Zaniechanie poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

Monitor Polski

M.P.1995.67.755

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1995 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134 poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:
1. 1
Zarządza się zaniechanie poboru podatku od towarów i usług, przypadającego od:
1)
warsztatów szkolnych szkół zawodowych, warsztatów szkolnych zakładów opiekuńczo-wychowawczych i warsztatów szkoleniowych zakładów doskonalenia zawodowego,
2)
warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
3)
przywięziennych zakładów pracy, przywięziennych przedsiębiorstw i przywięziennych gospodarstw pomocniczych

– w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640), zwanej dalej "ustawą".

2.
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się w przypadku, gdy oryginały i kopie faktur VAT (faktur korygujących) wystawione przez podmioty wymienione w ust. 1:
1)
w pkt 1 i 2 - zawierają wyrazy "Faktura VAT WSD",
2)
w pkt 3 - zawierają wyrazy "Faktura VAT PZP".
3.
W przypadku wystawienia faktur VAT (faktur korygujących) nie zawierających wyrazów, o których mowa w ust. 2, kwotę zaniechania wynikającą z ust. 1 pomniejsza się o kwotę podatku należnego, określonego w tych fakturach.
4. 2
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania:
1)
do kwot określonych w art. 3 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 640),
2)
do kwot podatku, wynikających z art. 28, 29 ust. 2 i art. 33 ustawy,
3)
do kwot zaniżenia zobowiązania podatkowego lub kwot zawyżenia zwrotu podatku oraz kwot dodatkowych zobowiązań podatkowych, wynikających z art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy,
4)
w przypadku, gdy organ podatkowy określił obrót na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy.
Przepisu § 1 nie stosuje się do wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1996 r. (M.P.96.85.758) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
2 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1996 r. (M.P.96.85.758) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.