Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583 i 655) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, zwanej dalej "ewaluacją";
2)
definicje artykułu naukowego i monografii naukowej;
3)
szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć naukowych i artystycznych;
4)
sposób określania kategorii naukowej;
5)
sposób przeprowadzania ewaluacji.
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją", przeprowadza ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej "systemem POL-on", informacji dotyczących działalności podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej "ewaluowanymi podmiotami", w okresie objętym ewaluacją, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok jej przeprowadzenia, dostępnych w tym systemie w dniu 31 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja.
2. 
W trakcie ewaluacji Komisja może wezwać ewaluowany podmiot do przedstawienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania wskazanych dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji zawartych w systemie POL-on.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
1. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może złożyć wniosek o przeprowadzenie eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane:
1)
w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją;
2)
w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.
3. 
Ocena, o której mowa w ust. 1:
1)
jest dokonywana przez ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", na wniosek Przewodniczącego Komisji;
2)
obejmuje poziom merytoryczny monografii naukowych zgłoszonych do oceny.
1. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych może złożyć wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie i na warunkach określonych w § 29-32.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1)
udział badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objętych ochroną informacji niejawnych w działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, zwany dalej "liczbą B", przy czym w ewaluacji uwzględnia się liczbę B wynoszącą nie więcej niż 0,5;
2)
najwyższą klauzulę tajności osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, objętych ochroną informacji niejawnych.
Wnioski, o których mowa w § 3 i § 4, oraz wniosek, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", składa się:
1)
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym;
2)
w terminie do dnia 30 września ostatniego roku objętego ewaluacją.
W przypadku utworzenia ewaluowanego podmiotu:
1)
który, działając uprzednio w innej formie organizacyjnej, prowadził w sposób ciągły działalność naukową,
2)
w wyniku połączenia podmiotów, z których co najmniej jeden ma przyznaną kategorię naukową dla działalności naukowej prowadzonej w ramach co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
3)
w wyniku podziału podmiotu mającego przyznaną kategorię naukową dla działalności naukowej prowadzonej w ramach co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej

- ewaluację przeprowadza się za okres 4 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych lub artystycznych pracowników przekształconego podmiotu, podmiotów łączonych albo podmiotu dzielonego, z okresu poprzedzającego dokonanie zmian organizacyjnych.

1. 
Liczbę pracowników ewaluowanego podmiotu prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, i oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, zwaną dalej "liczbą N", ustala się:
1)
jako średnią arytmetyczną liczby tych pracowników w poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie;
2)
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją;
3)
na podstawie informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. 
W przypadku ewaluowanego podmiotu utworzonego zgodnie z przepisem § 6 liczbę N ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, poczynając od roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne.
Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:
1)
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej "wykazem czasopism";
2)
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
3)
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej "wykazem wydawnictw", redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
4)
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;
5)
przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.
1. 
Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
1)
przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
2)
opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
2. 
Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
3. 
Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
1. 
Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1)
przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2)
opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
2. 
Monografią naukową jest również:
1)
recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
a)
na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
b)
na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
2)
edycja naukowa tekstów źródłowych.
1. 
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, i:
1)
zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej;
2)
w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
3)
nie zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, ale prowadziły działalność naukową w ramach tej dyscypliny i były zatrudnione w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie:
a)
będącym uczelnią - na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych,
b)
będącym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytutem badawczym - na stanowisku pracownika naukowego,
c)
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 albo 8 ustawy - na stanowisku naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej

- na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.

2. 
W ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w:
1)
§ 8 pkt 1-4, zwane dalej "publikacjami naukowymi", jeżeli ich tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny, a ewaluowany podmiot został wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
2)
§ 8 pkt 5, jeżeli są one wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny.
3. 
Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz - zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.
4. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji osiągnięć naukowych, o których mowa w § 8 pkt 5, nie może być większa niż liczba N zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.
1. 
Całkowita wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w:
1)
§ 8 pkt 1, wynosi zgodnie z wykazem czasopism 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 pkt;
2)
§ 8 pkt 2, wynosi 5 pkt.
2. 
Całkowita wartość punktowa monografii naukowej, o której mowa w:
1)
§ 8 pkt 3, wynosi zgodnie z wykazem wydawnictw 80 albo 200 pkt;
2)
§ 8 pkt 4, wynosi 20 pkt.
3. 
Całkowita wartość punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi:
1)
100 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
2)
20 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;
3)
5 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.
4. 
Całkowita wartość punktowa rozdziału w monografii naukowej wynosi:
1)
50 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
2)
20 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;
3)
5 pkt - jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.
5. 
W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowitą wartość punktową:
1)
monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1 - 200 pkt albo 80 pkt, zwiększa się o 50%;
2)
redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 3:
a)
pkt 1 - 100 pkt, zwiększa się o 50%,
b)
pkt 2 - 20 pkt, zwiększa się o 100%,
c)
pkt 3 - 5 pkt, zwiększa się o 100%;
3)
rozdziału w monografii naukowej wynoszącą - zgodnie z przepisem ust. 4 pkt 1 - 50 pkt, zwiększa się o 50%.
6. 
Całkowita wartość punktowa:
1)
monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, wynosi 120 pkt;
2)
redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz rozdziału w takiej monografii wynosi 20 pkt.
1. 
Przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego wynosi:
1)
100% całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 100, 140 albo 200 pkt;
2)
iloczyn wartości:
a)
i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 40 albo 70 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
b)
k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 20 pkt albo jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 2 wynosi 5 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem.

2. 
W przypadku:
1)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem:
a)
§ 12 ust. 2 pkt 1 wynosi 200 pkt,
b)
§ 12 ust. 5 pkt 1 lit. a wynosi 300 pkt,
2)
wieloautorskiego rozdziału w monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem:
a)
§ 12 ust. 4 pkt 1 wynosi 50 pkt,
b)
§ 12 ust. 5 pkt 3 wynosi 75 pkt

- przeliczeniowa wartość punktowa wynosi 100% całkowitej wartości punktowej.

3. 
W przypadku:
1)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi 80 albo 120 pkt, i rozdziału w wieloautorskiej monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa wynosi 20 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości i całkowitej wartości punktowej tej monografii albo tego rozdziału, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
2)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi 20 pkt, i rozdziału w wieloautorskiej monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa wynosi 5 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej tej monografii albo tego rozdziału, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k- oznacza liczbę autorów monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej ogółem.

4. 
Przeliczeniowa wartość punktowa współredakcji naukowej monografii naukowej wynosi:
1)
100 pkt - w przypadku monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem § 12 ust. 2 pkt 1 wynosi 200 pkt;
2)
150 pkt - w przypadku monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem § 12 ust. 5 pkt 1 lit. a wynosi 300 pkt.
5. 
W przypadku współredakcji naukowej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi:
1)
80 albo 120 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości i całkowitej wartości punktowej redakcji naukowej monografii naukowej, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
2)
20 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej redakcji naukowej monografii naukowej, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę redaktorów naukowych monografii naukowej będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę redaktorów naukowych monografii naukowej pod redakcją naukową ogółem.

6. 
Wartości liczb i k/m ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Liczba punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi w danej dyscyplinie naukowej za autorstwo albo współautorstwo rozdziałów w monografii naukowej nie może być większa niż całkowita wartość punktowa monografii naukowej ustalona zgodnie z przepisami § 12 ust. 2, ust. 5 pkt 1 albo ust. 6 pkt 1.
1. 
Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa:
1)
artykułu naukowego, o którym mowa w § 9 ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;
2)
monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;
3)
monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13, a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:
a)
przez Narodowe Centrum Nauki,
b)
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
c)
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
d)
w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu

- 100% tej wartości.

2. 
Całkowitą i przeliczeniową wartość punktową, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
1. 
Dla każdej publikacji naukowej ustala się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji, zwany dalej "udziałem jednostkowym".
2. 
W przypadku publikacji naukowych:
1)
jednoautorskich udział jednostkowy wynosi 1;
2)
wieloautorskich udział jednostkowy ustala się według wzoru:

U = P/Pc x 1/k

- gdzie:

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

Pc - oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

3. 
Udział jednostkowy ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. 
Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru:

Pu = P/k

- gdzie:

Pu - oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

5. 
Wartość punktową udziału jednostkowego ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
1. 
Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w:
1)
§ 11 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanego zgodnie z przepisem art. 343 ust. 1 pkt 16 ustawy ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
2)
§ 11 ust. 1 pkt 2, nie może być większa niż 4.
2. 
W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.
3. 
W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
1)
mniejsza niż 1 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 1;
2)
większa niż 4 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 4.
3a. 
W przypadku gdy 2-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest niniejsza niż 1, suma udziałów jednostkowych za monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, za redakcje naukowe takich monografii i za rozdziały w takich monografiach nie może być większa niż 1
4. 
Średnią wartość iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. W przypadku ewaluowanego podmiotu utworzonego zgodnie z przepisem § 6 średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, poczynając od roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne.
5. 
Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 3-krotność liczby N.
6. 
Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N.
7. 
Suma udziałów jednostkowych w monografiach naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu nie może być większa niż:
1)
20% 3-krotności liczby N - w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych;
2)
5% 3-krotności liczby N - w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do pozostałych dziedzin nauki.
8. 
Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej zmniejsza się o:
1)
3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 3, i:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
(uchylona),
d)
nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w tej dyscyplinie, o których mowa w § 8 pkt 1 albo 3 albo w § 12 ust. 6;
2)
6 w przypadku każdego pracownika, który:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.
9. 
Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:
1)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące;
2)
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.
10. 
Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1)
korzystali z urlopu bezpłatnego,
2)
korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3)
korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655),
4)
przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621 i 1834 oraz z 2022 r. poz. 655)

- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.

11. 
Przepisu ust. 8 pkt 1 nie stosuje się również w przypadku pracowników, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, złożonym w okresie objętym ewaluacją wskazali więcej niż dwie dyscypliny i upoważnili zatrudniające ich podmioty do wykazania w ewaluacji osiągnięć naukowych w dwóch z tych dyscyplin.
1. 
Wartość punktową publikacji naukowej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tej publikacji naukowej w danej dyscyplinie naukowej spełniających warunki określone w § 17 ust. 1-7, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2. 
Łączną ocenę za publikacje naukowe uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tych publikacjach, ustalonych zgodnie z przepisem ust. 1, zaokrągloną w górę do liczby całkowitej.
1. 
Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:
1)
100 pkt - w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
75 pkt - w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
50 pkt - w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest osoba, o której mowa w § 11 ust. 1;
4)
50 pkt - w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
5)
30 pkt - w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.
2. 
W przypadku przyznania więcej niż jednego:
1)
patentu na ten sam wynalazek,
2)
prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy,
3)
wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny

- w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji określonej zgodnie z przepisem ust. 1.

3. 
Do celów ewaluacji przyjmuje się, że datą przyznania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy jest data ich ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", w "Europejskim Biuletynie Urzędowym" lub winnej równoważnej publikacji za granicą. W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.
1. 
Ocena poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej jest dokonywana przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. 
Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i liczbę przyznawanych za nie punktów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia artystyczne osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, i:
1)
zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie artystycznej;
2)
w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej albo w dziedzinie sztuki.
4. 
Każde osiągnięcie artystyczne jest uwzględniane tylko raz w danej dyscyplinie artystycznej, w ramach której ewaluowany podmiot prowadzi działalność artystyczną.
5. 
Liczba osiągnięć artystycznych autorstwa albo współautorstwa każdej z osób, o których mowa w ust. 3, nie może być większa niż 4.
6. 
W przypadku osiągnięcia artystycznego współautorstwa osób, o których mowa w ust. 3, osiągnięcie to uwzględnia się w liczbie osiągnięć danej osoby jako iloraz liczby 1 i liczby współautorów, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
7. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu wskazuje w systemie POL-on, w terminie do dnia 15 lutego roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana, osiągnięcia artystyczne, które będą w niej uwzględniane.
8. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji osiągnięć artystycznych w ramach danej dyscypliny artystycznej nie może być większa niż 3-krotność liczby N, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.
9. 
Liczbę osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny artystycznej zmniejsza się o:
1)
3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunek określony w ust. 3 pkt 1, i:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
(uchylona),
d)
nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnego z osiągnięć artystycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tej dyscyplinie;
2)
6 w przypadku każdego pracownika, który:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.
10. 
Liczbę osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie artystycznej, w ramach której podmiot prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej, w przypadku każdego pracownika, który:
1)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące;
2)
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.
11. 
Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1)
korzystali z urlopu bezpłatnego,
2)
korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3)
korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
4)
przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.

12. 
Każde osiągnięcie artystyczne jest oceniane przez dwóch ekspertów.
13. 
Ocena danego osiągnięcia artystycznego jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez ekspertów ustaloną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę poziomu naukowego albo artystycznego prowadzonej działalności naukowej ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi za osiągnięcia naukowe albo artystyczne przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. 
Oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:
1)
projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:
a)
przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
b)
ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 9, 11 i 12 ustawy,
c)
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
d)
przez Agencję Badań Medycznych;
2)
projektów:
a)
finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
b)
współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 10 i 12 ustawy;
3)
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
4)
usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych uwzględnia się:
1)
środki finansowe przyznane ewaluowanemu podmiotowi na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w których:
a)
osoba, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 albo 2, albo osoba, która w okresie objętym ewaluacją była zatrudniona w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, jest albo była kierownikiem:
projektu - w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt,
zespołu badawczego - w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym ze współwykonawców projektu,
b)
tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej;
2)
przychody z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, osiągnięte przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.
3. 
Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w ramach dyscyplin naukowych wskazanych przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on. W przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych ewaluowany podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, przypadających na daną dyscyplinę naukową albo procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4.
4. 
W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych przyznaje się 1 pkt za:
1)
50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo projektów realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany podmiot, której liderem jest albo był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.
5. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowanych przez grupę podmiotów przy ustalaniu liczby przyznawanych punktów uwzględnia się wysokość środków finansowych przyznanych na realizację:
1)
projektu ogółem - jeżeli ewaluowany podmiot jest albo był liderem tej grupy;
2)
zadań realizowanych przez ewaluowany podmiot - jeżeli jest albo był on jednym ze współwykonawców danego projektu.
6. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 400%;
2)
finansowanych w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 200%;
3)
innych niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy, punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 50%.
7. 
W przypadku osiągnięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych progi kwotowe, o których mowa w ust. 4, obniża się o 50%.
8. 
Liczbę punktów przyznanych zgodnie z przepisem ust. 4 ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. 
Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. 
Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zwanych dalej "opisami wpływu", sporządzonych na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
1a. 
Ewaluowany podmiot zamieszcza dowody wpływu w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra.
1b. 
Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych:, pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub .avi. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.
2. 
Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki uwzględnia się badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej, prowadzone w okresie objętym ewaluacją albo przed tym okresem, ale zakończone nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją, jeżeli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym ewaluacją.
3. 
Ewaluowany podmiot przedstawia w danej dyscyplinie:
1)
2 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;
2)
3 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100,01 do 200,00;
3)
4 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01 do 300,00;
4)
5 opisów wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00.
4. 
Ewaluowany podmiot:
1)
prowadzący działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 3 opisy wpływu związane z wybitnymi monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki;
2)
prowadzący działalność naukową w ramach dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 2 opisy wpływu związane z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego;
3)
który utworzył inny podmiot w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 2 opisy wpływu związane z działalnością utworzonego w tym celu podmiotu.
5. 
Opis wpływu sporządza się w języku polskim i w języku angielskim.
5a. 
W przypadku przedstawienia większej liczby opisów wpływu, w ocenie są uwzględniane opisy w liczbie wynikającej z ust. 3 i 4 zgodnie z ich kolejnością wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on.
6. 
Opisy wpływu uwzględniane w ocenie są oceniane przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
6a. 
Przewodniczący Komisji przydziela dwóch ekspertów do oceny opisu wpływu i wskazuje jednego z nich jako eksperta wiodącego.
6b. 
Ekspert wiodący, we współpracy z drugim ekspertem, ustala ocenę opisu wpływu.
7. 
W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za:
1)
zasięg wpływu:
a)
50 pkt - w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,
b)
40 pkt - w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,
c)
30 pkt - w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,
d)
20 pkt - w przypadku wpływu o lokalnym zasięgu,
e)
0 pkt - w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;
2)
znaczenie wpływu:
a)
50 pkt - w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,
b)
25 pkt - w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,
c)
10 pkt - w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,
d)
0 pkt - w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
7a. 
Ocena opisu wpływu:
1)
jest sumą liczby punktów przyznanych opisowi wpływu za zasięg wpływu i za znaczenie wpływu;
2)
wynosi 0 pkt - w przypadku przyznania opisowi wpływu 0 pkt za zasięg wpływu lub za znaczenie wpływu;
3)
wynosi 0 pkt - w przypadku gdy opis wpływu nie ma żadnego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;
4)
wynosi 0 pkt za każdy brakujący opis wpływu - w przypadku przedstawienia do oceny mniejszej liczby opisów wpływu niż liczba wynikająca z ust. 3.
8. 
Ocena opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1, jest zwiększana o 20% w przypadku, gdy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu.
9. 
(uchylony).
10. 
Ekspert wiodący sporządza uzasadnienie oceny opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1-3, oraz dokonania albo niedokonania zwiększenia, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie nie może mieć mniej niż 800 znaków ze spacjami.
11. 
Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się jako średnią arytmetyczną ocen opisów wpływu, o których mowa w ust. 7a, zwiększonych zgodnie z ust. 8, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. 
Na podstawie informacji wprowadzonych do systemu POL-on algorytm optymalizujący dokonuje, w sposób zapewniający uzyskanie maksymalnego wyniku, wyboru osiągnięć naukowych, o których mowa w § 8, stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej.
2. 
W terminie do dnia 10 lutego roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, ewaluowany podmiot otrzymuje w systemie POL-on wykaz osiągnięć naukowych, o których mowa w § 8, wybranych w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego, które będą stanowić podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej.
3. 
Na wniosek kierownika ewaluowanego podmiotu złożony w terminie 21 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 2, przy ocenie poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej, uwzględnia się inne osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, niż wybrane w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego.
1. 
Komisja w trakcie ewaluacji może:
1)
zmienić punktację za autorstwo albo współautorstwo publikacji naukowej, jeżeli w systemie POL-on przypisano jej niewłaściwy rok opublikowania w ostatecznej formie;
2)
nie uwzględnić osiągnięcia naukowego albo artystycznego, jeżeli w systemie POL-on zostały nieprawidłowo wprowadzone informacje charakteryzujące to osiągnięcie, a w przypadku osiągnięcia naukowego również jeżeli nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub jeżeli nie powstało ono w związku z zatrudnieniem w ewaluowanym podmiocie lub kształceniem w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot;
3)
nie uwzględnić osiągnięcia, o którym mowa w § 22 ust. 1, jeżeli nie jest ono związane z dyscypliną naukową wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on.
2. 
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym dana dyscyplina naukowa jest przypisana, uznaje się za mający związek z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ramach tej dyscypliny naukowej.
3. 
W przypadku nieuwzględnienia w ewaluacji danego osiągnięcia naukowego, o którym mowa w § 8, nie stosuje się ponownie algorytmu optymalizującego.
1. 
Komisja przygotowuje dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B. Zestaw składa się z określonych dla podstawowych kryteriów ewaluacji, o których mowa w art. 267 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "podstawowymi kryteriami", wartości referencyjnych służących kwalifikacji działalności naukowej ewaluowanych podmiotów prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowych A, B+, B albo C.
2. 
Komisja przygotowuje propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
1)
osiągnięcia ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych w zakresie podstawowych kryteriów uzyskane w okresie objętym ewaluacją;
2)
pozycję nauki polskiej w skali międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, przy czym w dyscyplinach naukowych pozycję tę określa się na podstawie informacji pochodzących z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych.
3. 
Przewodniczący Komisji przedstawia ministrowi propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem.
3a. 
W oparciu o propozycje zestawów wartości referencyjnych, o których mowa w ust. 1, przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, minister ustala zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia działalności naukowej w tych dyscyplinach.
4. 
Ustalone przez ministra zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych obowiązują do czasu kolejnej ewaluacji.
1. 
Komisja określa kategorię naukową A, B+, B albo C proponowaną dla ewaluowanego podmiotu w każdej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w ramach której prowadzi on działalność naukową, na podstawie porównania przyznanych mu ocen, o których mowa w § 21, § 22 ust. 9 i § 23 ust. 11, z odpowiednimi wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ i B, stosując algorytm określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A, obliczony według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej A.
3. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A i nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+, obliczone według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B+.
4. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ i nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B, obliczone według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B.
5. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej C.
1. 
W celu wyłonienia ewaluowanych podmiotów, których działalność naukowa prowadzona w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych zostanie zaliczona do kategorii naukowej A+, Komisja przeprowadza dodatkową ocenę ekspercką. Ocena jest dokonywana przez dwóch ekspertów, w tym jednego pochodzącego ze znaczącego zagranicznego ośrodka naukowego, powołanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. 
Dodatkowej ocenie eksperckiej zostaje poddana działalność naukowa ewaluowanego podmiotu prowadzona w ramach dyscypliny naukowej albo artystycznej, jeżeli:
1)
została zaliczona zgodnie z przepisem § 27 ust. 2 do kategorii naukowej A;
2)
uzyskała w zakresie podstawowego kryterium ewaluacji, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "pierwszym kryterium", ocenę o wartości nie niższej niż próg procentowy ustalony przez Komisję w stosunku do najwyższej oceny w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej.
3. 
Komisja ustala dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej próg procentowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w zależności od wartości ocen uzyskanych w zakresie pierwszego kryterium przez ewaluowane podmioty prowadzące działalność naukową w ramach tej dyscypliny, jednak na poziomie nie niższym niż 80% najwyższej z tych ocen. W przypadku dyscyplin naukowych wartość progu procentowego zależy w szczególności od pozycji nauki polskiej w danej dyscyplinie, określanej na podstawie wskaźników bibliometrycznych w międzynarodowych bazach o największym zasięgu, w ten sposób, że wyższa pozycja w bazie skutkuje niższą wartością progu procentowego.
4. 
Dodatkową ocenę ekspercką przeprowadza się na podstawie analizy wyników działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej, z uwzględnieniem:
1)
międzynarodowego znaczenia osiągnięć naukowych albo artystycznych, które były przedmiotem oceny w zakresie pierwszego kryterium, dla rozwoju tej dyscypliny;
2)
wpływu osiągnięć naukowych albo artystycznych, które były przedmiotem oceny w zakresie pierwszego kryterium, na rozwój cywilizacyjny, w tym rozwój kultury i sztuki;
3)
jakości i efektów tej działalności w porównaniu do jakości i efektów działalności naukowej prowadzonej w ramach tej dyscypliny przez wiodące europejskie ośrodki naukowe o zbliżonym potencjale naukowym.
5. 
Przeprowadzając dodatkową ocenę ekspercką, uwzględnia się odpowiednio, w zależności od specyfiki działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej:
1)
liczbę artykułów naukowych uwzględnionych w ewaluacji, których całkowita wartość punktowa wynosi 140 albo 200 pkt, autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
2)
liczbę cytowań artykułów naukowych uwzględnionych w ewaluacji autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
3)
liczbę monografii naukowych uwzględnionych w ewaluacji, których całkowita wartość punktowa wynosi 200 albo 300 pkt, autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
4)
znaczenie wyników tej działalności dla:
a)
rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki,
b)
rozwoju społecznego kraju, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;
5)
liczbę projektów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. a, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council);
6)
liczbę wybitnych osiągnięć artystycznych.
6. 
Eksperci przekazują Komisji wyniki przeprowadzonej oceny:
1)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia jej przeprowadzenia;
2)
w formie opinii z uzasadnieniem o objętości nie mniejszej niż 1800 znaków ze spacjami zawierającym analizę, o której mowa w ust. 4.
7. 
W wyniku przeprowadzonej oceny ekspert wyraża pozytywną albo negatywną opinię w sprawie zaliczenia działalności naukowej prowadzonej przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej A+.
Ewaluację w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, przeprowadza się w dwóch etapach.
1. 
Pierwszy etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, przeprowadza się na podstawie zawartych w systemie POL-on informacji o działalności naukowej w tym zakresie nieobjętej ochroną informacji niejawnych.
2. 
W pierwszym etapie ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa stosuje się przepisy § 7-19 i § 21-25, z tym że:
1)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej publikacje naukowe nie może być większa niż 3-krotność liczby N pomnożona przez różnicę liczby 1 i liczby B;
2)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N pomnożone przez różnicę liczby 1 i liczby B;
3)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej monografie naukowe i redakcje naukowe monografii naukowych nie może być większa niż 5% 3-krotności liczby N pomnożone przez różnicę liczby 1 i liczby B;
4)
liczba uzyskanych patentów na wynalazki i przyznanych praw ochronnych na wzory użytkowe nie może być większa niż liczba N pomnożona przez różnicę liczby 1 i liczby B, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej;
5)
liczbę opisów wpływu uwzględnianych przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się zgodnie z przepisem § 23 ust. 3, a następnie mnoży przez różnicę liczby 1 i liczby B oraz zaokrągla w górę do liczby całkowitej.
1. 
Drugi etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, przeprowadza się na podstawie przedstawionych przez kierownika ewaluowanego podmiotu informacji o działalności naukowej objętej ochroną informacji niejawnych.
2. 
Drugi etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza w siedzibie ewaluowanego podmiotu powołany przez ministra, na wniosek Przewodniczącego Komisji, zespół ekspertów, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655), upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej równej najwyższej klauzuli tajności osiągnięć naukowych, które będą podlegały ocenie, w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. 
W drugim etapie ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa stosuje się przepisy § 7 i § 11 ust. 1.
4. 
Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:
1)
opracowań naukowych opatrzonych przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym, będących efektem badań naukowych lub prac rozwojowych objętych ochroną informacji niejawnych, prowadzonych przez ewaluowany podmiot;
2)
wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), uznanych za tajne.
5. 
Każde osiągnięcie naukowe, o którym mowa w ust. 4, jest uwzględniane tylko raz w ocenie działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej.
6. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji opracowań naukowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 3-krotność liczby N pomnożona przez liczbę B.
7. 
Za autorstwo:
1)
opracowania naukowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przyznaje się od 20 do 200 pkt;
2)
wynalazku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przyznaje się 100 pkt.
8. 
(uchylony).
9. 
Liczba wynalazków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być większa niż liczba N pomnożona przez liczbę B.
10. 
Do ustalenia oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych stosuje się przepis § 21.
11. 
Do oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych stosuje się przepisy § 22.
12. 
Liczbę opisów wpływu uwzględnianych przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się zgodnie z przepisem § 23 ust. 3, a następnie mnoży przez liczbę B.
13. 
(uchylony).
14. 
Wyniki działań, o których mowa w ust. 6, 9 i 12, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
15. 
Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 2, przedstawia Komisji wyniki przeprowadzonej oceny w ramach poszczególnych podstawowych kryteriów w formie raportu.
1. 
Oceny uzyskane w pierwszym i drugim etapie ewaluacji za poziom naukowy działalności naukowej oraz za efekty finansowe działalności naukowej w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, sumuje się.
1a. 
Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wynosi iloraz sumy punktów przyznanych za ocenę poszczególnych opisów wpływu w pierwszym i drugim etapie ewaluacji oraz liczby wszystkich ocenionych opisów wpływu.
2. 
Do określenia kategorii naukowej proponowanej dla działalności naukowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzonej przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej stosuje się przepisy § 26-28.
Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji Komisja podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla działalności naukowej ewaluowanych podmiotów prowadzonej w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych w terminie do dnia 15 czerwca roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.
1. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r.:
1)
liczba punktów przyznana zgodnie z wykazem, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zwanym dalej "wykazem z 2017 r.", za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w tym wykazie, stanowi całkowitą wartość punktową tego artykułu naukowego;
2)
całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie wiatach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz:
a)
nieujętym w latach 2017 i 2018 w bazach:
Scopus,
Science Citation Index Expanded,
Social Sciences Citation Index,
Arts & Humanities Citation Index,
Emerging Sources Citation Index albo
b)
ujętym w latach 2017 і 2018 w bazie Scopus - jeżeli czasopismo to nie posiadało statusu czasopisma aktywnego

- wynosi 1 pkt;;

3)
przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi:
a)
100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi nie mniej niż 30 pkt,
b)
iloczyn wartości:
i całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 20 albo 25 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi mniej niż 20 pkt albo w przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r., ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem;

4)
całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5)
liczba punktów przyznanych artykułom naukowym zgodnie z art. 324 ust. 2a lub 2b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi ich całkowitą wartość punktową;
6)
przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego, o którym mowa w pkt 5, wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem.

2. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy uważa się również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r.
3. 
Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami ust. 1.
1. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się na podstawie liczby pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem dyscyplin wskazanych przez tych pracowników w oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do liczby osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. nie wlicza się pracowników naukowo - technicznych i inżynieryjno-technicznych.
2. 
Udział czasu pracy osoby prowadzącej działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, może dotyczyć również monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane w ostatecznej formie w czwartym roku okresu objętego ewaluacją.
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8:
1)
pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism,
2)
pkt 3, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw

- sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją.

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. suma udziałów jednostkowych za:
1)
artykuły naukowe opublikowane w latach 2019-2021,
2)
monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2021

- uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, nie może być większa niż 220% liczby N.

Do dnia przyznania kategorii naukowej zgodnie z przepisami ustawy przez kategorię naukową, o której mowa w § 6 pkt 2 i 3, rozumie się kategorię naukową przyznaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. w przypadku, o którym mowa w § 6, ewaluację przeprowadza się za okres 5 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. minimalny okres zatrudnienia, o którym mowa w:
1)
§ 17 ust. 8 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 9 pkt 1,
2)
§ 20 ust. 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 10 pkt 1

- wynosi 36 miesięcy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

RODZAJE OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH UWZGLĘDNIANYCH W OCENIE POZIOMU ARTYSTYCZNEGO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I LICZBA PRZYZNAWANYCH ZA NIE PUNKTÓW

1.
Dyscyplina artystyczna sztuki teatralne i filmowe
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
11) reżyseria lub reżyseria światła; autorstwo: scenariusza, adaptacji, scenografii, kostiumów, zdjęć lub choreografii; montaż, produkcja, dramaturgia, kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola - w przypadku filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego, realizacji telewizyjnej lub serialu telewizyjnego;

2) reżyseria lub reżyseria światła; autorstwo: scenariusza, adaptacji, tekstu sztuki, scenografii, kostiumów lub choreografii; dramaturgia lub pierwszoplanowa rola - w przypadku spektaklu teatralnego, muzycznego lub telewizyjnego;

3) autorstwo muzyki do spektaklu teatralnego, muzycznego, tanecznego lub telewizyjnego, lub do filmu;

4) retrospektywa dorobku artystycznego1) na prestiżowym festiwalu teatralnym lub filmowym, w telewizji lub podczas wydarzenia dedykowanego twórcy zorganizowanego przez renomowaną instytucję kultury

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

50 - w pozostałych przypadkach

21) autorstwo realizacji multimedialnej lub fotograficznej rozpowszechnionej w renomowanej galerii lub w innej przestrzeni podczas znaczącego wydarzenia artystycznego;

2) indywidualna wystawa dzieł multimedialnych lub fotograficznych zorganizowana przez instytucję kultury

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

50 - w pozostałych przypadkach

31) postprodukcja obrazu, dźwięku lub efektów specjalnych lub rekonstrukcja cyfrowa dzieła filmowego;

2) rola drugoplanowa (z wyłączeniem epizodów i statystowania) w filmie, serialu telewizyjnym lub spektaklu teatralnym, muzycznym lub telewizyjnym;

3) reżyseria dubbingu lub słuchowiska, pierwszoplanowa rola w dubbingu lub słuchowisku, audiobook wydany na dowolnym nośniku lub rola w dokumencie fabularyzowanym (z wyłączeniem epizodów i statystowania);

4) autorstwo scenariusza filmowego lub teatralnego w realizacji

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

40 - w pozostałych przypadkach

41) pełnienie funkcji koordynatora przedsięwzięcia teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii lub funkcji kuratora spektaklu teatralnego lub festiwalu teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) udział w jury konkursu lub festiwalu teatralnego, filmowego lub z zakresu fotografii o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

25 - w pozostałych przypadkach

3) drugoplanowa rola w słuchowisku lub dubbingu lub udział w czytaniu lub działaniu performatywnym;

4) autorski projekt lalki teatralnej;

5) aranżacja muzyki do spektaklu teatralnego, muzycznego, tanecznego lub telewizyjnego;

6) opracowanie językowe, gwarowe lub wokalne dzieła teatralnego lub filmowego;

7) inne dzieło teatralne rozpowszechnione w przestrzeni publicznej

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych;

10 - w pozostałych przypadkach

2.
Dyscyplina artystyczna sztuki muzyczne
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
11) autorstwo utworu muzycznego lub choreografii na dużą obsadę wykonawczą (powyżej 15 wykonawców) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

3) wprowadzenie nagrania do obiegu publicznego (kompozytor, dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

4) pierwszoplanowa rola w spektaklu muzycznym, baletowym lub tanecznym;

5) retrospektywa dorobku artystycznego1) na festiwalu muzycznym, w telewizji, w radio lub podczas wydarzenia dedykowanego twórcy zorganizowanego przez renomowaną instytucję kultury;

6) autorstwo zrealizowanego projektu instrumentu muzycznego lub rekonstrukcja zabytkowego instrumentu;

7) rekonstrukcja lub opracowanie zabytkowego utworu muzycznego rozpowszechnianego w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

50 - w pozostałych przypadkach

21) występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty;

2) recital muzyczny

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

50 - w pozostałych przypadkach

31) autorstwo, wydanie, nagranie lub emisja utworu muzycznego, elektronicznego lub multimedialnego, lub choreografii na mniejszą obsadę wykonawczą (soliści lub zespoły kameralne do 15 wykonawców włącznie) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) drugoplanowa rola w spektaklu muzycznym, baletowym lub tanecznym;

3) przygotowanie przez chórmistrza chóru do koncertu wokalno-instrumentalnego lub spektaklu muzycznego;

4) autorstwo ścieżki dźwiękowej, nagranie lub reżyseria dźwięku formy fonograficznej, audiowizualnej, teatralnej, telewizyjnej lub filmowej;

5) autorstwo libretta/scenariusza spektaklu muzycznego, baletowego lub tanecznego lub opracowanie ruchu scenicznego;

6) kierownictwo muzyczne lub reżyseria spektaklu muzycznego

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

40 - w pozostałych przypadkach

41) udział w jury konkursu lub festiwalu muzycznego lub fonograficznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

2) pełnienie funkcji dyrektora albo kierownika artystycznego festiwalu lub konkursu muzycznego lub fonograficznego, lub koncertów cyklicznych:

3) prowadzenie kursu lub warsztatu mistrzowskiego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

4) inne rodzaje dzieł muzycznych rozpowszechniane w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

25 - w pozostałych przypadkach

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk muzycznych200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk muzycznych:

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk muzycznych100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

20- w przypadku publikacji o niniejszym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk muzycznych50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk muzycznych;

10 - w pozostałych przypadkach

3.
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
GRUPA OSIĄGNIĘĆRODZAJ OSIĄGNIĘCIALICZBA PUNKTÓW
1indywidualna autorska wystawa lub retrospektywa dorobku artystycznego1), prezentująca dzieła plastyczne, konserwatorskie, projektowe, fotograficzne, multimedialne lub interaktywne, zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny albo przez renomowaną instytucję kultury200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

50 - w pozostałych przypadkach

21) autorstwo dzieła plastycznego lub projektu artystycznego, realizacji multimedialnej, performatywnej, audiowizualnej, interaktywnej, rzeźbiarskiej, konserwatorskiej lub interdyscyplinarnej, cyklu prac plastycznych lub fotograficznych lub kolekcji projektowej, rozpowszechnionych podczas znaczącego wydarzenia artystycznego lub naukowego;

2) autorstwo upublicznionego dzieła plastycznego z zakresu fotografii, malarstwa, rzeźby, grafiki lub scenografii, opracowania plastycznego filmu lub postprodukcji obrazu filmowego;

3) autorstwo dzieła plastycznego z zakresu sztuk projektowych, w tym wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub projektowania kostiumów;

4) autorstwo znaczącej realizacji konserwatorskiej, w tym w zakresie konserwacji zabytków wraz z projektem i dokumentacją

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

50 - w pozostałych przypadkach

31) udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez muzeum, renomowaną galerię, renomowany ośrodek artystyczny lub renomowaną instytucję kultury;

2) indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła plastyczne, fotograficzne, multimedialne, interaktywne, projektowe lub konserwatorskie zorganizowana w galerii prowadzonej przez ewaluowany podmiot;

3) autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w obiegu galeryjnym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

75 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

40 - w pozostałych przypadkach

41) udział w jury konkursu lub festiwalu plastycznego, w tym fotograficznego, o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych przez renomowany ośrodek artystyczny lub renomowaną instytucję kultury;

2) pełnienie funkcji kuratora wystawy, projektów artystycznych lub wydarzenia z zakresu sztuk plastycznych, w tym fotograficznych, multimedialnych, interaktywnych lub projektowych, lub z zakresu konserwacji dzieł sztuki;

3) inne rodzaje dzieł plastycznych prezentowane w obiegu publicznym

200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku osiągnięcia o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

25 - w pozostałych przypadkach

5autorstwo publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki200 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

100 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

10 - w pozostałych przypadkach

6redakcja publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki100 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

50 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki; 20 - w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki;

10 - w pozostałych przypadkach

7autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki50 - w przypadku osiągnięcia wybitnego2);

20 - w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki; 10 - w pozostałych przypadkach

1) Jako retrospektywę dorobku artystycznego uznaje się przekrojową prezentację dzieł artystycznych po upływie co najmniej 15 lat działalności artystycznej.

2) Podstawę do uznania osiągnięcia artystycznego za wybitne stanowi jego prezentacja w miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury lub prestiżowa nagroda krajowa albo zagraniczna przyznana w okresie objętym ewaluacją w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim albo innym charakterystycznym dla twórczości artystycznej prowadzonej w ramach danej dyscypliny artystycznej, a w przypadku publikacji z zakresu sztuki - także wydanie przez wydawnictwo o międzynarodowej renomie w środowisku artystycznym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ALGORYTM PORÓWNANIA OCEN PRZYZNANYCH EWALUOWANEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ W RAMACH DANEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ ZA SPEŁNIENIE PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW EWALUACJI Z WARTOŚCIAMI REFERENCYJNYMI OKREŚLONYMI DLA TYCH KRYTERIÓW

1.
Ustala się metodę porównań parami wykorzystującą ważoną relację przewyższania, zgodnie z którą podstawę do określenia kategorii naukowej proponowanej dla działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej stanowią:
1)
oceny w zakresie podstawowych kryteriów;
2)
wartości referencyjne w zakresie podstawowych kryteriów ustalone przez ministra dla kategorii naukowych A, B+ i B.
2.
W wyniku porównania przyznanych ewaluowanemu podmiotowi ocen, o których mowa w § 21, § 22 ust. 9, § 23 ust. 11 i § 32 ust. 1 i 1a, z wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ i B, w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej w zakresie poszczególnych podstawowych kryteriów punkty są przyznawane w następujący sposób:
1)
do porównania stosuje się próg pełnego przewyższania G ustalony przez Komisję jako odpowiedni procent niższej z ocen (przyznanej ewaluowanemu podmiotowi albo wartości referencyjnej) w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji;
2)
jeżeli różnica między wartością oceny przyznanej ewaluowanemu podmiotowi a wartością referencyjną w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji:
a)
przekracza próg pełnego przewyższania G, to wynik punktowy ich porównania Pi dla wyższej z tych wartości wynosi +1 punkt, a wynik punktowy ich porównania Pi dla niższej z tych wartości wynosi -1 punkt,
b)
jest mniejsza od progu pełnego przewyższania, to wynik punktowy ich porównania Pi jest:
-
dodatni - dla ewaluowanego podmiotu, którego działalność naukowa w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji została oceniona wyżej,
-
ujemny - dla ewaluowanego podmiotu, którego działalność naukowa w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji została oceniona niżej

- i jest obliczany jako stosunek dodatniej różnicy obu ocen (przyznanej ewaluowanemu podmiotowi i wartości referencyjnej) ΔO do progu pełnego przewyższania G, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1

Założenia i symbole:

Oi (X) - ocena działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji;

Oi (R) - wartość referencyjna w zakresie i-tego podstawowego kryterium ewaluacji (R);

Pi (X, R) - wynik porównania oceny działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartością referencyjną (R) w ramach i-tego podstawowego kryterium ewaluacji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Możliwe przypadki

(zgodnie z pkt 2)

Pi (X,R)

Oi (X) ≥ Oi(R)

ΔO = Oi (X) - Oi (R)

Pi (X, R)

Oi (X) < Oi (R)

ΔO = Oi (R) - Oi (X)

ΔO ≥ G1- 1
G > ΔOΔO/G-ΔO/G
3.
Całkowity wynik punktowy V(X, R) porównania oceny działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartościami referencyjnymi (R) jest ważoną sumą wyników porównań w zakresie poszczególnych podstawowych kryteriów, z uwzględnieniem wag dla tych kryteriów zdefiniowanych odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej albo artystycznej, i ustala się go, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:

V(X,R) = W1 x P1 (X,R) + W2 x P2 (X,R) + W3 x P3 (X,R)

- gdzie:

V(X,R) - oznacza całkowity wynik punktowy porównania oceny działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartościami referencyjnymi (R);

P1(X,R) ÷ P3(X,R) - oznaczają wyniki punktowe porównania oceny działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartościami referencyjnymi (R) w zakresie poszczególnych podstawowych kryteriów, zgodnie z ust. 2;

W1 ÷ W3 - oznaczają wagi przypisane poszczególnym podstawowym kryteriom, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2

Podstawowe kryterium ewaluacjiWaga podstawowego kryterium ewaluacji
Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych
1. Poziom naukowy prowadzonej działalności70
2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych10
3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki20
Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedziny nauk medycznych i nauk

o zdrowiu

1. Poziom naukowy prowadzonej działalności60
2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych20
3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki20
Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych oraz dziedziny nauk rolniczych
1. Poziom naukowy prowadzonej działalności50
2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych35
3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki15
Dyscypliny artystyczne
1. Poziom artystyczny prowadzonej działalności80
2. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki20
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r., na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).