Art. 20. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.483 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  20. 
1. 
Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, w drodze uchwały, wybiera skład osobowy poszczególnych komisji.
2. 
Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu; na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.
3. 
Komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów.
4. 
Wniosek o odwołanie członka prezydium komisji może być rozpatrzony nie wcześniej niż 3 dnia i nie później niż 30 dnia od dnia jego złożenia.
5. 
Rezygnacja członka prezydium z funkcji następuje z dniem złożenia przez niego Marszałkowi Sejmu pisemnego oświadczenia w tej kwestii.