Przedłużenie niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Monitor Polski

M.P.1995.68.764

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1995 r.
w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:
Przedłuża się bankom spółdzielczym tworzącym banki regionalne na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369 i z 1995 r. Nr 142, poz. 704) termin dokonania wpłaty podatku należnego określony w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146 i Nr 90, poz. 405) - do dnia 30 czerwca 1996 r., za rok podatkowy banku spółdzielczego kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 1995 r.
Przedłuża się w 1996 r. bankom spółdzielczym, o których mowa w § 1, terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, określone w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienionej w § 1, za okres styczeń - grudzień 1996 r. do dnia 31 grudnia 1996 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1996 r. (M.P.96.48.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 1996 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1996 r. (M.P.96.48.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 1996 r.