Zmiana rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1352

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 po wyrazach "rok jej przeprowadzenia" dodaje się wyrazy

", dostępnych w tym systemie w dniu 31 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja",

b)
w ust. 2 po wyrazach "do przedstawienia" dodaje się wyrazy

"w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ",

c)
uchyla się ust. 3-5;
2)
w § 3 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "ministra" dodaje się wyrazy

"właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", ";

3)
w § 11 w ust. 1 w pkt 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

" na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.";

4)
w § 13:
a)
ustępy oznaczone cyframi 5, 6 i 7 oznacza się odpowiednio cyframi 4, 5 i 6,
b)
w ust. 6 wyrazy "do dwóch miejsc" zastępuje się wyrazami "do czterech miejsc";
5)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa:

1) artykułu naukowego, o którym mowa w § 9 ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;

2) monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;

3) monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13,

a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:

a) przez Narodowe Centrum Nauki,

b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,

c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu

- 100% tej wartości.

2. Całkowitą i przeliczeniową wartość punktową, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.";

6)
w § 17:
a)
w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) mniejsza niż 1 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 1;

2) większa niż 4 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 4.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy 2-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest niniejsza niż 1, suma udziałów jednostkowych za monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, za redakcje naukowe takich monografii i za rozdziały w takich monografiach nie może być większa niż 1.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Średnią wartość iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. W przypadku ewaluowanego podmiotu utworzonego zgodnie z przepisem § 6 średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, poczynając od roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne.",

d)
w ust. 8:
w pkt 1:
––
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 3, i:",

––
uchyla się lit. c,
––
w lit. d wyrazy "w danej" zastępuje się wyrazami "w tej",
w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.",

e)
w ust. 10 w części wspólnej po wyrazach "24 miesiące" dodaje się wyrazy "lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie",
f)
dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Przepisu ust. 8 pkt 1 nie stosuje się również w przypadku pracowników, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, złożonym w okresie objętym ewaluacją wskazali więcej niż dwie dyscypliny i upoważnili zatrudniające ich podmioty do wykazania w ewaluacji osiągnięć naukowych w dwóch z tych dyscyplin.";

7)
w § 18:
a)
w ust. 1 wyrazy "do dwóch miejsc" zastępuje się wyrazami "do czterech miejsc",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Łączną ocenę za publikacje naukowe uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tych publikacjach, ustalonych zgodnie z przepisem ust. 1, zaokrągloną w górę do liczby całkowitej.";

8)
w § 19:
a)
w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "pracownik ewaluowanego podmiotu" zastępuje się wyrazami "osoba, o której mowa w § 11 ust. 1",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do celów ewaluacji przyjmuje się, że datą przyznania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy jest data ich ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", w "Europejskim Biuletynie Urzędowym" lub winnej równoważnej publikacji za granicą. W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.";

9)
w § 20:
a)
w ust. 9:
w pkt 1:
––
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunek określony w ust. 3 pkt 1, i:",

––
uchyla się lit. c,
––
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnego z osiągnięć artystycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tej dyscyplinie;",

w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.",

b)
w ust. 11 w części wspólnej po wyrazach "24 miesiące" dodaje się wyrazy "lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie";
10)
w § 22:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) projektów:

a) finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

b) współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 10 i 12 ustawy;",

b)
w ust. 2 w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "i wskazała daną dyscyplinę naukową w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, ";
11)
w § 23:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Ewaluowany podmiot zamieszcza dowody wpływu w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra.

1b. Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych:, pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub .avi. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ewaluowany podmiot przedstawia w danej dyscyplinie:

1) 2 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;

2) 3 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100,01 do 200,00;

3) 4 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01 do 300,00;

4) 5 opisów wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku przedstawienia większej liczby opisów wpływu, w ocenie są uwzględniane opisy w liczbie wynikającej z ust. 3 i 4 zgodnie z ich kolejnością wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on.",

d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Opisy wpływu uwzględniane w ocenie są oceniane przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.",

e)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Przewodniczący Komisji przydziela dwóch ekspertów do oceny opisu wpływu i wskazuje jednego z nich jako eksperta wiodącego.

6b. Ekspert wiodący, we współpracy z drugim ekspertem, ustala ocenę opisu wpływu.",

f)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za:

1) zasięg wpływu:

a) 50 pkt - w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,

b) 40 pkt - w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,

c) 30 pkt - w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,

d) 20 pkt - w przypadku wpływu o lokalnym zasięgu,

e) 0 pkt - w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;

2) znaczenie wpływu:

a) 50 pkt - w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,

b) 25 pkt - w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,

c) 10 pkt - w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,

d) 0 pkt - w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.",

g)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Ocena opisu wpływu:

1) jest sumą liczby punktów przyznanych opisowi wpływu za zasięg wpływu i za znaczenie wpływu;

2) wynosi 0 pkt - w przypadku przyznania opisowi wpływu 0 pkt za zasięg wpływu lub za znaczenie wpływu;

3) wynosi 0 pkt - w przypadku gdy opis wpływu nie ma żadnego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;

4) wynosi 0 pkt za każdy brakujący opis wpływu - w przypadku przedstawienia do oceny mniejszej liczby opisów wpływu niż liczba wynikająca z ust. 3.",

h)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Ocena opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1, jest zwiększana o 20% w przypadku, gdy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu.",

i)
uchyla się ust. 9,
j)
ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Ekspert wiodący sporządza uzasadnienie oceny opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1-3, oraz dokonania albo niedokonania zwiększenia, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie nie może mieć mniej niż 800 znaków ze spacjami.

11. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się jako średnią arytmetyczną ocen opisów wpływu, o których mowa w ust. 7a, zwiększonych zgodnie z ust. 8, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.";

12)
w § 25 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie uwzględnić osiągnięcia naukowego albo artystycznego, jeżeli w systemie POL-on zostały nieprawidłowo wprowadzone informacje charakteryzujące to osiągnięcie, a w przypadku osiągnięcia naukowego również jeżeli nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub jeżeli nie powstało ono w związku z zatrudnieniem w ewaluowanym podmiocie lub kształceniem w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot;";

13)
w § 28 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) liczbę cytowań artykułów naukowych uwzględnionych w ewaluacji autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;";

14)
w § 31:
a)
uchyla się ust. 8,
b)
uchyla się ust. 13;
15)
w § 32:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny uzyskane w pierwszym i drugim etapie ewaluacji za poziom naukowy działalności naukowej oraz za efekty finansowe działalności naukowej w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, sumuje się.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wynosi iloraz sumy punktów przyznanych za ocenę poszczególnych opisów wpływu w pierwszym i drugim etapie ewaluacji oraz liczby wszystkich ocenionych opisów wpływu.";

16)
w § 34:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "2021 r." zastępuje się wyrazami "2022 r.",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie wiatach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz:

a) nieujętym w latach 2017 i 2018 w bazach:

– Scopus,

– Science Citation Index Expanded,

– Social Sciences Citation Index,

– Arts & Humanities Citation Index,

– Emerging Sources Citation Index albo

b) ujętym w latach 2017 і 2018 w bazie Scopus - jeżeli czasopismo to nie posiadało statusu czasopisma aktywnego

- wynosi 1 pkt;",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;",

d)
dodaje się pkt 5 i 6 brzmieniu:

"5) liczba punktów przyznanych artykułom naukowym zgodnie z art. 324 ust. 2a lub 2b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi ich całkowitą wartość punktową;

6) przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego, o którym mowa w pkt 5, wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem.";

17)
po § 34 dodaje się § 34a i § 34b w brzmieniu:

"§ 34a. 1. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się na podstawie liczby pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem dyscyplin wskazanych przez tych pracowników w oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do liczby osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. nie wlicza się pracowników naukowo - technicznych i inżynieryjno-technicznych.

2. Udział czasu pracy osoby prowadzącej działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

§ 34b. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, może dotyczyć również monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane w ostatecznej formie w czwartym roku okresu objętego ewaluacją.";

18)
§ 35 i § 36 otrzymują brzmienie:

"§ 35. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8:

1) pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism,

2) pkt 3, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw

- sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją.

§ 36. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. suma udziałów jednostkowych za:

1) artykuły naukowe opublikowane w latach 2019-2021,

2) monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2021

- uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, nie może być większa niż 220% liczby N";

19)
po § 36 dodaje się § 36a i § 36b w brzmieniu:

"§ 36a. Do dnia przyznania kategorii naukowej zgodnie z przepisami ustawy przez kategorię naukową, o której mowa w § 6 pkt 2 i 3, rozumie się kategorię naukową przyznaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

§ 36b. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. w przypadku, o którym mowa w § 6, ewaluację przeprowadza się za okres 5 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia.";

20)
w § 37 wyrazy "2021 r." zastępuje się wyrazami "2022 r.";
21)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
22)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 2 wyrazy "§ 32 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 32 ust. 1 i 1a".
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki udostępni system teleinformatyczny, o którym mowa w § 23 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH UWZGLĘDNIANYCH W OCENIE POZIOMU ARTYSTYCZNEGO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I LICZBA PRZYZNAWANYCH ZA NIE PUNKTÓW

1.
Dyscyplina artystyczna sztuki teatralne i filmowe
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
11) reżyseria lub reżyseria światła; autorstwo: scenariusza, adaptacji, scenografii, kostiumów, zdjęć lub choreografii; montaż, produkcja, dramaturgia, kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola - w przypadku filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego, realizacji telewizyjnej lub serialu telewizyjnego;

2) reżyseria lub reżyseria światła; autorstwo: scenariusza, adaptacji, tekstu sztuki, scenografii, kostiumów lub choreografii; dramaturgia lub pierwszoplanowa rola - w przypadku spektaklu teatralnego, muzycznego lub telewizyjnego;

3) autorstwo muzyki do spektaklu teatralnego, muzycznego, tanecznego lub telewizyjnego, lub do filmu;

4) retrospektywa dorobku artystycznego1) na prestiżowym festiwalu teatralnym lub filmowym, w telewizji lub podczas wydarzenia dedykowanego twórcy zorganizowanego przez renomowaną instytucję kultury

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

50 - w pozostałych przypadkach

21) autorstwo realizacji multimedialnej lub fotograficznej rozpowszechnionej w renomowanej galerii lub w innej przestrzeni podczas znaczącego wydarzenia artystycznego;

2) indywidualna wystawa dzieł multimedialnych lub fotograficznych zorganizowana przez instytucję kultury

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

50 - w pozostałych przypadkach

31) postprodukcja obrazu, dźwięku lub efektów specjalnych lub rekonstrukcja cyfrowa dzieła filmowego;

2) rola drugoplanowa (z wyłączeniem epizodów i statystowania) w filmie, serialu telewizyjnym lub spektaklu teatralnym, muzycznym lub telewizyjnym;

3) reżyseria dubbingu lub słuchowiska, pierwszoplanowa rola w dubbingu lub słuchowisku, audiobook wydany na dowolnym nośniku lub rola w dokumencie fabularyzowanym (z wyłączeniem epizodów i statystowania);

4) autorstwo scenariusza filmowego lub teatralnego w realizacji

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

40 - w pozostałych przypadkach

41) pełnienie funkcji koordynatora przedsięwzięcia teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii lub funkcji kuratora spektaklu teatralnego lub festiwalu teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) udział w jury konkursu lub festiwalu teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

25 - w pozostałych przypadkach

3) drugoplanowa rola w słuchowisku lub dubbingu lub udział w czytaniu lub działaniu performatywnym;

4) autorski projekt lalki teatralnej;

5) aranżacja muzyki do spektaklu teatralnego, muzycznego, tanecznego lub telewizyjnego;

6) opracowanie językowe, gwarowe lub wokalne dzieła teatralnego lub filmowego;

7) inne dzieło teatralne rozpowszechnione w przestrzeni publicznej

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

2.
Dyscyplina artystyczna sztuki muzyczne
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
11) autorstwo utworu muzycznego lub choreografii na dużą obsadę wykonawczą (powyżej 15 wykonawców) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

3) wprowadzenie nagrania do obiegu publicznego (kompozytor, dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

4) pierwszoplanowa rola w spektaklu muzycznym, baletowym lub tanecznym;

5) retrospektywa dorobku artystycznego1) na festiwalu muzycznym, w telewizji, w radio lub podczas wydarzenia dedykowanego twórcy zorganizowanego przez renomowaną instytucję kultury;

6) autorstwo zrealizowanego projektu instrumentu muzycznego lub rekonstrukcja zabytkowego instrumentu;

7) rekonstrukcja lub opracowanie zabytkowego utworu muzycznego rozpowszechnianego w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

50 - w pozostałych przypadkach

21) występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty;

2) recital muzyczny

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

50 - w pozostałych przypadkach

31) autorstwo, wydanie, nagranie lub emisja utworu muzycznego, elektronicznego lub multimedialnego, lub choreografii na mniejszą obsadę wykonawczą (soliści lub zespoły kameralne do 15 wykonawców włącznie) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) drugoplanowa rola w spektaklu muzycznym, baletowym lub tanecznym;

3) przygotowanie przez chórmistrza chóru do koncertu wokalno-instrumentalnego lub spektaklu muzycznego;

4) autorstwo ścieżki dźwiękowej, nagranie lub reżyseria dźwięku formy fonograficznej, audiowizualnej, teatralnej, telewizyjnej lub filmowej;

5) autorstwo libretta/scenariusza spektaklu muzycznego, baletowego lub tanecznego lub opracowanie ruchu scenicznego;

6) kierownictwo muzyczne lub reżyseria spektaklu muzycznego

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

40 - w pozostałych przypadkach

41) udział w jury konkursu lub festiwalu muzycznego lub fonograficznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

2) pełnienie funkcji dyrektora albo kierownika artystycznego festiwalu lub konkursu muzycznego lub fonograficznego, lub koncertów cyklicznych:

3) prowadzenie kursu lub warsztatu mistrzowskiego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

4) inne rodzaje dzieł muzycznych rozpowszechniane w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

25 - w pozostałych przypadkach

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk muzycznych200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk muzycznych100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

20- w przypadku publikacji o niniejszym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk muzycznych50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

10 - w pozostałych przypadkach

3.
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
1indywidualna autorska wystawa lub retrospektywa dorobku artystycznego1), prezentująca dzieła plastyczne, konserwatorskie, projektowe, fotograficzne, multimedialne lub interaktywne, zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny albo przez renomowaną instytucję kultury200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

50 - w pozostałych przypadkach

21) autorstwo dzieła plastycznego lub projektu artystycznego, realizacji multimedialnej, performatywnej, audiowizualnej, interaktywnej, rzeźbiarskiej, konserwatorskiej lub interdyscyplinarnej, cyklu prac plastycznych lub fotograficznych lub kolekcji projektowej, rozpowszechnionych podczas znaczącego wydarzenia artystycznego lub naukowego;

2) autorstwo upublicznionego dzieła plastycznego z zakresu fotografii, malarstwa, rzeźby, grafiki lub scenografii, opracowania plastycznego filmu lub postprodukcji obrazu filmowego;

3) autorstwo dzieła plastycznego z zakresu sztuk projektowych, w tym wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub projektowania kostiumów;

4) autorstwo znaczącej realizacji konserwatorskiej, w tym w zakresie konserwacji zabytków wraz z projektem i dokumentacją

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

50 - w pozostałych przypadkach

31) udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez muzeum, renomowaną galerię, renomowany ośrodek artystyczny lub renomowaną instytucję kultury;

2) indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła plastyczne, fotograficzne, multimedialne, interaktywne, projektowe lub konserwatorskie zorganizowana w galerii prowadzonej przez ewaluowany podmiot;

3) autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w obiegu galeryjnym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

40 - w pozostałych przypadkach

41) udział w jury konkursu lub festiwalu plastycznego, w tym fotograficznego, o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych przez renomowany ośrodek artystyczny lub renomowaną instytucję kultury;

2) pełnienie funkcji kuratora wystawy, projektów artystycznych lub wydarzenia z zakresu sztuk plastycznych, w tym fotograficznych, multimedialnych, interaktywnych lub projektowych, lub z zakresu konserwacji dzieł sztuki;

3) inne rodzaje dzieł plastycznych prezentowane w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

25 - w pozostałych przypadkach

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki; 20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki; 10 - w pozostałych przypadkach

1) Jako retrospektywę dorobku artystycznego uznaje się przekrojową prezentację dzieł artystycznych po upływie co najmniej 15 lat działalności artystycznej.

2) Podstawę do uznania osiągnięcia artystycznego za wybitne stanowi jego prezentacja w miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury lub prestiżowa nagroda krajowa albo zagraniczna przyznana w okresie objętym ewaluacją w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim albo innym charakterystycznym dla twórczości artystycznej prowadzonej w ramach danej dyscypliny artystycznej, a w przypadku publikacji z zakresu sztuki - także wydanie przez wydawnictwo o międzynarodowej renomie w środowisku artystycznym.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).