Powierzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenie zakresu tej kontroli.

Monitor Polski

M.P.1995.67.758

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 grudnia 1995 r.
w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następuje:
Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, jako zarządzającemu SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ EURO-PARK MIELEC, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu Ministra Przemysłu i Handlu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wykonywanie bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie strefy, przewidzianej dla organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu działalności gospodarczej, w zakresie zgodności prowadzonej przez podmioty gospodarcze na terenie strefy działalności gospodarczej z zezwoleniami, o których mowa w § 1.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje Ministrowi Przemysłu i Handlu comiesięczną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.