Zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. - M.P.1996.3.33 - OpenLEX

Zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Monitor Polski

M.P.1996.3.33

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 30 grudnia 1995 r.
w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, zwanego dalej "odszkodowaniem", z zastrzeżeniem § 2, oblicza się według wzoru:

O = (Wi - WSPi) x Zi x P x C

2.
Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają:
1)
O - wysokość odszkodowania,
2)
Wi - przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na pniu według niezbędnych nakładów na jego wytworzenie w wieku rębności, obliczony według wartości m3 drewna tartacznego iglastego,
3)
WSPi - przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku wyrębu faktycznego, obliczony według wartości m3 drewna tartacznego iglastego,
4)
Zi - stopień zadrzewienia drzewostanu w wieku wyrębu faktycznego, będący ilorazem rzeczywistej miąższości drzewostanu w wieku wyrębu i miąższości drzewostanu o pełnym zadrzewieniu,
5)
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
6)
C - aktualna cena sprzedaży 1m3 drewna tartacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3.
Przeliczniki wartości Wi oraz WSPi określa załącznik nr 1 do zarządzenia składający się z tablic przeliczników wartości drzewostanów, zwanych dalej "Tablicami przeliczników Wi i WSPi".
4.
Elementy taksacyjne drzewostanu podlegającego przedwczesnemu wyrębowi, jak: skład gatunkowy, wiek wyrębu i wiek rębności, klasę bonitacji drzewostanu będącą wskaźnikiem wykorzystania możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu, stopień zadrzewienia, określa się na podstawie inwentaryzacji drzewostanu w obowiązującym planie urządzenia lasu lub na podstawie dokumentacji nowo założonych upraw leśnych; w przypadku braku planu urządzenia lasu potrzebne elementy taksacyjne określa się zgodnie z zasadami sporządzania planów urządzenia lasów.
5.
W przypadku drzewostanów wielogatunkowych oblicza się dla każdego gatunku wartość cząstkową odszkodowania, uwzględniając występowanie każdego gatunku w składzie. Odszkodowanie jest wówczas sumą wartości cząstkowych.
1.
W drzewostanach młodszych, w których brak jest wartości sprzedażnej WSPi lub jest ona niższa od wartości drzewostanu według wyłożonych kosztów na założenie i pielęgnację drzewostanu, odszkodowanie stanowi wartość kosztów wyłożonych na założenie i pielęgnację drzewostanu, obliczoną według wzoru:

O = WKi x P x C

2.
Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają:
1)
O - wysokość odszkodowania,
2)
WKi - przelicznik wartości drzewostanu według wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, obliczony według wartości m3 drewna tartacznego iglastego,
3)
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
4)
C - aktualna cena sprzedaży 1 m3 drewna tartacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3.
Przelicznik wartości WKi określa załącznik nr 2 do zarządzenia składający się z tablic przeliczników wartości drzewostanów według wyłożonych kosztów WKi, zwanych dalej "Tablicami przeliczników WKi".
1.
Dla poszczególnych gatunków drzew stosuje się następujące tablice:
1)
dla drzewostanów, w których wartość sprzedażna jest wyższa lub równa wartości drzewostanów według wyłożonych kosztów - Tablice przeliczników Wi i WSPi
a)
sosna - 1a dla wieku rębności do 100 lat i 1b dla wieku rębności powyżej 100 lat,
b)
jodła - 2a,
c)
świerk - 3a dla wieku rębności do 100 lat i 3b dla wieku rębności powyżej 100 lat,
d)
buk - 4a,
e)
dąb - 5a dla wieku rębności do 140 lat i 5b dla wieku rębności powyżej 140 lat,
f)
olcha - 6a,
g)
osika - 7a
h)
brzoza - 8a,
i)
grab - 9a,
2)
dla drzewostanów młodszych, w których brak jest wartości sprzedażnej lub jest ona niższa od wartości drzewostanu według wyłożonych kosztów na założenie i pielęgnację drzewostanu - Tablice przeliczników WKi:
a)
sosna - 1c,
b)
jodła - 2b,
c)
świerk - 3c,
d)
buk - 4b,
e)
dąb - 5c,
f)
olcha - 6b,
g)
osika - 7b,
h)
brzoza - 8b,
i)
grab - 9b.
2.
Przeliczniki wartości w Tablicach przeliczników Wi, WSPi i WKi są podane w przedziałach co 5 lat. W przypadku wieku wyrębu zawartego między przedziałami lat, wartość oblicza się przez interpolację liniową między wartościami najbliższych przedziałów lat.
3.
W przypadku przyjęcia w planie urządzenia lasu innego wieku rębności niż podany w tablicach, w tym dla sosny 100 i 120 lat, dla świerka 100 i 120 lat, dla dębu 140 i 160 lat, stosuje się tablice opracowane dla najbliższego wyższego wieku rębności.
1.
Wartość drzewostanów składających się z gatunków, dla których nie opracowano oddzielnych tablic, oblicza się według następujących tablic:
1)
modrzew - jak dla sosny,
2)
daglezja - jak dla jodły,
3)
jesion - jak dla dębu,
4)
klon, wiąz i jawor - jak dla buka,
5)
lipa, akacja i topola - jak dla olchy,
6)
olsza szara - jak dla osiki IV bonitacji,

przy czym stosuje się Tablice przeliczników Wi i WSPi, z wyjątkiem drzewostanów młodszych, dla których stosuje się Tablice przeliczników WKi.

2.
Dla gatunków drzew nie wymienionych w ust. 1 wartość drzewostanów szacuje się według tablic dla gatunków o zbliżonej wartości na 1 ha powierzchni.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW

Tablica nr 1b

Sosna

Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IaIIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345678
1Wi 61,1 52,4 42,4 33,8 16,5 9,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi169,5145,2117,5 93,9 45,8 27,6
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi182,9156,7126,7101,3 49,4 29,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi200,0171,4138,6110,8 54,0 32,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi213,4182,9147,9118,2 57,6 34,7
WSPi 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi226,6194,5157,6126,6 61,8 37,2
WSPi 46,5 33,721,1 8,7 0,0 0,0
30Wi243,1208,7169,4136,5 67,3 40,5
WSPi 65,6 49,0 32,0 19,5 5,8 0,0
35Wi249,2214,0174,7140,9 70,8 42,7
WSPi 81,3 63,7 45,8 29,5 13,5 2,6
40Wi259,0223,0182,7147,2 75,7 45,6
WSPi101,8 79,7 58,0 39,6 20,9 7,2
45Wi261,6226,0185,6149,3 78,8 47,5
WSPi126,5101,8 70,9 50,7 29,213,9
50Wi263,4228,7187,8150,9 81,7 49,3
WSPi159,2126,4 84,4 60,2 37,4 19,8
55Wi266,3231,4190,1152,4 84,7 51,1
WSPi181,1144,0101,5 67,1 44,4 25,9
60Wi269,2234,1192,4153,9 87,8 52,9
WSPi197,3160,1121,0 77,3 51,2 31,0
65Wi271,4236,2194,2154,6 90,6 54,6
WSPi219,6177,8137,2 93,9 58,1 37,2
70Wi274,1238,7196,3155,6 93,6 56,3
WSPi234,8192,8149,7112,1 65,5 42,0
75Wi276,8241,3198,1156,6 96,6 58,1
WSPi245,4201,4155,9118,1 75,2 46,1
80Wi279,3243,4199,5157,4 99,4 59,7
WSPi254,7211,7165,8126,4 83,6 49,4
85Wi282,4246,0201,2158,3102,3 61,4
WSPi270,0225,0182,8138,9 94,1 55,0
90Wi285,5248,7202,8159,2107,0 63,1
WSPi276,7232,1188,5142,2101,1 57,9
95Wi288,5250,9204,1159,8110,8 64,7
WSPi281,2239,0195,9148,6108,0 60,6
100Wi292,9253,5205,8160,7116,7 67,5
WSPi286,6245,6201,4155,7110,9 63,4
105Wi295,3256,1207,3161,5119,5 70,2
WSPi297,0252,3206,0158,8113,8 67,9
110Wi298,9258,7209,2162,4120,0 72,6
WSPi299,4256,6209,7162,4116,7 69,7
115Wi302,1261,2210,7163,3122,2 72,8
WSPi303,2260,2212,3163,0119,1 71,2
120Wi306,0264,4213,0164,4122,2 72,8
WSPi306,0264,4213,0164,4122,2 72,8

Tablica nr 1a

Sosna

Wiek rębności 100 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IaIIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345678
1Wi 60,5 51,3 41,8 33,2 17,4 9,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi167,1141,8115,5 91,7 48,0 26,3
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi180,6153,3124,9 99,1 51,9 28,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi197,5167,7136,6108,4 56,7 31,1
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi210,6178,8145,6115,6 60,5 33,2
WSPi 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi223,3189,9154,9123,7 64,7 35,5
WSPi 46,5 33,721,1 8,7 0,0 0,0
30Wi240,1204,1166,8133,6 70,7 38,8
WSPi 65,6 49,0 32,0 19,5 5,8 0,0
35Wi245,9209,1171,9137,7 74,4 40,8
WSPi 81,3 63,7 45,8 29,5 13,5 2,6
40Wi255,2217,6179,6143,8 79,4 43,6
WSPi101,8 79,7 58,0 39,6 20,9 7,2
45Wi257,7220,4182,4145,7 82,6 45,4
WSPi126,5101,8 70,9 50,7 29,7 13,9
50Wi259,8223,2184,8147,4 85,9 47,1
WSPi159,2126,4 84,4 60,2 37,4 19,8
55Wi262,1225,3186,7148,5 89,0 48,8
WSPi181,1144,0101,5 67,1 44,4 25,9
60Wi264,9227,8188,8149,9 92,1 50,5
WSPi197,3160,1121,0 77,3 51,2 31,0
65Wi267,4230,1190,8150,7 95,3 52,2
WSPi219,6177,8137,2 93,9 58,1 37,2
70Wi269,6232,1192,5151,4 98,3 53,8
WSPi234,8192,8149,7112,1 65,5 42,0
75Wi272,1234,4194,2152,3101,5 55,5
WSPi245,4201,4155,9118,1 75,2 46,1
80Wi274,5236,3195,6152,9104,5 57,0
WSPi254,7211,7165,8126,4 83,6 49,4
85Wi277,5238,7197,1153,7107,6 58,7
WSPi270,0225,9182,8138,9100,5 55,0
90Wi280,5241,2198,6154,4110,7 60,3
WSPi276,7232,1188,5142,2104,1 57,9
95Wi283,3243,2199,8154,9113,6 61,8
WSPi281,2239,0195,9148,6111,2 60,6
100Wi286,6245,6201,4155,7116,7 63,4
WSPi286,6245,6201,4155,7116,7 63,4

Tablica nr 2a

Jodła

Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
1Wi 86,0 69,5 55,2 41,9 26,8
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi238,5192,8153,2116,1 74,3
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi257,3208,0165,2125,3 80,1
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi281,5227,6180,8137,0 87,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi300,3242,8192,8146,2 93,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi321,8260,2206,6156,7100,2
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30Wi350,7283,5225,2170,7109,2
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35Wi369,4298,7237,3179,9115,1
WSPi 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0
40Wi395,5319,8254,1192,6123,2
WSPi 83,8 54,0 0,0 0,0 0,0
45Wi412,6333,8265,3201,1128,7
WSPi133,9 90,9 55,2 0,0 0,0
50Wi429,1347,1275,9209,3133,9
WSPi186,3125,9 82,5 42,0 0,0
55Wi446,2361,0287,0217,8139,4
WSPi236,5163,0107,7 61,7 0,0
60Wi463,3374,8298,0226,2144,8
WSPi299,8202,2134,3 81,3 35,3
65Wi479,8388,1308,6234,2150,0
WSPi380,8248,9163,0101,0 50,1
70Wi496,9402,0319,6242,5155,3
WSPi428,8291,2190,9122,3 64,5
75Wi514,0415,8330,6250,9160,7
WSPi462,0336,7217,4140,1 82,2
80Wi530,5429,2341,2258,9165,8
WSPi491,9376,9251,6163,1 96,4
85Wi547,7443,0352,2267,2171,1
WSPi527,4409,0280,7184,5111,1
90Wi564,9456,9363,2275,5176,4
WSPi550,3433,9318,1201,6125,9
95Wi581,5470,3373,8283,5181,5
WSPi573,7455,3343,4221,8134,6
100Wi598,7484,2384,8291,9186,8
WSPi594,8473,4365,4247,2151,8
105Wi616,0498,1395,8300,2192,1
WSPi613,6494,5385,1267,4164,8
110Wi635,7512,5406,9308,6197,4
WSPi635,7512,5400,0288,6177,6
115Wi651,1526,5417,5316,6202,5
WSPi651,1526,5415,9310,2192,3
120Wi667,2539,4428,6325,0207,8
WSPi667,2539,4428,6325,0207,8

Tablica nr 3b

Świerk

Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
1Wi100,6 80,6 60,8 41,2 25,2
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi279,1223,6168,5114,370,0
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi301,2241,3181,8123,3 75,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi329,5263,9198,9134,8 82,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi351,5281,6212,3143,9 88,2
WSPi9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi376,7301,7227,4154,2 94,5
WSPi 27,4 9,4 0,0 0,0 0,0
30Wi410,4328,8247,8168,0103,0
WSPi 48,9 27,8 9,0 0,0 0,0
35Wi429,6346,4261,1177,0108,5
WSPi 74,3 47,3 24,7 8,6 0,0
40Wi441,5368,6270,7189,6113,9
WSPi105,7 68,7 41,5 21,1 6,6
45Wi453,2377,7276,6194,7115,0
WSPi143,8 96,7 62,0 36,5 15,6
50Wi459,1381,5282,4198,9116,5
WSPi181,8125,6 83,0 51,9 25,7
55Wi462,6385,2285,6199,3116,5
WSPi220,0157,4104,7 68,6 36,1
60Wi464,9386,6288,3199,3117,3
WSPi264,0188,5124,6 85,0 47,0
65Wi465,4386,6291,5199,5117,4
WSPi305,7224,0150,9101,9 61,2
70Wi465,5386,6293,1199,5118,3
WSPi340,2255,3170,6115,5 71,9
75Wi466,0386,6294,0199,6118,3
WSPi369,5281,6193,6128,8 81,8
80Wi466,1386,8294,0199,7119,2
WSPi393,7303,9212,0140,7 89,1
85Wi466,3386,8294,7199,8119,3
WSPi417,9330,6231,7153,9 97,3
90Wi467,0386,9295,3199,8119,7
WSPi432,6344,6250,3163,8103,4
95Wi467,4386,9295,3200,1119,7
WSPi443,8357,9265,1174,7107,0
100Wi467,8386,9295,3200,7119,7
WSPi453,5366,7276,0185,5112,4
105Wi468,2386,9295,4200,8120,3
WSPi460,3373,7283,8189,7114,3
110Wi468,4386,9295,4200,8120,3
WSPi464,0378,9289,6197,3115,7
115Wi469,2386,9295,5200,9120,4
WSPi466,6383,1292,5200,2119,4
120Wi469,5387,0295,5200,9120,4
WSPi469,5387,0295,5200,9120,4

Tablica nr 3a

Świerk

Wiek rębności 100 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
1Wi101,7 80,3 60,2 40,7 25,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi280,9221,8166,4112,5 70,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi303,6239,8179,9121,6 76,6
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi332,0262,2196,7133,0 83,8
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi354,1279,6209,8141,8 89,4
WSPi9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi378,6299,3224,5151,8 95,7
WSPi 27,4 9,4 0,0 0,0 0,0
30Wi410,1325,5244,5165,7100,0
WSPi 48,9 27,8 9,0 0,0 0,0
35Wi426,4340,5255,0174,6103,8
WSPi 74,3 47,3 24,7 8,6 0,0
40Wi441,5351,2260,7176,6106,5
WSPi105,7 68,7 41,5 21,1 6,6
45Wi447,0356,5265,5180,8107,8
WSPi143,8 96,7 62,0 36,5 15,6
50Wi450,3358,0268,5183,4109,0
WSPi181,8125,6 83,0 51,9 25,7
55Wi452,2360,6271,4184,2110,2
WSPi220,0157,4104,7 68,6 36,1
60Wi452,4362,1272,5184,5111,2
WSPi264,0188,5124,6 85,0 47,0
65Wi452,6363,1275,0184,8111,7
WSPi305,7224,0150,9101,9 61,2
70Wi452,6364,4275,5185,0111,8
WSPi340,2255,8170,6115,5 71,9
75Wi452,7365,3275,5185,2118,8
WSPi369,5281,6193,6128,8 81,8
80Wi452,8365,9275,7185,4112,0
WSPi393,7303,9212,0140,7 89,1
85Wi453,2366,4275,8185,4112,1
WSPi417,9330,6231,7153,9 97,3
90Wi453,2366,4276,0185,5112,2
WSPi432,6344,6250,3163,8103,4
95Wi453,5366,4276,0185,5112,3
WSPi443,8357,9265,1174,7107,0
100Wi453,5366,7276,0185,5112,4
WSPi453,5366,7276,0185,5112,4

Tablica nr 4a

Buk

Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
1Wi 63,1 51,2 39,1 27,1 11,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi175,0142,0108,3 75,1 32,0
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi188,9153,2116,9 81,1 35,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi206,6167,6127,8 88,7 38,8
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi220,4178,8136,4 94,6 41,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi236,2191,0146,2101,4 44,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30Wi257,4208,8159,3110,5 48,4
WSPi 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0
35Wi268,9220,0167,8116,4 51,0
WSPi 27,7 14,4 0,0 0,0 0,0
40Wi282,2234,1179,7124,7 54,6
WSPi 38,1 24,8 2,6 0,0 0,0
45Wi288,7240,5187,3130,2 57,0
WSPi50,935,8 22,3 8,5 0,0
50Wi294,6246,0191,9135,1 59,3
WSPi 62,0 46,1 31,2 15,9 3,2
55Wi301,0250,3195,6140,0 61,7
WSPi 76,0 55,6 39,2 23,8 8,8
60Wi307,4254,6198,6143,1 64,1
WSPi 93,5 69,7 47,1 30,5 14,0
65Wi313,2258,3200,6145,3 66,2
WSPi121,1 86,5 59,9 38,2 19,7
70Wi319,5262,5203,0146,1 68,4
WSPi158,6105,3 72,0 45,6 24,4
75Wi325,7266,7205,3146,6 70,5
WSPi182,2131,1 87,3 53,1 28,7
80Wi331,5270,8207,3146,6 72,5
WSPi218,9157,8108,5 62,7 32,8
85Wi337,7274,8209,5146,7 74,5
WSPi252,4186,1123,1 71,5 38,1
90Wi343,9279,2211,8147,2 76,5
WSPi274,7208,0141,287,4 43,4
95Wi349,7283,0213,7147,4 78,4
WSPi296,4222,8154,1 97,6 50,4
100Wi355,9287,4216,0147,6 80,4
WSPi315,8239,1171,3107,6 56,6
105Wi362,4291,4218,2147,7 82,3
WSPi333,0254,8186,7117,4 63,8
110Wi368,8295,8220,4148,1 84,2
WSPi350,9275,8199,7126,9 73,0
115Wi374,8299,4222,3148,3 86,1
WSPi366,0290,6211,1136,9 80,9
120Wi381,3303,7224,5148,7 88,0
WSPi381,3303,7224,5148,7 88,0

Tablica nr 5b

Dąb

Wiek rębności 160 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
1Wi 68,3 52,5 42,1 29,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi189,5145,5116,8 82,3
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi204,3156,9125,9 88,8
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi223,6171,7137,8 97,2
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi239,1183,6147,4103,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi255,8196,5157,7111,2
WSPi 12,2 6,6 0,0 0,0
30Wi277,9214,3172,0121,3
WSPi 18,7 11,8 0,0 0,0
35Wi291,2225,0181,1127,7
WSPi 27,7 19,8 8,6 0,0
40Wi310,5240,2193,9137,0
WSPi 37,1 24,6 12,9 5,2
45Wi321,4249,0201,7142,8
WSPi 48,430,3 15,8 7,2
50Wi331,5257,5209,0148,4
WSPi 69,0 42,5 23,1 9,9
55Wi341,0265,9216,6154,2
WSPi 99,9 54,8 27,3 12,6
60Wi348,9273,0223,5159,5
WSPi132,2 71,9 32,6 16,6
65Wi356,0279,6229,8164,7
WSPi154,0 95,4 48,9 22,0
70Wi362,2285,2235,9169,8
WSPi179,6118,8 59,3 25,5
75Wi368,6292,7241,7175,1
WSPi204,3140,5 75,6 30,1
80Wi374,2297,6246,6179,5
WSPi221,0155,8 97,4 43,1
85Wi379,6302,3251,1183,9
WSPi242,8180,2115,4 52,8
90Wi385,0306,6255,2188,1
WSPi263,0201,6135,4 62,1
95Wi389,8310,3258,8191,7
WSPi280,3214,6149,8 79,3
100Wi394,9314,0262,1195,0
WSPi296,7231,2160,6 91,5
105Wi400,4317,9265,5198,1
WSPi319,1256,7174,8106,1
110Wi405,3321,2268,3200,7
WSPi333,3268,1193,8119,7
115Wi410,1324,5270,8203,2
WSPi349,6281,6205,7134,9
120Wi414,9327,8273,6205,5
WSPi365,5296,0223,0147,5
130Wi426,0334,6279,2208,0
WSPi387,2307,8247,0157,2
140Wi437,0342,0285,9210,5
WSPi405,8329,7266,1170,2
150Wi442,6349,4292,2215,1
WSPi416,8341,9285,1205,3
160Wi449,6357,8298,9219,9
WSPi449,6357,8298,9219,9

Tablica nr 5a

Dąb

Wiek rębności140 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
1Wi 64,8 51,1 39,9 23,6
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi179,8141,8110,7 65,6
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi193,8152,9119,3 70,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi212,2167,4130,6 77,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi226,1178,4139,2 82,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi242,3191,2149,2 88,4
WSPi 12,2 6,6 0,0 0,0
30Wi263,0208,4162,0 96,4
WSPi 18,7 11,8 0,0 0,0
35Wi275,4218,7171,2101,5
WSPi 27,7 19,8 8,6 0,0
40Wi293,5233,4183,2108,8
WSPi 37,1 24,6 12,9 5,2
45Wi303,8242,0190,6113,5
WSPi 48,430,3 15,8 7,2
50Wi313,8250,6197,8118,1
WSPi 69,0 42,5 23,1 9,9
55Wi321,9258,3204,5122,4
WSPi 99,9 54,8 27,3 12,6
60Wi329,1265,2211,0126,5
WSPi132,2 71,9 32,6 16,6
65Wi336,1271,9217,2130,8
WSPi154,0 95,4 48,9 22,0
70Wi341,6277,3222,9134,6
WSPi179,6118,8 59,3 25,5
75Wi346,7284,0227,9138,4
WSPi204,3140,5 75,6 30,1
80Wi351,6288,7232,3141,7
WSPi221,0155,8 97,4 43,1
85Wi356,8293,5236,7145,0
WSPi242,8180,2115,4 52,8
90Wi360,9297,0240,0147,7
WSPi263,0201,6135,4 62,1
95Wi365,0300,5243,2150,2
WSPi280,3214,6149,8 79,3
100Wi370,0304,4246,3152,5
WSPi296,7231,2160,6 91,5
105Wi374,2307,5249,0154,1
WSPi319,1256,7174,8106,1
110Wi378,4310,6251,3155,6
WSPi333,3268,1193,8119,7
115Wi382,5313,6253,4156,8
WSPi349,6281,6205,7134,9
120Wi387,1317,1256,1157,2
WSPi365,5296,0223,0147,5
130Wi396,2322,9260,4158,0
WSPi387,2307,8247,0157,2
140Wi405,8329,7266,1158,0
WSPi405,8329,7266,1158,0

Tablica nr 6a

Olcha

Wiek rębności 80 lat

Wiek w latach SymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIII
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345
1Wi20,013,812,8
WSPi 0,0 0,0 0,0
5Wi55,438,235,5
WSPi 0,0 0,0 0,0
10Wi59,941,338,3
WSPi 0,0 0,0 0,0
15Wi65,445,141,9
WSPi 0,0 0,0 0,0
20wi69,147,744,5
WSPi10,6 7,2 7,8
25Wi72,750,247,4
WSPi16,110,9 8,0
30Wi77,553,551,2
WSPi19,115,011,5
35Wi79,654,953,2
WSPi26,119,415,6
40Wi83,257,556,1
WSPi33,024,420,8
45Wi84,858,657,5
WSPi39,631,528,0
50Wi86,260,658,8
WSPi50,538,232,9
55Wi87,661,760,2
WSPi59,344,039,4
60Wi89,163,361,4
WSPi67,850,445,7
65Wi90,564,861,9
WSPi77,456,353,2
70Wi91,965,962,9
WSPi85,160,756,9
75Wi93,567,563,9
WSPi90,765,060,1
80Wi95,069,165,2
WSPi95,069,165,2

Tablica nr 7a

Osika

Wiek rębności 80 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
1Wi 18,914,9 8,2 5,8
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi 52,341,422,816,0
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi56,544,724,717,3
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi 61,848,927,018,9
WSPi 19,511,6 0,0 0,0
20Wi 65,651,728,520,1
WSPi 25,815,810,6 0,0
25Wi 69,955,030,221,6
WSPi 31,420,213,812,0
30Wi 76,1 59,732,823,3
WSPi 36,025,117,012,8
35Wi 79,962,634,324,3
WSPi 40,430,420,615,4
40Wi 85,366,836,525,9
WSPi 45,037,324,317,9
45Wi 88,969,538,026,9
WSPi 50,142,926,520,8
50Wi 92,472,239,527,9
WSPi 59,649,229,023,9
55Wi 96,074,940,928,9
WSPi 68,956,432,325,8
60Wi 99,677,742,530,0
WSPi 78,563,836,727,7
65Wi103,280,444,031,0
WSPi 88,570,140,029,4
70Wi106,883,145,532,1
WSPi 99,379,143,631,5
75Wi110,586,047,133,2
WSPi106,284,246,232,8
80Wi114,188,848,734,3
WSPi114,188,848,734,3

Tablica nr 8a

Brzoza

Wiek rębności 80 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
1Wi 21,115,410,2 6,6
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi 58,542,728,218,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi63,246,230,519,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi 69,150,533,321,7
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi 73,053,435,523,2
WSPi 20,716,9 0,0 0,0
25Wi 77,556,637,624,8
WSPi27,622,417,0 0,0
30Wi 83,961,240,626,8
WSPi 36,027,921,515,5
35Wi 87,663,842,327,9
WSPi41,433,625,418,4
40Wi 93,067,844,929,5
WSPi 51,439,729,421,9
45Wi 96,570,246,530,6
WSPi 57,143,032,223,7
50Wi 99,872,648,031,6
WSPi67,647,935,425,5
55Wi103,175,049,632,5
WSPi78,656,038,227,6
60Wi106,6 77,551,233,6
WSPi 89,062,041,129,9
65Wi110,080,052,834,8
WSPi 98,968,544,532,4
70Wi113,582,554,535,9
WSPi108,076,249,635,1
75Wi117,185,256,337,0
WSPi113,782,054,036,4
80Wi120,787,858,038,2
WSPi120,787,8 58,038,2

Tablica nr 9a

Grab

Wiek rębności 80 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
1Wi 44,9 32,9 23,1 13,5 5,5
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5Wi124,4 91,3 64,0 37,5 15,1
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10Wi134,4 98,6 69,1 40,6 16,3
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15Wi147,0107,8 75,6 44,3 17,9
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20Wi156,7115,0 80,6 47,3 19,0
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25Wi167,9123,2 86,3 50,7 20,4
WSPi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30Wi183,2134,5 94,2 55,3 22,3
WSPi 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0
35Wi190,7141,6 99,3 58,2 23,5
WSPi 27,7 14,4 0,0 0,0 0,0
40Wi198,5150,2103,6 61,1 25,1
WSPi 38,1 24,8 2,6 0,0 0,0
45Wi201,3152,9106,4 61,526,2
WSPi 50,9 35,8 22,3 8,5 0,0
50Wi203,8154,9106,9 61,8 27,3
WSPi 62,0 46,1 31,2 15,9 3,2
55Wi206,3155,4107,1 61,9 28,4
WSPi 76,0 55,6 39,2 23,8 8,8
60Wi209,1156,0107,5 62,1 29,4
WSPi 93,5 69,7 47,1 30,5 14,0
65Wi211,5156,4107,6 62,3 30,4
WSPi121,1 86,5 59,9 38,2 19,7
70Wi213,9156,7108,0 62,4 31,2
WSPi158,6105,3 72,0 45,6 24,4
75Wi216,5157,2108,2 62,5 32,0
WSPi182,2131,1 87,3 53,1 28,7
80Wi218,9157,8108,5 62,7 32,8
WSPi218,9157,8108,5 62,7 32,8

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW WEDŁUG WYŁOŻONYCH KOSZTÓW WKi

Tablica nr 1c

Sosna

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IaIIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234567
119,817,014,311,3 8,7 6,4
555,147,439,631,324,517,7
1059,451,342,833,626,419,1
1564,956,246,836,828,921,1
2069,459,849,839,430,922,3
2574,364,353,442,133,224,0
3081,170,058,346,036,226,2
3585,373,661,548,538,127,7
40101,779,665,751,940,629,6
45 0,0 0,070,954,342,630,9
50 0,0 0,0 0,060,244,332,1
55 0,0 0,0 0,0 0,046,233,4
60 0,0 0,00,0 0,051,134,7
65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,037,0

Tablica nr 2b

Jodła

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
117,414,311,3 8,5 6,0
548,739,631,323,616,6
1052,642,833,625,517,9
1557,446,836,828,119,6
2061,549,839,429,820,9
2564,952,841,731,722,1
3070,056,844,934,023,8
3573,059,446,835,524,9
4083,263,049,837,926,4
45 0,090,955,139,627,7
50 0,0 0,0 0,041,928,9
55 0,0 0,0 0,0 0,030,0
60 0,0 0,0 0,0 0,035,1

Tablica nr 3c

Świerk

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
117,014,311,3 8,35,5
547,439,631,323,415,7
1051,342,833,625,117,0
1556,246,836,827,418,7
2059,849,839,429,419,8
2563,452,841,731,121,1
3068,356,844,933,622,8
3574,359,446,834,923,6
40 0,068,749,837,225,1
45 0,0 0,061,938,926,4
50 0,0 0,0 0,051,727,4
55 0,0 0,0 0,0 0,036,0

Tablica nr 4b

Buk

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
116,614,311,7 9,1 6,8
546,439,632,825,718,9
1050,042,835,527,720,4
1554,746,838,730,422,3
2058,349,841,532,323,8
2561,752,843,834,325,3
3066,656,847,237,027,2
3569,659,449,138,528,5
4073,863,052,341,130,2
4577,266,054,742,831,7
5080,668,757,044,733,0
5583,871,759,646,634,3
6093,474,561,948,535,7
65 0,086,464,350,237,0
70 0,0 0,071,952,138,5
75 0,0 0,0 0,054,039,8
80 0,0 0,0 0,062,641,3
85 0,0 0,0 0,0 0,042,6
90 0,0 0,0 0,0 0,043,2

Tablica nr 5c

Dąb

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345
117,014,311,3 8,5
547,439,631,323,6
1051,342,833,625,5
1556,246,836,828,1
2059,849,839,429,8
2564,353,442,132,1
3070,058,346,034,9
3573,661,548,536,8
4078,965,751,939,4
4582,368,754,341,1
5086,071,556,443,0
5599,874,558,744,7
60 0,077,261,146,4
65 0,095,363,248,1
70 0,0 0,065,549,8
75 0,0 0,075,551,5
80 0,0 0,0 0,053,2
85 0,0 0,0 0,054,9
90 0,0 0,0 0,062,1

Tablica nr 6b

Olcha

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIII
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
1234
117,013,0 9,1
520,015,310,9
1023,818,112,8
1527,721,114,9
2031,323,817,0
2535,126,818,9
3038,929,621,1
3542,632,623,0
4046,435,325,1
4550,238,327,9
5053,841,1 0,0
5559,143,8 0,0

Tablica nr 7b

Osika

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345
115,513,010,4 8,1
518,315,312,1 9,6
1021,718,114,511,5
1525,321,116,813,2
2028,723,819,115,1
2532,126,821,516,8
3036,029,623,618,7
35 0,032,626,020,4
40 0,037,228,322,3
45 0,0 0,030,624,0
50 0,0 0,033,026,0
55 0,0 0,035,127,7
60 0,0 0,038,130,0
65 0,0 0,039,831,3

Tablica nr 8b

Brzoza

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345
116,013,010,0 7,7
518,715,311,9 8,9
1022,118,114,010,6
1525,721,116,412,3
2029,123,818,514,0
2532,826,820,915,7
3036,029,623,217,4
35 0,033,425,319,1
40 0,0 0,0 0,021,9

Tablica nr 9b

Grab

Wiek w latachKlasa bonitacji drzewostanu
IIIIIIIVV
Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
115,513,010,4 8,1 5,3
518,315,312,1 9,4 6,2
1021,718,114,511,3 7,4
1525,121,116,813,0 8,5
2028,523,819,114,7 9,8
2531,926,821,516,610,8
3035,329,623,618,312,1
3538,732,626,020,213,2
4042,135,328,321,914,5
4550,938,330,623,615,5
50 0,046,033,025,516,8
55 0,0 0,039,127,218,1
60 0,0 0,0 0,030,419,4
65 0,0 0,0 0,0 0,020,4
70 0,0 0,0 0,0 0,024,2