucynę Pietrzyk, Zdzisława Pisarka, Dariusza Wójcika, Janusza Zemke, Andrzeja Żelazowskiego.

Zobowiązuje się Komisję do przedstawienia Sejmowi pierwszego sprawozdania dotyczącego jej działania w terminie do 31 stycznia 1996 r.